Via Nationalbanken
Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2019

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser
Årstal 2019
Offentligjort den 2. august 2019


​Valutareserven er i juli 2019 formindsket med 1,5 mia. kr. til 448,1 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i juli 2019 formindsket med 1,5 mia. kr. til 448,1 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 1,4 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i juli.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven – tabel 1

Mia. kr. Juli 2019 Januar 2019 – Juli 2019
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto 0,0 -1,9
Andet** -1,4 -8,5
Nationalbankens nettovalutakøb -1,4 -10,4
Statens udenlandske nettolåntagning*** -0,1 -0,5
Ændring i valutareserven -1,5 -10,9

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i juli et nettofinansieringsbehov på 32,1 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været 28,0 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i juli forøget med 23,5 mia. kr. til et tilgodehavende på 241,5 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i juli forøget nettostillingen med 25,1 mia kr.

READ ALSO  Interview with Helsingin Sanomat

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken – tabel 2

Mia. kr. Juli 2019 Januar 2019 – Juli 2019
Statens nettofinansieringsbehov 32,1 28,0
Afdrag på den indenlandske gæld* 2,8 40,6
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger 5,3 46,2
Andet** 0,2 0,9
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov 40,3 115,7
Statens indenlandske bruttolåntagning*** 15,2 75,5
Statens likviditetspåvirkning 25,1 40,3
Nationalbankens nettovalutakøb -1,4 -10,4
Nationalbankens nettoobligationskøb 0,2 0,4
Andre faktorer**** -0,4 0,3
Ændring i nettostillingen 23,5 30,6

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p.a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Teis Hald Jensen på tlf. 3363 6066.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. JULI 2019

Aktiver 2019 2019
1000 kr. 31/07 30/06
Guld 17.840.840 17.840.840
Fordringer på udlandet 415.591.317 417.382.329
Fordringer på Den Internationale Valutafond 18.382.362 17.557.805
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB 32.775 33.003
Pengepolitiske udlån
Andre udlån 2.115.674 1.712.060
– Pengeinstitutter 1) 2.115.674 1.712.060
– Øvrige udlån
Indenlandske obligationer 33.001.285 32.797.871
Anlægsaktier mv. 184.405 184.405
Materielle og immaterielle anlægsaktiver 689.171 685.848
Andre aktiver 572.075 619.960
488.409.904 488.814.121
READ ALSO  Langt flere købere betaler overpris for deres nye bolig

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Passiver 2019 2019
1000 kr. 31/07 30/06
Seddelomløb 64.200.833 64.132.746
Møntomløb 6.116.900 6.112.071
Pengepolitiske indlån 241.461.265 217.954.642
– Indestående på folio 31.280.265 30.792.642
– Indskudsbeviser 210.181.000 187.162.000
Andre indlån 13.530.487 12.940.459
– Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 32.775 33.003
– Øvrige indlån penge- og realkredit institutter 2.117.317 1.820.905
– Øvrige indlån 11.380.395 11.086.551
Staten 71.410.399 96.529.738
Forpligtelser over for udlandet 3.709.645 3.154.894
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR) 13.880.049 13.880.049
Andre passiver 411.117 420.313
Grundfond og reserver 73.689.209 73.689.209
488.409.904 488.814.121

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.