Tal og statistik

Toplederlønninger: Udvikling, forskelle og betydning for virksomhedernes resultater

By  | 

Via CEPOS

Aflønningen af topchefer har været omdiskuteret både i offentligheden og politisk, bl.a. i lyset af en række enkeltsager. Fokus har i høj grad været på moralske spørgsmål, mens det har været næsten fraværende, at aflønningen kan spille en vigtig rolle for virksomhedernes resultater.

CEPOS-analyse af sammenhængene mellem toplederlønninger og virksomheders resultater. Analysen er gennemført for CEPOS af professor Nicolai Foss (Università Bocconi) og lektor Jacob Lyngsie (Syddansk Universitet).  

Analysen, der er en af de første af sin art herhjemme – baseret på danske registerdata – påviser, at der er en meget klar sammenhæng mellem toplederlønninger og virksomhedernes resultater. Således at virksomheder, der har øget ledelsens aflønning i ét år, har opnået bedre resultater det efterfølgende. Sammenhængen er robust over for forskellige mål for resultater. En fordobling af ledelsesaflønningen er typisk forbundet med en forbedring af resultatet på 2 pct. Hvad enten der måles på omsætning, aktiver, forrentning, produktivitet eller beskæftigelse er sammenhængen positiv.

”Aflønningen af topchefer har været omdiskuteret både i offentligheden og politisk, bl.a. i lyset af en række enkeltsager. Fokus har i høj grad været på moralske spørgsmål, mens det har været næsten fraværende, at aflønningen kan spille en vigtig rolle for virksomhedernes resultater. Der eksisterer imidlertid en betydelig forskningslitteratur om hensigtsmæssige incitamenter ved aflønningen, ligesom især amerikanske studier har påvist en sammenhæng mellem aflønning og virksomhedernes resultater. Således er det ikke nødvendigvis i ejernes interesse at aflønne så lavt som muligt”, udtaler analysechef Otto Brøns-Petersen, CEPOS.

”De danske data viser tydelige tegn på såkaldte ”turneringseffekter”, således at større spredning i lønningerne er forbundet med bedre resultater. Ved turneringer anspores medarbejderne til at yde en større indsats ved udsigten til en højere placering i lønhierarkiet. Derimod er der modsat i f.eks. USA ikke tegn på såkaldte ”superstjerneeffekter”, hvor meget store virksomheder aflønninger ekstraordinært højt. Snarere det modsatte”, udtaler analysechef Otto Brøns-Petersen, CEPOS.

”Analysen understreger, at aflønningen af topledelse er en sag mellem den og virksomhedens ejere. Det er ejerne, som bærer omkostningen ved en uhensigtsmæssig aflønning, hvad enten den er højere end nødvendigt eller giver utilstrækkelige incitamenter. Der bør således være fri forhandlingsret uden politisk regulering. Det risikerer tværtimod at sænke virksomhedernes produktivitet”, udtaler analysechef Otto Brøns-Petersen, CEPOS.

Den fulde analyse og CEPOS-notat med sammenfatning af analysens hovedresultater kan downloades til højre.


Print Friendly, PDF & Email

Hold dit netværk orienteret

Please Donate To Bitcoin Address: [[address]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
[[error]]