News

Stabilisering i erhvervenes konjunkturindikatorer

By  | 

Via Danmarks Statistik

Konjunkturbarometer for erhvervene marts 2019

Industriens konjunkturindikator faldt temmelig brat i andet halvår af 2018, men er inde i en stabilisering med et niveau på minus 5 eller 6 de seneste fire måneder. I marts er nettotallet minus 5. Byggeriets konjunkturindikator holder sig også stabilt og ligger på minus 2 i marts. Den samlede tillidsindikator for alle erhvervene samt forbrugerforventningerne er steget til 105. Tendensen er dog stadig nedadgående. I denne udgivelse fokuseres på regionale forskelle i de sammensatte konjunkturbarometerindikatorer.

Sammensat konjunkturindikator for industri samt bygge og anlæg, brud- og sæsonkorrigeret

Også serviceerhvervet stabiliserer sig

Gennemsnittet for serviceerhvervenes konjunkturindikator er på 8 over de seneste seks måneder. Nettotallet i marts er 7. Detailhandlens indikator steg markant fra 4 i januar til 12 i februar. Niveauet holdes i marts med nettotallet 11.

Sammensat konjunkturindikator for serviceerhverv og detailhandel, brud- og sæsonkorrigeret

Opgang i tillidsindikatoren for Danmark

Den danske tillidsindikator lå i marts 2018 på 109,3 og var i februar i år faldet til 100,7. I marts i år er indikatoren steget til 104,6. Tillidsindikatoren sammenfatter basisindikatorer fra de fire erhverv samt forbrugerforventningerne. Stigningen i marts skyldes stigning i industrien, serviceerhvervene og forbrugerforventningerne, mens byggeriet og detailhandlen ligger uændret.

Tillidsindikator. Konjunkturudvikling i Danmark og europæiske samhandelslande, sæsonkorrigeret

Tysklands fald aftog i januar og februar

Tillidsindikatoren for Tyskland, Storbritannien, Sverige og EU som helhed faldt igennem 2018 lige som for Danmark. Faldet er bremset for Tyskland og tillidsindikatoren lå stort set uændret i februar på 108,4 i forhold januars 108,5. Sverige steg fra januar til februar, fra 104,5 til 105,3, mens Storbritannien fortsatte, hvad der ligner et styrtdyk. Tal for marts for EU-landene offentliggøres dags dato omkring kl. 11:15 i tillidsindikatortal hos Danmarks Statistik citeret fra Economic Sentiment Indicators hos EU-kommissionen.

Regionalt fordelte konjunkturindikatorer

Fordelt på regionerne er den sammensatte konjunkturindikator for industrien igennem 2018 faldet mest i Syddanmark og Sjælland med minus 4 procentpoint. Indikatoren faldt i Midtjylland og Nordjylland med minus 2, mens den i Hovedstaden faldt med minus 1 procentpoint. Ændringerne i indikatorernes nettotal er beregnet fra fjerde kvartal 2017 til fjerde kvartal 2018. Se landkort.

READ ALSO  Aston Martin boss Andy Palmer headed for the exit

Bygge og anlægs sammensatte konjunkturindikator for regionerne steg igennem 2018 mest i Syddanmark med 6 procentpoint og faldt mest på Sjælland med minus 8 procentpoint. Omvendt havde Sjælland den største positive ændring i detailhandlen igennem 2018 på 7 procentpoint. Også for serviceerhvervet lå Sjælland bedst om end i form af det mindste fald blandt regionerne på minus 2.