Via Nationalbanken

Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2019

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser
 
Årstal 2019
Offentligjort den 3. december 2019


​Valutareserven er i november 2019 formindsket med 1,9 mia. kr. til 440,7 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i november 2019 formindsket med 1,9 mia. kr. til 440,7 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 1,9 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har i november netto solgt valuta for 1,2 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven – tabel 1

Mia. kr. November 2019 Januar 2019 – november 2019
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto -1,2 -3,5
Andet** -0,7 -14,1
Nationalbankens nettovalutakøb -1,9 -17,6
Statens udenlandske nettolåntagning*** -0,1 -0,8
Ændring i valutareserven -1,9 -18,3

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i november et nettofinansieringsbehov på -16,4 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -6,3 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i november formindsket med 9,9 mia. kr. til et tilgodehavende på 221,1 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i november formindsket nettostillingen med 8,0 mia kr.

READ ALSO  Online dating er mest brugt af mænd

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken – tabel 2

Mia. kr. November 2019 Januar 2019 – november 2019
Statens nettofinansieringsbehov -16,4 -6,3
Afdrag på den indenlandske gæld* 26,0 85,5
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger -1,2 46,0
Andet** 0,1 1,2
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov 8,4 126,4
Statens indenlandske bruttolåntagning*** 16,5 98,5
Statens likviditetspåvirkning -8,0 27,8
Nationalbankens nettovalutakøb -1,9 -17,6
Nationalbankens nettoobligationskøb 0,1 -0,6
Andre faktorer**** -0,1 0,6
Ændring i nettostillingen -9,9 10,2

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p.a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 13. september 2019 været -0,75 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.

NATIONALBANKENS BALANCE 30. NOVEMBER 2019

Aktiver 2019 2019
1000 kr. 30/11 31/10
Guld 17.840.840 17.840.840
Fordringer på udlandet 410.622.846 413.210.215
Fordringer på Den Internationale Valutafond 18.254.344 18.390.323
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB 37.825 38.785
Pengepolitiske udlån
Andre udlån 1.394.861 1.523.472
– Pengeinstitutter 1) 1.394.861 1.523.472
– Øvrige udlån
Indenlandske obligationer 31.930.113 31.841.833
Anlægsaktier mv. 184.405 184.405
Materielle og immaterielle anlægsaktiver 689.664 690.507
Andre aktiver 609.961 480.205
481.564.859 484.200.585
READ ALSO  Combating COVID-19: What’s Uruguay’s Secret to Success?

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Passiver 2019 2019
1000 kr. 30/11 31/10
Seddelomløb 62.765.305 62.444.216
Møntomløb 6.120.906 6.119.986
Pengepolitiske indlån 221.055.588 230.914.710
– Indestående på folio 31.355.588 31.355.710
– Indskudsbeviser 189.700.000 199.559.000
Andre indlån 13.783.771 14.127.959
– Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 37.825 38.785
– Øvrige indlån penge- og realkredit institutter 2.691.381 2.516.080
– Øvrige indlån 11.054.565 11.573.094
Staten 83.843.133 75.828.252
Forpligtelser over for udlandet 6.006.107 6.781.829
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR) 13.880.049 13.880.049
Andre passiver 420.791 414.375
Grundfond og reserver 73.689.209 73.689.209
481.564.859 484.200.585

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.