Via Danmarks Statistik

Affaldsregnskab 2016 og 2017

Mængden af plastaffald, som blev indsamlet til genanvendelse fra husholdningerne, steg fra 40.000 ton i 2016 til 55.000 ton i 2017. Det svarer til en stigning på 37 pct. Fra 2011 til 2017 er mængderne af plast indsamlet til genanvendelse mere end fordoblet. Det restaffald, som bliver tilbage, når man har sorteret fx plast, glas og pap fra, kaldes for dagrenovation. Dagrenovation er stadig den affaldstype, der er mest af i husholdningerne. I 2017 blev det til 1,3 mio. ton. Mængden af dagrenovation er faldet med 45.000 ton fra 2016, hvilket kan ses i sammenhæng med et øget fokus på affaldssortering i husholdningerne.

Plastaffald indsamlet til genanvendelse fra husholdningerKilde: www.statistikbanken.dk/affald.

Plastaffald også fra industri og handelssektoren

I 2017 blev der i alt indsamlet 103.000 ton plastaffald til genanvendelse fra husholdninger og erhverv. Industrien stod for 26 pct. af plastaffaldet, omkring halvdelen stammede fra plast- og gummiindustrien. 10 pct. kom fra handel. Danske virksomheder udsorterede tilsammen 48.000 ton plastaffald til genanvendelse i 2017.

Plastaffald indsamlet til genanvendelse fra husholdninger og erhverv. 2017Kilde: www.statistikbanken.dk/affald.

Stigende eksport af plastaffald

Fra 2016 til 2017 steg eksporten af plastaffald til genanvendelse med 12 pct. I 2017 eksporterede vi 52.000 ton plastaffald, hvilket omtrent svarer til 50 pct. af den totale mængde plastaffald indsamlet til genanvendelse. Plastaffaldet står for ca. 2 pct. af den samlede affaldseksport, som i 2017 lå på 2,2 mio. ton. Størstedelen af affaldseksporten var jern- og metalaffald, som var 1,2 mio. ton i 2017.

Lille stigning i samlede affaldsmængder

I 2017 skabte vi i Danmark i alt 11,7 mio. ton affald fra erhverv og husholdninger, hvilket er lidt mere end i 2016. Af alt produceret affald blev 68 pct. indsamlet til genanvendelse og 29 pct. til forbrænding, mens 3 pct. blev deponeret. Lidt mere affald blev i 2017 indsamlet til forbrænding, mens lidt mindre blev indsamlet til genanvendelse og deponering, end i 2016. Affald indsamlet til genanvendelse bruges som indikator for FN’s verdensmål 12.5 om reducerede affaldsmængder.

READ ALSO  Detailsalget fortsætter faldende tendens i september

Danmark forbrænder mere affald end gennemsnittet i EU

Danmark brænder en større del af affaldet end EU-gennemsnittet. Samtidigt sender vi en meget mindre del til deponering. Det samme gælder i de andre skandinaviske lande, fx i Sverige. I lande som Spanien og Ungarn deponeres en større del af affaldet, mens forbrænding står for en mindre del af affaldsbehandlingen. Genanvendelsesgraden varierer mellem EU-landene, hvor fx Nederlandene har en høj genanvendelsesprocent. I gennemsnit i EU indsamles 57 pct. af affaldet til genanvendelse, mens 17 pct. går til forbrænding og 26 pct. til deponering. Den europæiske opgørelse tager udgangspunkt i såkaldt totalaffald. Totalaffald omfatter ikke byggeaffald og andet stort mineralsk affald fra fx minedrift, af hensyn til sammenligneligheden mellem landene. Andelene for de forskellige behandlingsformer for Danmark kan derfor ikke genfindes i Affaldsregnskabet. Efter Eurostats opgørelsesmetode var den danske genanvendelsesgrad 61 pct. i 2016, forskellen til Affaldsregnskabets tal (69 pct. i 2016) afspejler at bygge- og anlægsaffald i meget høj grad genanvendes.

Totalaffald ekskl. bygge- og anlægsaffald og andet stort mineralsk affald efter behandlingsform. 2016Kilde: Eurostat, Management of waste excluding major mineral waste.