Numbers & Statistics

Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2019

By  | 

Via Nationalbanken
Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2019

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser
Årstal 2019
Offentligjort den 4. juni 2019


​Valutareserven er i maj 2019 formindsket med 1,2 mia. kr. til 451,7 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i maj 2019 formindsket med 1,2 mia. kr. til 451,7 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 1,1 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i maj.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven – tabel 1

Mia. kr. Maj 2019 Januar 2019 – Maj 2019
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto 0,0 -1,9
Andet** -1,1 -5,0
Nationalbankens nettovalutakøb -1,1 -6,9
Statens udenlandske nettolåntagning*** -0,1 -0,4
Ændring i valutareserven -1,2 -7,3

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i maj et nettofinansieringsbehov på 0,1 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været 2,9 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i maj formindsket med 13,2 mia. kr. til et tilgodehavende på 217,6 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i maj formindsket nettostillingen med 10,6 mia kr.

READ ALSO  IMF Executive Board Approves a US$28.5 Million Disbursement to Solomon Islands to Address the COVID-19 Pandemic

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken – tabel 2

Mia. kr. Maj 2019 Januar 2019 – Maj 2019
Statens nettofinansieringsbehov 0,1 2,9
Afdrag på den indenlandske gæld* 8,9 31,6
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger -0,4 29,7
Andet** 0,1 0,7
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov 8,7 64,9
Statens indenlandske bruttolåntagning*** 19,3 51,7
Statens likviditetspåvirkning -10,6 13,2
Nationalbankens nettovalutakøb -1,1 -6,9
Nationalbankens nettoobligationskøb 0,3 0,2
Andre faktorer**** -1,8 0,2
Ændring i nettostillingen -13,2 6,7

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p.a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. MAJ 2019

Aktiver 2019 2019
1000 kr. 31/05 30/04
Guld 17.840.840 17.840.840
Fordringer på udlandet 418.975.479 420.077.779
Fordringer på Den Internationale Valutafond 17.557.805 17.556.100
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB 64.789 38.000
Pengepolitiske udlån
Andre udlån 1.484.838 1.600.691
– Pengeinstitutter 1) 1.484.838 1.600.691
– Øvrige udlån
Indenlandske obligationer 32.797.871 32.543.635
Anlægsaktier mv. 184.405 184.405
Materielle og immaterielle anlægsaktiver 688.978 685.100
Andre aktiver 487.098 380.559
490.082.103 490.907.109
READ ALSO  IMF Staff Technical Statement on Argentina

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Passiver 2019 2019
1000 kr. 31/05 30/04
Seddelomløb 64.199.188 63.440.848
Møntomløb 6.081.907 6.076.653
Pengepolitiske indlån 217.556.543 230.722.602
– Indestående på folio 31.159.543 31.083.602
– Indskudsbeviser 186.397.000 199.639.000
Andre indlån 13.147.339 12.273.559
– Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 64.789 38.000
– Øvrige indlån penge- og realkredit institutter 1.978.955 1.902.317
– Øvrige indlån 11.103.595 10.333.242
Staten 98.443.547 87.868.751
Forpligtelser over for udlandet 2.661.552 2.600.304
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR) 13.880.049 13.880.049
Andre passiver 422.769 355.134
Grundfond og reserver 73.689.209 73.689.209
490.082.103 490.907.109

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.

Print Friendly, PDF & Email

Latest from finanz.dk