Via Skattestyrelsen

Siden Skattestyrelsen den 30. oktober 2018 kom med en foreløbig status på den såkaldte bankordning, er styrelsen fortsat med at afklare, om der foregik svigagtige forhold i ordningen, som blev lukket i efteråret 2015.

Bankordningen var et samarbejde, det daværende SKAT havde med tre banker, der på vegne af deres kunder indsendte anmodninger om refusion af indeholdt udbytteskat. Fra den 1. januar 2012 til 6. august 2015 blev der refunderet ca. 5,4 mia. kr. i bankordningen.

I efteråret 2018 vurderede Skattestyrelsen, at ordningen ikke havde været benyttet til svindel, men at konklusionen var behæftet med usikkerhed. Derfor er Skattestyrelsen efterfølgende fortsat undersøgelsen af ordningen. Den overordnede konklusion er nu, at der på det foreliggende grundlag ikke er tale om systematisk svig i bankordningen på samme måde, som det kendes fra blanketordningen. Derudover fremgår følgende af Skattestyrelsens statusredegørelse:

  • Der er i bankordningen fundet fire dubletter fra 2012, hvor aktører har søgt om refusion i både blanket- og bankordningen. Beløbene kan kædes sammen med aktører fra den såkaldte svindel med blanketordningen – dog ikke på det foreliggende grundlag til den formodede hovedmand i sagen. Det samlede tilbagesøgte beløb er 828.000 kr., og sagen er overgivet til SØIK.
  • Finanstilsynets undersøgelser i relation til bankordningen, der blev iværksat på baggrund af en anmodning fra Skattestyrelsen, har ikke kunnet bidrage yderligere vedrørende spørgsmålet om svig. Det samme gør sig gældende i forhold til oplysninger fra de tre banker i ordningen.
  • I forbindelse med Skattestyrelsens dialog med bankerne i bankordningen har én bank meddelt, at den har fundet 3,7 mio. kr., som er udbetalt for meget i ordningen. Banken har oplyst, at evt. fejludbetalinger bliver tilbagebetalt til Skattestyrelsen.
  • I december 2018 stævnede Skattestyrelsen en udenlandsk pensionskasse for uretmæssigt at have modtaget ca. 900 mio. kr. i udbytterefusion i perioden 2011-14. Den sag verserer ved Østre Landsret. Derudover har Skattestyrelsen netop sendt et betalingskrav på det samme beløb til den bank, som administrerede de pågældende refusioner.
  • Skattestyrelsen har desuden undersøgt såkaldte udbyttefrikort, der bl.a. gives til andre stater, der er undtaget fra skattepligt. Frikortene har været anvendt i forbindelse med bankordningen. Undersøgelsen har ikke afdækket svig, men 159 udenlandske udbyttefrikort er efterfølgende tilbagekaldt. Skattestyrelsen undersøger p.t. de danske udbyttefrikort.
READ ALSO  Regeringen i dialog med en god håndfuld lande om at flytte asylsagsbehandling uden for EU

Skatteministeriets Koncernrevision har i maj 2019 færdiggjort en rapport om skattegabet for refusion af udbytteskat fra den 1. januar 2012 til den 5. august 2015. Rapporten konkluderer på baggrund af gennemførte undersøgelser et estimeret skattegab i bankordningen på mellem 712 og 940 mio. kr. for perioden januar 2012 til august 2015, og at skattegabet ikke er reduceret nævneværdigt som følge af kontrollerne.

Rapporten har indgået i Skattestyrelsens arbejde med at udarbejde en ny kontrolstrategi, ligesom den er sendt til Finanstilsynet. Antallet af medarbejdere på udbytteområdet er over de seneste år øget markant fra at være 5 årsværk til i dag at være mere end 100 årsværk på opgaven. Den nye kontrolstrategi sikrer således et ekstraordinært højt kontroltryk på området, herunder at risikofyldte anmodninger undergår grundig kontrol.

Store fremskridt i det civilretslige spor
I forhold til den formodede svindel med ca. 12,7 mia. kr. i blanketordningen er der sket fremskridt i det civilretslige spor. Efter at Skattestyrelsen den 29. maj 2019 offentliggjorde et forlig med 61 amerikanske pensionsplaner og en række dertil knyttede parter, er straksbetalingen på 950 mio. kr. betalt. Desuden har parterne accepteret at samarbejde, og Skattestyrelsen er sammen med Kammeradvokaten i øjeblikket ved at indhente og gennemgå en større mængde materiale fra forligsmodparterne. 

I forhold til de civile retssager, der er anlagt i flere lande, har Skattestyrelsen for nylig fået adgang til ca. 3,5 mio. dokumenter i Dubai, som forventes at kunne styrke de sager, der er anlagt. Inden årets udgang ventes yderligere ca. 5,5 mio. dokumenter at kunne indgå i det videre arbejde. I Storbritannien er der nu berammet retsmøde i 2020, hvor bl.a. datoen for hovedforhandlingens start og forløb forventes fastlagt.

READ ALSO  Danskerne forventer fortsat stigende boligpriser i 2021

Læs faktaark: 

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk.

Yderligere oplysninger: Journalister: 7237 0900; Borgere og virksomheder: 7222 1818.