Post

Ny politisk aftale om social kontrol

Via Integrationsministeriet På finansloven for 2021 blev der afsat 40 millioner kroner til at sætte ind over for social kontrol i etniske minoritetsmiljøer. Nu er partierne bag finanslovsaftalen blevet enige om, hvad pengene skal gå til. De skal blandt andet bruges på at etablere fire nye udslusningsboliger til personer, der bryder med deres familie som...

Post

Regeringen i dialog med en god håndfuld lande om at flytte asylsagsbehandling uden for EU

Via Integrationsministeriet Udlændinge- og Integrationsministeriet har i samarbejde med Justitsministeriet og Udenrigsministeriet udarbejdet en juridisk analyse af mulighederne for overførsel af asylansøgere til asylsagsbehandling i et tredjeland inden for rammerne af international ret. Det er vurderingen, at hverken Danmarks folkeretlige forpligtelser eller forpligtelser over for EU forhindrer, at Danmark indgår en aftale med et tredjeland...

Post

Deadline for tilmelding til danskprøver er 8. marts 2021

Via Integrationsministeriet Der er sidste frist for tilmelding til Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven mandag den 8. marts 2021. For at tage en danskprøve skal man tilmelde sig hos et af de mange sprogcentre, som udbyder prøverne. Se oversigt over sprogcentre, som afholder danskprøver Oprettelsesdato 21.01.2021

Post

Laveste antal asylansøgere nogensinde registreret

Via Integrationsministeriet Det er mindre end en tiendedel af tallet i 2015, hvor tilstrømningen var på sit højeste med 21.316 asylansøgere. Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler: ”Vi havde sidste år det laveste antal asylansøgere i mands minde. En del af forklaringen er formentlig coronasituationen. Men jeg tror også, at vi kan takke vores stramme...

Post

Evaluering: Tiltag imod negativ social kontrol virker

Via Integrationsministeriet En ny sikkerhedskonsulentordning, et øget antal udslusningsboliger, opkvalificering af frontpersonale, rådgivning til kommuner og psykologhjælp til personer udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol er nogle af de 22 initiativer, der har styrket det forebyggende og håndterende arbejde i 86 af landets 98 kommuner. Det viser evalueringen af National handlingsplan til forebyggelse...

Post

Underretning om brud på persondatasikkerheden i Udlændinge- og Integrationsministeriet hos ekstern leverandør

Via Integrationsministeriet Udlændinge- og Integrationsministeriet skal hermed informere  offentligheden om, at der har været et brud på persondatasikkerheden, hvor ansatte hos en ekstern leverandør af flere it-systemer på udlændingeområdet, utilsigtet har haft adgang til persondata. Udlændinge- og Integrationsministeriet har ingen indikationer på, at adgangen til de pågældende persondata har været forsøgt udnyttet, men det kan ikke udelukkes. Personoplysninger...

Post

Underretning om brud på datasikkerheden i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Via Integrationsministeriet Bruddet på persondatasikkerheden blev opdaget efter henvendelse fra Udlændingestyrelsen. Opfølgning på henvendelsen viste, at der på Udlændinge- og Integrationsministeriets interne netværksdrev har været en række filmapper uden tilstrækkelig adgangsbegrænsning. Mapperne på netværksdrevene indeholdt almindelige personoplysninger, fortrolige personoplysninger og følsomme personoplysninger. Fejlen, der har forårsaget bruddet, er opstået i forbindelsen med overgangen fra et...

Post

Regeringen sender millioner til at hjemsende migranter på Vestbalkan

Via Integrationsministeriet Regeringen har besluttet at styrke grænsekontrol og hjemsendelsen af migranter i de seks Vestbalkan-lande Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien og Kosovo med knap 45 millioner kroner. Der ankom omkring 167.000 migranter til Vestbalkan fra januar 2018 til juni 2020. Lige nu bor mere end 1.600 migranter i ødelagte bygninger og telte som resultat...

Post

Samarbejde med USA skal styrke Danmarks kontrol af asylansøgere

Via Integrationsministeriet Danmark er nu klar til at indgå i konkrete forhandlinger om adgang til den amerikanske immigrationsdatabase IDENT, der indeholder mere end 260 millioner fingeraftryk af udlændinge, der på den ene eller anden måde har været i kontakt med amerikanske myndigheder. Det sker efter, at Udlændinge- og Integrationsministeriet gennem længere tid har haft uformelle...

Post

Minister vil gøre det sværere for kriminelle at få dansk statsborgerskab

Via Integrationsministeriet Fremover skal personer, der søger dansk statsborgerskab, og som er idømt en betinget eller ubetinget fængselsstraf, ikke kunne få statsborgerskab, medmindre det konkret godkendes af Folketingets Indfødsretsudvalg. En ansøgning om dansk statsborgerskab vil først blive forelagt for udvalget efter en karensperiode, der afhænger af, hvor lang en straf vedkommende er blevet idømt. Som...

Post

Regeringens Integrationshandlingsplan 2020

Via Integrationsministeriet Regeringens Integrationshandlingsplan 2020 giver en kort redegørelse for regeringens vigtigste integrationsinitiativer i 2020 i relation til aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet og tilegnelse af danskkundskaber, indsats mod dannelse af parallelsamfund og indsats mod negativ social kontrol og antidemokratiske værdier og normer. Endvidere omtales fremtidige tiltag, der kan fremme og styrke integrationen. Regeringens Integrationshandlingsplan 2020...

Post

Regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om styrkelse af integrationsgrunduddannelsen

Via Integrationsministeriet Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at udvide og forbedre igu-ordningen, som skal hjælpe flygtninge ind på arbejdsmarkedet. Parterne er blevet enige om følgende: Ordningen vil fremover omfatte flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der har været i Danmark i op til ti år. Indtil nu har ordningen kun omfattet dem, der...

Post

2.503 deltagere bestod Indfødsretsprøven afholdt 25. november 2020

Via Integrationsministeriet Ved den forrige prøve i juni 2020 bestod 64,9 %, i alt 1.957 personer. Det samlede deltagerantal var denne gang 4.194. Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler: “Tillykke til de 2.503 prøvedeltagere, der nu er et vigtigt skridt nærmere statsborgerskab. Jeg er altid glad, når indvandrere er blevet så glade for vores land,...

Post

Regeringen afsætter 15 millioner til kampagne mod illegal migration

Via Integrationsministeriet Regeringen har netop afsat over 15 millioner kroner til en informationskampagne målrettet migranter fra Sudan, Somalia og Etiopien, der overvejer at tage den farlige rejse mod Europa. Kampagnen er finansieret over den danske udviklingsbistand. Kampagnen skal via fjernsyn, radio, sociale medier og personlig interaktion i fx flygtningelejre give migranter troværdige oplysninger om selve...

Post

Ministerens kommentar til offentliggørelse af delberetning fra Instrukskommissionen

Via Integrationsministeriet Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler: “Instrukskommissionens delberetning indeholder en redegørelse for hændelsesforløbet og kommissionens vurdering af det faktiske forløb. Uanset at kommissionen endnu ikke har foretaget ansvarsvurderinger, kan jeg konstatere, at der redegøres for forhold, som det er naturligt, at der skal tages ved lære af. Jeg har herudover noteret mig, at...

Post

Tesfaye: Ny statistik skal give et mere præcist billede af integrationsudfordringerne

Via Integrationsministeriet Den nuværende måde at opdele indvandrere og efterkommere på giver ikke altid et dækkende billede af integrationsudfordringerne. Det mener udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, som derfor har besluttet, at Udlændinge- og Integrationsministeriet fremover supplerer statistikker og analyser med en ny statistisk opdeling af personer med ikke-vestlig oprindelse. Personer med ikke-vestlig oprindelse bliver fremadrettet...

Post

Kommunale læringsforløb om god praksis i æresrelaterede sager

Via Integrationsministeriet Kommunale læringsforløb om god praksis i æresrelaterede sager understøtter og styrker kommunernes juridiske praksis ved behandlingen af sager om æresrelaterede konflikter og udbreder viden om de konkrete redskaber, der er til rådighed i lovgivningen, som både kommuner og andre aktører bør være opmærksomme på. Et kommunalt læringsforløb giver adgang til en fuld læringsdag...

Post

Regeringen: Ny hjemrejselov skal få flere afviste asylansøgere på flyet

Via Integrationsministeriet Det er vigtigt for regeringen, at flere udlændinge uden lovligt ophold rejser hjem. Derfor har udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye den seneste tid præsenteret en ny hjemrejselov og en række tiltag på hjemrejseområdet. Senest er det bl.a. foreslået, at asylansøgere, der får afslag på asyl i første instans, skal tilbydes en kontant bonus...

Post

Afholdelse af indfødsretsprøven 25. november 2020

Via Integrationsministeriet Det er en blandt flere betingelser for at blive dansk statsborger, at ansøgeren har bestået Indfødsretsprøven. Indfødsretsprøven består af 40 spørgsmål om danske samfundsforhold, dansk kultur og dansk historie. Deltagerne kan forberede sig til prøven ved at læse lærematerialet til prøven. 35 af spørgsmålene stilles med udgangspunkt i lærematerialet. Herudover består prøven af...

Post

Ny kampagne skal booste minoritetskvinders frihedskamp

Via Integrationsministeriet Ingen bør i dagens Danmark undertrykkes og presses til at leve et bestemt liv som følge af negativ social kontrol. Derfor har udlændinge- og integrationsministeren taget initiativ til en oplysningskampagne, der sættes i søen i dag. Kampagnen består af videoer med tre kvinder, der på hver sin måde har været udsat for negativ...