Med en tillægsaftale til Aftale om målrettet regulering præsenterer regeringen og Dansk Folkeparti den fremtidige regulering af landbruget. Modellen skal forfines yderligere i de kommende år.

Landmændene har taget den nye målrettede kvælstofregulering til sig, som bliver indfaset fra i år. Med en tillægsaftale til aftalen om målrettet regulering fra januar 2018 præsenterer regeringen og Dansk Folkeparti den konkrete model for 2020 og 2021 og pejlemærker for, hvordan kvælstofudledningen kan nedbringes i de efterfølgende år. Det er allerede besluttet, at den målrettede regulering skal sikre en reduktion i kvælstofudledningen til bl.a. fjordene på 3.500 tons i 2021.

Den målrettede regulering er en smartere måde at regulere landbrugets kvælstofudledning på, hvor man tager hensyn til de store geografiske forskelle i jordens robusthed og miljøets sårbarhed. Det betyder, at der bliver forskel på, hvilke forventninger om kvælstofreduktion, landmændene bliver mødt med. Derfor er det væsentligt for regeringen og Dansk Folkeparti, at landmændene bliver kompenseret, når de frivilligt leverer en ekstra indsats.

Den nye tillægsaftale indebærer, at landmændene bliver kompenseret for de efterafgrøder eller alternativer, som de frivilligt udlægger i den målrettede regulering i 2020 og 2021 med midler fra EU’s Landdistriktsprogram i stedet for statslige midler.

Overgangen til målrettet regulering af landbruget blev besluttet med Fødevare- og landbrugspakken. Den tidligere regulering kostede landbrugserhvervet op mod 1 mia. kroner. Med den målrettede regulering vil indsatsen blive langt mere effektiv og kan, når den er fuldt indfaset i 2021, gennemføres for ca. 200 mio. kroner årligt.

Udover den konkrete model for den målrettede regulering i 2020 og 2021 præsenterer tillægsaftalen pejlemærker for, hvordan den målrettede regulering kan udvikles mere i de efterfølgende år. Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker, at reguleringsmodellen skal være mere differentieret, enkel og omkostningseffektiv. Pejlemærkerne skal være retningsgivende for, at danske landmænd fortsat kan bidrage til at nedbringe udledningen af næringsstoffer på den mest effektive måde, så Danmark også i fremtiden kan leve op til sine internationale forpligtelser.

READ ALSO  Taking unproven vaccine is a risk/benefit exercise – but with Covid-19 it’s worth the risk, head of China’s CDC tells RT

Endelig indeholder tillægsaftalen en udvidelse af den undersøgelse af kvælstofindsatsen, som miljø- og fødevareministeren tidligere har præsenteret. Undersøgelsen omfatter nu hele kvælstofindsatsen. Dermed forøges sikkerheden for, at kvælstofindsatsen leverer det påkrævede. Undersøgelsen forventes fortsat at være gennemført i efteråret 2019 og vil bl.a. inddrage eksperterne på Aarhus Universitet.

Tillægsaftalen til aftale om målrettet regulering kan findes her 

Fakta:

  • Miljø- og Fødevareministeriet har drøftet mulighederne for at kompensere målrettet regulering med midler fra Landdistriktsprogrammet med EU-Kommissionen og har opnået en forståelse herom. Ændringen af landdistriktsprogrammet ligger p.t. til formel godkendelse i EU-Kommissionen. Kompensation med EU-midler i stedet for nationale indebærer justeringer af modellen for målrettet regulering.
     
  • Lovforslaget, som sikrer det juridiske grundlag for at indføre den målrettede regulering fra 2020, er netop vedtaget i Folketinget.

 Via Miljø- & Fødevareministeriet