Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2019

Via Nationalbanken

Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2019

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser
Årstal 2019
Offentligjort den 2. oktober 2019


​Valutareserven er i september 2019 formindsket med 1,6 mia. kr. til 445,0 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i september 2019 formindsket med 1,6 mia. kr. til 445,0 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 1,5 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i september.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven – tabel 1

Mia. kr. September 2019 Januar 2019 – september 2019
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto 0,0 -1,9
Andet** -1,5 -11,5
Nationalbankens nettovalutakøb -1,5 -13,4
Statens udenlandske nettolåntagning*** -0,1 -0,7
Ændring i valutareserven -1,6 -14,0

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i september et nettofinansieringsbehov på -21,8 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -6,2 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i september forøget med 3,4 mia. kr. til et tilgodehavende på 218,9 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i september forøget nettostillingen med 4,9 mia kr.

READ ALSO  Få styr på januarlønnen – tjek forskudsopgørelsen

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken – tabel 2

Mia. kr. September 2019 Januar 2019 – september 2019
Statens nettofinansieringsbehov -21,8 -6,2
Afdrag på den indenlandske gæld* 10,2 52,5
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger 0,5 46,1
Andet** 0,1 1,1
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov -11,1 93,4
Statens indenlandske bruttolåntagning*** -16,0 73,4
Statens likviditetspåvirkning 4,9 20,1
Nationalbankens nettovalutakøb -1,5 -13,4
Nationalbankens nettoobligationskøb 0,0 0,6
Andre faktorer**** 0,0 0,7
Ændring i nettostillingen 3,4 8,0

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p.a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 13. september 2019 været -0,75 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Teis Hald Jensen på tlf. 3363 6066.

NATIONALBANKENS BALANCE 30. SEPTEMBER 2019

Aktiver 2019 2019
1000 kr. 30/09 31/08
Guld 17.840.840 17.840.840
Fordringer på udlandet 414.004.557 415.011.730
Fordringer på Den Internationale Valutafond 18.390.323 18.390.323
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB 28.581 32.643
Pengepolitiske udlån
Andre udlån 1.432.016 1.375.894
– Pengeinstitutter 1) 1.432.016 1.375.894
– Øvrige udlån
Indenlandske obligationer 33.200.245 33.200.245
Anlægsaktier mv. 184.405 184.405
Materielle og immaterielle anlægsaktiver 693.755 694.811
Andre aktiver 694.699 732.029
486.469.421 487.462.920
READ ALSO  Five Charts on France’s Policy Priorities to Navigate the COVID-19 Crisis

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Passiver 2019 2019
1000 kr. 30/09 31/08
Seddelomløb 62.549.255 62.819.818
Møntomløb 6.120.984 6.118.940
Pengepolitiske indlån 218.872.360 215.467.282
– Indestående på folio 31.228.360 31.189.282
– Indskudsbeviser 187.644.000 184.278.000
Andre indlån 14.104.893 13.899.175
– Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 28.581 32.643
– Øvrige indlån penge- og realkredit institutter 2.682.486 2.452.565
– Øvrige indlån 11.393.826 11.413.967
Staten 91.579.314 96.483.526
Forpligtelser over for udlandet 5.245.365 4.682.082
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR) 13.880.049 13.880.049
Andre passiver 427.992 422.839
Grundfond og reserver 73.689.209 73.689.209
486.469.421 487.462.920

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.