Den færøske retsplejelov blev vedtaget i 1988, og siden da er der kun lavet få ændringer i loven. Derfor har der længe været behov for en mere moderne retsplejelov for øgruppen i Atlanterhavet.

I dag har et flertal i Folketinget vedtaget en ny, revideret retsplejelov for Færøerne. Den nye retsplejelov har en større færøsk forankring og resulterer i et mere tidssvarende politi og en styrkelse af retssikkerheden i straffesager.

Med loven bliver politireformen fra 2007 gennemført på Færøerne, hvilket betyder, at Færøernes Politi ligestilles med de øvrige politikredse. Som følge af loven skal klager og anmeldelser om strafbare forhold begået af ansatte i politiet på Færøerne fremover behandles af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).

Lovforslaget er med sine over 600 sider og mere end 1100 paragraffer et af danmarkshistoriens største og mest omfattende forslag.

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler:

”I dag er en stor dag for det færøske retssystem. Et enigt Folketing har netop sikret, at der nu i alle dele af rigsfællesskabet er en moderne og effektiv retspleje. Med den nye retsplejelov sikrer vi et tidssvarende politi og en generel styrkelse af retssikkerheden i behandlingen af straffesager. Med den nye retsplejelov effektiviserer og styrker vi nu blandt andet behandlingen af civile retssager på Færøerne og sikrer en gennemgående mere færøsk forankring af retsplejen”.     

 

Loven træder i kraft d. 1. januar 2021.

 

Baggrund:

Færøerne får med den nye retsplejelov en domsmandsordning, som indebærer, at der deltager domsmænd i afgørelsen af straffesager, hvis der er spørgsmål om straf af fængsel i 6 måneder eller derover. Ordningen er herved i forhold til den danske domsmandsordning tilpasset de færøske forhold.

READ ALSO  Iran's Mullah, the Master of Terror Cells in the World

Efter den gældende færøske retsplejelov kan domme i nævningesager ikke ankes for så vidt angår spørgsmål, der angår bevisbedømmelsen. Med lovforslaget ændres dette, således at også bevisbedømmelsen kan prøves i to instanser. 

Siden 1988 er der i den danske retsplejelov endvidere gennemført en række ændringer, der har haft til formål at effektivisere behandlingen af de civile retssager. Med den foreslåede lov lægges der op til at overføre disse ændringer til den færøske retsplejelov.

Den nye retsplejelov har endvidere en større færøsk forankring. I den nye lov fremgår det, at Østre Landsret og Sø- og Handelsretten som udgangspunkt skal sættes på Færøerne, når retterne behandler færøske sager. Det fremgår endvidere, at ansøgninger om fri proces fremover vil blive behandlet af Rigsombudsmanden på Færøerne i stedet for Civilstyrelsen. 

Det vil også være en færøsk advokat i stedet for en dansk advokat, der fremover skal tiltræde Procesbevillingsnævnet, når nævnet behandler færøske sager om appeltilladelser.Via Justitsministeriet