Via Nationalbanken

Valuta og likviditet samt månedsbalance, januar 2020

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser
 
Årstal 2020
Offentligjort den 4. februar 2020


​Valutareserven er i januar 2020 formindsket med 14,9 mia. kr. til 426,3 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i januar 2020 formindsket med 14,9 mia. kr. til 426,3 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 14,8 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har i januar netto solgt valuta for 12,1 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven – tabel 1

Mia. kr. Januar 2020
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto -12,1
Andet** -2,8
Nationalbankens nettovalutakøb -14,8
Statens udenlandske nettolåntagning*** -0,1
Ændring i valutareserven -14,9

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.

KURSREGULERING AF NATIONALBANKENS PORTEFØLJER FOR 2019

Nationalbanken har foretaget årlig kursregulering af bankens beholdninger i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet for 2019.

Valutareserven er som følge af kursregulering mv. opskrevet med 5,8 mia. kr. og udgør 441,2 mia. kr. ved udgangen af 2019. Tilsvarende er beholdningen af indenlandske obligationer nedskrevet med 0,2 mia. kr. og udgør 32,1 mia. kr. ved udgangen af 2019.

READ ALSO  Platform for Collaboration on Tax’s New Toolkit Helps Countries Implement Effective Transfer Pricing Documentation Requirements

Månedsbalancen er en likviditetsopgørelse, hvor formålet er, at likviditetsforskydningerne vedrørende de pengepolitiske instrumenter samt valutareservens størrelse kan aflæses direkte af balancen som periodens bevægelser. Månedsbalancen indeholder således ikke kursreguleringer eller periodiseringer. Disse medtages udelukkende i Nationalbankens årsregnskab.

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i januar et nettofinansieringsbehov på -22,7 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i januar formindsket med 28,3 mia. kr. til et tilgodehavende på 202,3 mia. kr. Nationalbankens nettovalutakøb har i januar formindsket nettostillingen med 14,8 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken – tabel 2

Mia. kr. Januar 2020
Statens nettofinansieringsbehov -22,7
Afdrag på den indenlandske gæld* 8,1
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger 10,9
Andet** 0,2
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov -3,6
Statens indenlandske bruttolåntagning*** 10,6
Statens likviditetspåvirkning -14,2
Nationalbankens nettovalutakøb -14,8
Nationalbankens nettoobligationskøb 0,1
Andre faktorer**** 0,7
Ændring i nettostillingen -28,3

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps.

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p.a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 13. september 2019 været -0,75 pct. p.a.

READ ALSO  What the Continued Global Uncertainty Means for You – IMF Blog

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Teis Hald Jensen på tlf. 3363 6066.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. JANUAR 2020

Aktiver 2020 2019
1000 kr. 31/01 31/12
Guld 21.672.570 17.840.840
Fordringer på udlandet 389.932.448 402.427.984
Fordringer på Den Internationale Valutafond 18.554.818 18.226.010
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB 32.006 37.892
Pengepolitiske udlån
Andre udlån 1.463.971 2.090.994
– Pengeinstitutter 1) 1.463.971 2.090.994
– Øvrige udlån
Indenlandske obligationer 32.209.448 32.346.179
Anlægsaktier mv. 184.405 184.405
Materielle og immaterielle anlægsaktiver 684.168 686.942
Andre aktiver 277.656 577.813
465.011.490 474.419.059

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Passiver 2020 2019
1000 kr. 31/01 31/12
Seddelomløb 62.318.309 64.430.481
Møntomløb 6.103.266 6.121.076
Pengepolitiske indlån 202.290.786 230.566.308
– Indestående på folio 31.351.786 31.205.308
– Indskudsbeviser 170.939.000 199.361.000
Andre indlån 12.270.211 11.779.926
– Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 32.006 37.892
– Øvrige indlån penge- og realkredit institutter 2.797.062 2.366.105
– Øvrige indlån 9.441.143 9.375.929
Staten 84.634.591 70.410.935
Forpligtelser over for udlandet 3.882.101 3.100.663
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR) 14.137.490 13.880.049
Andre passiver 5.685.527 440.412
Grundfond og reserver 73.689.209 73.689.209
465.011.490 474.419.059

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.