Post

Regeringen genoptager overførsler efter Dublinforordningen

Via Integrationsministeriet Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler: ”Det er meget vigtigt for regeringen, at Dublinsamarbejdet fungerer godt. Samarbejdet er nemlig en forudsætning for, at vi kan begrænse asylshopping mellem medlemsstaterne. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan genoptage overførslerne.” Lige så vel som Danmark kan begynde at overføre til andre Dublin-lande, åbnes...

Post

Tilmelding til Integrationstræf 20 er åben

Via Integrationsministeriet Flygtninge og Ikke-vestlige indvandrere er hårdt ramt af krisen på arbejdsmarkedet, og der er brug for, at vi udvikler nye løsninger i integrationsindsatsen, så vi igen får gang i jobskabelsen for flygtninge og indvandrere. Dette er afsættet for årets Integrationstræf, hvor vi vil debattere: Hvordan vi får genstartet beskæftigelsen for flygtninge og indvandrere...

Post

1.957 prøvedeltagere bestod Indfødsretsprøven afholdt den 3. juni 2020

Via Integrationsministeriet Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler: “Tillykke til de 1.957 prøvedeltagere, der nu er et vigtigt skridt nærmere statsborgerskab. Jeg er altid glad, når indvandrere er blevet så glade for vores land, at de også vil kalde sig danske. Det betyder ikke, at man skal glemme sine rødder. Min far var selv flygtning fra Etiopien. Jeg...

Post

Regeringen sætter gang i genvurdering af syriske flygtninges behov for beskyttelse

Via Integrationsministeriet Forholdene i Damaskus i Syrien er ikke længere så alvorlige, at der er grundlag for at meddele eller forlænge midlertidige opholdstilladelser efter udlændingelovens § 7, stk. 3 (midlertidig beskyttelsesstatus) med henvisning til de generelle forhold for personer fra dette område. Det slog Flygtningenævnet fast i december sidste år. I maj og juni i...

Post

Tesfaye opsiger kontrakt med Dansk Flygtningehjælp om hjemrejserådgivning

Via Integrationsministeriet Den nyoprettede Hjemrejsestyrelse under Udlændinge- og Integrationsministeriet skal fremover overtage ansvaret for at rådgive afviste asylansøgere med det formål at få flere til at rejse hjem. Derfor har udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye besluttet at opsige kontrakten med Dansk Flygtningehjælp, der hidtil har haft til opgave at rådgive afviste asylansøgere om deres hjemrejse....

Post

Ikke-vestlig indvandring koster de offentlige finanser 33 milliarder kroner

Via Integrationsministeriet Dermed er nettoudgiften for denne gruppe faldet med omkring fire milliarder kroner i forhold til året før. Det skyldes blandt andet en stigning i beskæftigelsen og færre nytilkomne asylansøgere. Der er store forskelle i nettobidraget blandt ikke-vestlige indvandrere på tværs af opholdsgrundlag og oprindelsesland. Vestlige indvandrere og efterkommere bidrager positivt til de offentlige...

Post

Indsatsen mod parallelsamfund på den rette vej

Via Integrationsministeriet En bred række af Folketingets partier blev i 2018 enige om en massiv indsats mod parallelsamfund i Danmarks udsatte boligområder frem mod 2030. Stat, kommuner og boligorganisationer har siden vedtagelsen af lovgivningen haft travlt med at implementere de nye regler. ’Redegørelse om parallelsamfund’ gør nu status over parallelsamfundsinitiativerne hidtil. Der er tale om...

Post

Danskuddannelsesreformen er nu evalueret

Via Integrationsministeriet Evalueringen, der samlet omfatter både mindre analyser og egentlige evalueringsrapporter, peger bl.a. på, at det beskæftigelsesrettede indhold af danskundervisningen er gennemgående på tværs af danskuddannelserne, ligesom danskuddannelsesområdet som helhed er blevet effektiviseret. Endvidere fremgår det, at der er en lille stigning i andelen af sprogcentrene, som samarbejder med virksomheder om virksomhedsforlagt danskundervisning. Evalueringen...

Post

Direktør og vicedirektør til Hjemrejsestyrelsen

Via Integrationsministeriet Claes Nilas har været konstitueret direktør for Hjemrejsestyrelsen siden den 15. april 2020. Han kommer fra en stilling som vicedirektør i Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Samtidig tiltræder Jakob Lundsager stillingen som vicedirektør for Hjemrejsestyrelsen. Jakob Lundsager kommer fra en stilling som kontorchef i Koncerndigitaliseringsenheden i Justitsministeriet. Yderligere oplysninger Presserådgiver Søren Staberg...

Post

Integrationstræf 20 – sæt kryds i kalenderen

Via Integrationsministeriet Corona-krisen har udviklet sig til en alvorlig krise på arbejdsmarkedet med omkring 48.000 nye ledige. Krisen har på ultrakort tid ført til, at den største udfordring på det danske arbejdsmarked ikke længere er at skaffe kvalificeret arbejdskraft, men at der nu er flere mennesker uden job og med en usikker fremtid. Mange flygtninge...

Post

Domstol har netop indledt høring om danske regler for familiesammenføring

Via Integrationsministeriet 3-årsreglen betyder, at udlændinge, der får midlertidig beskyttelsesstatus (§ 7, stk. 3), ikke har ret til familiesammenføring inden for de første tre år, medmindre ganske særlige grunde taler for det. Sagen omhandler en syrisk statsborger, der er meddelt midlertidig beskyttelsesstatus i Danmark, og som inden for de første tre år søgte om familiesammenføring...

Post

Regeringen genoptager udsendelser til EU- og Schengenlande

Via Integrationsministeriet Genoptagelsen gælder ikke Dublin-overførsler, da dette skal koordineres med andre EU-lande. Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler: ”Det er meget vigtigt for regeringen, at udlændinge uden lovligt ophold bliver sendt ud af landet. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan genoptage udsendelser til EU- og Schengenlande. Og det er en prioritet...

Post

Danmark og Østrig vil stoppe migrantstrøm, før den når EU

Via Integrationsministeriet I den ene indsats støtter Danmark – med 26 millioner kroner over en treårig periode – en styrkelse af Tunesiens evne til forvalte og kontrollere landets grænser. Pengene går til at bygge et træningscenter for grænseforvaltning i den syd-centrale del af landet og udvikle et tilhørende uddannelsesprogram. Målet er at bekæmpe menneskesmuglere og...

Post

Afholdelse af indfødsretsprøven 3. juni 2020

Via Integrationsministeriet Prøvesættet bliver offentliggjort sammen med et retteark umiddelbart efter, at prøven er afholdt. Det forventes, at prøven bliver offentliggjort på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside kl. 15.00. Ifølge reglerne skal lederen hos prøveafholderen snarest muligt efter prøven sende kopier af besvarelserne til censor, som derefter har syv hverdage til at returnere de bedømte besvarelser....

Post

Offentliggørelse af forskningsrapporten Magt og (m)ulighed

Via Integrationsministeriet Forskningsrapporten Magt og (m)ulighed: Forhandlinger af konformitet, autoritet og mobilitet blandt etniske minoritetsborgere i Danmark undersøger minoritetsetniske borgeres erfaringer med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol i hverdagslivet. Projektet bidrager med ny viden om, hvilke faktorer der kan medvirke til at forebygge de tidligste stadier af konflikter og kontrol, som potentielt kan udvikle...

Post

Tesfaye: Vielser af mindreårige skal forbydes og straffen skal skærpes for at fastholde nogen i ægteskaber mod deres vilje

Via Integrationsministeriet Indvandringen til Danmark har skabt problemer med negativ social kontrol: Tvangsægteskaber, æresdrab, vold, pres for at gå med tørklæde, genopdragelsesrejser, forbud mod at gå til fritidsaktiviteter mv.  Integration handler ikke kun om sprog og arbejde, men i mindst lige så høj grad om værdier og kulturkonflikter. Social kontrol er udbredt i visse miljøer...

Flere flygtninge forlader Danmark, end der kommer ind
Post

Flere flygtninge forlader Danmark, end der kommer ind

Via Integrationsministeriet Udlændinge- og Integrationsministeriet har undersøgt, hvor mange flygtninge og familiesammenførte til flygtninge der er ind- og udvandret af Danmark i perioden 2011-2019. Tallene viser, at for første gang i perioden oversteg antallet af udvandrede flygtninge i 2019 antallet af indvandrede med ca. 730 personer. Til sammenligning var der i 2015 en nettoindvandring på...

Post

Nyt landstal for antal flygtninge, der skal fordeles til kommunerne i 2021

Via Integrationsministeriet Det nye landstal giver kommunerne et bud på integrationsopgavens forventede omfang i det kommende år med udgangspunkt i det antal asylansøgere, der kommer til Danmark, og udviklingen i sagsbehandlingen, herunder anerkendelsesprocenten. Kommunerne modtog knap 10.600 nye flygtninge i 2015, knap 7.200 i 2016, knap 2.100 i 2017, ca. 840 i 2018 og ca....