Via CEPOS

CEPOS-analyse viser, at en reduktion af den danske selskabsskat fra 22 til 17 pct. bl.a. kan forventes at betyde en lønstigning på årligt 3.300 kr. for LO-arbejderen.

En reduktion vil desuden bl.a. betyde 2.000 kr. mere til dagpengemodtageren og 1.600 kr. mere til folkepensionisten. Det vil desuden øge BNP med 14 mia. kr. primært gennem øget produktivitet. Det anbefales, at Danmark følger den internationale skattekonkurrence og nedsætter selskabsskatten.

”Lavere selskabsskat medfører højere løn til danske lønmodtagere. Årsagen er, at lavere selskabsskat gør det mere attraktivt for virksomheder at investere i ny teknologi og maskiner. Jo bedre maskiner en medarbejder har at arbejde med, jo mere kan han producere pr. arbejdstime (dvs. højere produktivitet). Det medfører højere realløn til lønmodtageren. Sænker VLAK-regeringen den danske selskabsskat fra 22 pct. til 17 pct. (svarende til det planlagte niveau i Storbritannien i 2020), vil en LO-lønmodtager få øget sin løn før skat med knap 1 pct. svarende til årligt 3.300 kr. En funktionær får 4.700 ekstra i løn. I beregningerne lægges Finansministeriets antagelser om sammenhæng mellem lavere selskabsskat og løn til grund. Vismændene regner med en lidt større løneffekt end Finansministeriet, når man reducerer selskabsskatten”, udtaler cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”I Danmark følger overførselsindkomster lønudviklingen i den private sektor gennem satsreguleringen. Derfor vil de højere lønninger også slå igennem på overførselsindkomsterne. En dagpengemodtager vil derfor få en stigning på 2.000 kr. årligt før skat, mens en folkepensionist vil opleve en stigning på 1.600 kr. årligt. En reduktion i selskabsskatten på 5 pct.point vil desuden øge BNP med 14 mia. kr. primært gennem øget produktivitet. Beskæftigelseseffekten vil være på ca. 1.500 personer ifølge Finansministeriet. Provenutabet efter tilbageløb og adfærd er på 6 mia. kr. Dette provenutab kan finansieres af det samlede råderum på de offentlige finanser, som er på 27 mia. kr. frem til 2025 (til anvendelse på enten lavere skatter eller øgede offentlige udgifter)”, udtaler cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

READ ALSO  Beskæftigelsen er faldet i næsten hele EU

”Den internationale skattekonkurrence om lavere selskabsskat intensiveres i øjeblikket. Landene sænker selskabsskatten for at øge indenlandske investeringer, men også for at tiltrække udenlandske investeringer. Sverige vil sænke selskabsskatten fra 22 til 20,6 pct. USA har gennemført en stor nedsættelse af selskabsskatten fra 35 pct. til 21 pct. Ungarn nedsatte selskabsskatten med 10 pct.point til 9 pct. i 2017, mens Frankrig og Belgien nedsætter selskabsskatten med ca. 9 pct.point de kommende år. Storbritannien nedsatte selskabsskatten til 19 pct. i 2017 og har yderligere annonceret planer om at sænke selskabsskatten til 17 pct. i 2020. Også i lyset af denne skattekonkurrence er det oplagt at lette den danske selskabsskat”, udtaler cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.