Via Danmarks Statistik

Den offentlige sektors finanser 2018

Produktionen i de offentligt ejede virksomheder steg fra 2017 til 2018 med 7,8 mia. kr. til i alt 179,6 mia. kr. Stigningen kom på trods af frasalg og overflytning af virksomheder til den private sektor på ca. 9 pct. af aktiviteten i 2017. Med 19,5 mia. kr havde energiforsyning den største stigning. Heraf stod Ørsted Wind Power A/S for 15,4 mia. kr., hvoraf størstedelen skyldtes øgede indtægter fra bygge- og anlægsaktivitet i ind- og udland.

Fordeling af offentlige virksomheders produktion på branchegrupperKilde: www.statistikbanken.dk/off14.

Offentlige virksomheder udgjorde ca. 1/3 af de offentlige investeringer

De offentligt ejede virksomheder stod for 31,3 pct. af de samlede investeringer i den offentlige sektor i 2018 – svarende til 27,4 mia. kr., selvom de kun udgjorde 20,8 pct. af den samlede offentlige sektors produktion.

Den samlede offentlige sektors produktion samt faste bruttoinvesteringer. 2018*Kilde: www.statistikbanken.dk/off14.

Største investeringer i energiforsyning

De offentlige selskaber under energiforsyning havde i 2018 faste bruttoinvesteringer på 10,8 mia. kr., hvilket svarer til 34,3 pct. af de samlede offentligt ejede virksomheders bruttoinvesteringer. Energinet Eltransmission A/S er den største af disse og udgør 28,8 pct. Deres investeringer består især af igangværende arbejde på de elektriske udlandsforbindelser samt udbygning og vedligeholdelse af det danske elnet. HOFOR Energiproduktion A/S udgør 15,3 pct., hvoraf størstedelen er investeringer i en ny kraftvarmeblok. Transport, post og tele stod for 23,5 pct. af investeringerne og vandforsyning og spildevand for 23,0 pct.

Fordeling af offentlige virksomheders faste bruttoinvesteringer på branchegrupper

Kilde: www.statistikbanken.dk/off14.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Flere store virksomheder er udgået af denne statistik i 2018. DONG E&P A/S er blevet frasolgt, og SAS DK og dennes datterselskaber er på grund af det offentliges reducerede ejerandele overgået til den private sektor, og indgår derfor pr. definition ikke i den offentlige sektor.

READ ALSO  Færre på offentlig forsørgelse, men flere på SU

Ikke alle større anlægsprojekter i det offentlige bliver lagt i selskabssektoren. Den københavnske metro er placeret i de offentlige selskaber, fordi den er selvfinansierende (bl.a. via billetindtægter), mens en enhed som Banedanmark ligger i offentlig forvaltning og service, da de markedsmæssige indtægter udgør under halvdelen af deres samlede indtægter.