Regional omfordeling i Danmark 2007-2018 – meget mere end den kommunale udligning
Post

Regional omfordeling i Danmark 2007-2018 – meget mere end den kommunale udligning

Resume Denne analyse opgør alle de typer af offentlige pengestrømme over kommunegrænser, som udtrykkeligt kan henføres til borgerne i de enkelte kommuner. Det gælder borgernes skatter til staten og de overførselsydelser til borgerne, som staten finansierer. Ligeledes gælder det statens tilskud til kommunerne og den omfordeling, som staten gennemfører gennem den kommunale udligningsordning. Analysen konkluderer...

Ghettolovene bygger ikke på viden
Post

Ghettolovene bygger ikke på viden

Resume og kommentar Ghettoer er boligområder med mange ikke-vestlige indvandrere. Områderne har fået skyld for at gøre integrationen sværere og skabe grobund for kriminalitet, ringere skolegang og lav beskæftigelse. Derfor har den tidligere regering indført en række tiltag direkte rettet mod ghettoerne, f.eks. særligt hårde straffe for forbrydelser udført i ghettoer, tvangsflytninger og tvungen brug...

Antal fattige børn reduceres fra 61.000 til 15.000 når man bruger socialdemokratiets 3 års-grænse for fattigdom
Post

Antal fattige børn reduceres fra 61.000 til 15.000 når man bruger socialdemokratiets 3 års-grænse for fattigdom

Resume og kommentar ”Sidste år og i forbindelse med valgkampen fyldte debatten om fattige børn meget. Antallet blev opgjort til 64.500 af Danmarks Statistik, og det refererede til 2017. Det nye tal for 2018 udgør 61.200 personer, og dermed er der tale om et fald på godt 3.000 børn. Danmarks Statistiks definition tager udgangspunkt i,...

SOSU’ens sygefravær ligger fortsat i top
Post

SOSU’ens sygefravær ligger fortsat i top

Resumé Sygefraværet blandt det kommunalansatte plejepersonale bestående af SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter, ufaglærte og ledere er generelt højt. I 2018 lå det samlede gennemsnitlige sygefravær på 16,2 dagsværk pr. ansat plejepersonale svarende til godt 3 ugers fravær. Det er 28 pct. højere end pædagogisk personale og 48 pct. højere end folkeskolelærerne, som i 2018 havde et sygefravær...

Global formueulighed er faldet siden år 2000
Post

Global formueulighed er faldet siden år 2000

Resumé og kommentar Denne analyse handler om udviklingen i den globale ulighed. Den viser bl.a., at uligheden målt på formue er faldet gennem de seneste 20 år. Således er de rigeste 10 pct.’s andel af den globale formue faldet fra 88,5 pct. i 2000 til 81,7 pct. i 2019.  ”Ulighed i formuer fylder meget i...

Danske C20-selskaber betaler en stor del af deres selskabsskat i Danmark
Post

Danske C20-selskaber betaler en stor del af deres selskabsskat i Danmark

Resume og kommentar Denne analyse ser på, hvad konsekvensen kan blive, hvis danske selskabers selskabsskat i højere grad betales efter, hvor de har deres omsætning end – som i dag – efter, hvor selskaberne har deres overskud. Det er relevant da, EU-kommission har foreslået en fælles, konsolideret selskabsskattebase i EU (CCCTB), samt særskat på amerikanske IT-giganter....

Se listen: Hvilke uddannelser giver den højeste løn?
Post

Se listen: Hvilke uddannelser giver den højeste løn?

Denne analyse ser på, hvad blandt andet gennemsnitsindkomsten er for personer med godt 250 forskellige lange videregående uddannelser (LVU). De er dannet på baggrund af Danmarks Statistiks personregistre, det vil sige på baggrund af faktiske lønninger fra ”rigtige” personer med de pågældende uddannelser. I opgørelsen af indkomsten af de ca. 250 lange videregående uddannelser medregnes...

Se listen: Hvilke uddannelser giver den højeste indkomst?
Post

Se listen: Hvilke uddannelser giver den højeste indkomst?

Denne analyse ser på, hvad blandt andet gennemsnitsindkomsten er for personer med godt 250 forskellige lange videregående uddannelser (LVU). De er dannet på baggrund af Danmarks Statistiks personregistre, det vil sige på baggrund af faktiske lønninger fra ”rigtige” personer med de pågældende uddannelser. I opgørelsen af indkomsten af de ca. 250 lange videregående uddannelser medregnes...

Minimumsnormeringer koster forældre og skatteydere 2,1 mia. kr. årligt
Post

Minimumsnormeringer koster forældre og skatteydere 2,1 mia. kr. årligt

Resumé og kommentar Denne analyse viser, at BUPL’s krav til minimumsnormeringer, hvor der skal være mindst én voksen pr. tre vuggestuebørn og mindst én voksen pr. seks børnehavebørn, vil det koste skatteyderne 2,1 mia. kr. ekstra om året. Det svarer til 15.000 kr. ekstra pr. vuggestueplads og 7.500 kr. ekstra pr. børnehaveplads. Udgiften vil give...

Flere ufaglærte og faglærte betaler topskat end akademikere
Post

Flere ufaglærte og faglærte betaler topskat end akademikere

Resumé og kommentar  “Tallene viser, at der er flere ufaglærte og faglærte, der betaler topskat end akademikere. Og det illustrerer med al tydelighed, at topskatten ikke bare rammer topchefer og typisk højtlønnede. Den rammer alt for bredt, og derfor bør politikerne hæve topskattegrænsen. Hvis man gør det, kommer flere ud af topskatten. Det vil betyde,...

Flere ufaglærte og faglærte end akademikere betaler topskat
Post

Flere ufaglærte og faglærte end akademikere betaler topskat

Resumé og kommentar  “Tallene viser, at der er flere ufaglærte og faglærte, der betaler topskat end akademikere. Og det illustrerer med al tydelighed, at topskatten ikke bare rammer topchefer og typisk højtlønnede. Den rammer alt for bredt, og derfor bør politikerne hæve topskattegrænsen. Hvis man gør det, kommer flere ud af topskatten. Det vil betyde,...

Kommentarer til vismandsrapporten, efterår 2019
Post

Kommentarer til vismandsrapporten, efterår 2019

Kommentarer Direktør Martin Ågerup:  Finanspolitik ”Jeg er enig med vismændenes anbefaling af, at der ikke er påvist noget behov for at lempe finanspolitikken, sådan som regeringen ellers lægger op til.” Fremrykke offentlige investeringer ”Til gengæld er jeg meget uenig med vismændene, når de mener, at HVIS man skal lempe finanspolitikken, bør det ske ved at...

Højere cigaretpriser rammer lavindkomsterne
Post

Højere cigaretpriser rammer lavindkomsterne

Resumé og kommentar Den socialdemokratiske regering vil hæve priserne på cigaretter til 50 kr. Det vil medføre meromkostninger for rygere, hvoraf mange i forvejen bruger en stor andel af budgettet på cigaretter. Personer med relativt lav indkomst bruger allerede i dag en væsentlig del af deres budget på cigaretter. Hvis priserne på cigaretter hæves med...

Den økonomiske politik under Donald Trump
Post

Den økonomiske politik under Donald Trump

Denne analyse er offentliggjort i tidsskriftet Samfundsøkonomen, oktober 2019 Trump-administrationens økonomiske politik er yderst sammensat. Den rækker fra protektionistisk handelspolitik, restriktiv immigrationspolitik, ekspansiv finans- og udgiftspolitik til strukturreformer på især skatteområdet samt deregulering. Skattereformen vil have strukturøkonomiske gevinster i form af bl.a. højere vækst, men vil ikke være fuldt selvfinansierende. Den vil derfor også bidrage...

OECD’s opgørelse af top 10 pct.’s formueandele – DK ligger ikke i top, men i midterfeltet når arbejdsmarkedspensioner medregnes
Post

OECD’s opgørelse af top 10 pct.’s formueandele – DK ligger ikke i top, men i midterfeltet når arbejdsmarkedspensioner medregnes

Resumé og kommentar CEPOS udsender i dag en analyse af OECD’s opgørelse af formueulighed. Analysen viser, at de 10 pct. danskere med størst formue ejer 48 pct. af den samlede formue (inkl. pensionsformuen) i Danmark. Dermed ligger Danmark i midterfeltet som nr. 13 ud af 23 OECD-lande. I debatten er tidligere henvist til,...

Minimumsnormeringer øger forældrebetalingen for en vuggestueplads med 3.700 kr. årligt
Post

Minimumsnormeringer øger forældrebetalingen for en vuggestueplads med 3.700 kr. årligt

Resume og kommentar Denne analyse beregner, hvad ekstraudgiften for forældrene til et barn i børnehave eller vuggestue vil blive, hvis der bliver indført minimumsnormeringer. Analysen tager udgangspunkt i BUPL’s model, hvor der skal være mindst én voksen pr. tre vuggestuebørn og mindst én voksen pr. seks børnehavebørn. Desuden skal 80 pct. af det personale, der...

Bilsyn øger ikke trafiksikkerheden
Post

Bilsyn øger ikke trafiksikkerheden

Resumé og kommentar Denne CEPOS-analyse viser, at periodiske bilsyn ikke øger trafiksikkerheden. I Danmark skal biler til periodisk bilsyn første gang efter fire år og derefter med to års mellemrum. Bilsyn gør det dyrere at eje bil, og rammer personer med lave indkomster relativt hårdest. Samtidig er der ingen evidens for, at periodisk...

Hvor gode er skolerne til at løfte eleverne fagligt?
Post

Hvor gode er skolerne til at løfte eleverne fagligt?

Resumé og kommentar Borup Privatskole i Køge ligger i top, og Nysted Efterskole i Guldborgsund ligger i bund, når det gælder, hvor meget skolerne løfter deres elevers faglige niveau. (Find din egen kommunes eller de enkelte skolers placering i tabellerne nederst.) Analysen viser, at der er stor forskel på, hvor gode Danmarks godt 1.400 grundskoler...