Via Danmarks Statistik

Domme for kriminalitet 2019

I 2019 blev der truffet 29.032 fældende afgørelser for overtrædelse af straffeloven. Det er kun 112 eller knap 0,4 pct. flere end i 2018. Antallet har været nogenlunde stabilt de sidste tre år. Den mindre stigning fra 2018 til 2019 skyldtes især flere fældende afgørelser for seksualforbrydelser, herunder flere fældende afgørelser for blufærdighedskrænkelser i øvrigt og utugt mv. Antallet af fældende afgørelser for ejendomsforbrydelser faldt derimod 3,9 pct., og voldsforbrydelser faldt ligeledes en smule med 0,5 pct. fra 2018 til 2019. At en afgørelse er fældende betyder, at den sigtede er blevet fundet skyldig. Antallet af fældende afgørelser i 2019 er 12,4 pct. lavere end i 2015, hvilket særligt skyldes færre fældende afgørelser for ejendomsforbrydelser.

Fældende afgørelser for overtrædelse af straffeloven fordelt på overtrædelsestype og årKilde: www.statistikbanken.dk/straf40.

De fleste fældende afgørelser er givet til mænd

Mænd fik med 23.099 fældende afgørelser langt de fleste af de i alt 29.032, svarende til knap 80 pct. Halvdelen af de 23.099 fældende afgørelser blev givet til mænd under 30 år.

Stor forskel på typen af straf

Inden for de forskellige overtrædelsestyper i straffeloven ses en stor forskel på typen af fældende afgørelse. For voldsforbrydelser var 75 pct. af de fældende afgørelser en frihedsstraf, hvoraf størstedelen var betinget. For ejendomsforbrydelser var langt de fleste af de fældende afgørelser derimod en bødestraf, tiltalefald eller anden afgørelse, nemlig 76 pct. For både seksualforbrydelser og andre straffelovsovertrædelser var de fældende afgørelser i 52 pct. af tilfældene en frihedsstraf. Dog var den oftest betinget for seksualforbrydelserne, hvor det omvendte var tilfældet for andre straffelovsforbrydelser. For andre straffelovsovertrædelser skyldes størstedelen af de ubetingede frihedsstraffe salg af narkotika mv.

Fældende afgørelser for overtrædelse af straffeloven fordelt på overtrædelses- og afgørelsestype. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/straf40.

READ ALSO  1,5 mio. kvæg i Danmark

Stor stigning i afgørelser totalt set

Der var i alt 226.471 strafferetlige afgørelser i 2019, når også afgørelser for overtrædelse af færdselsloven og særlovene medtages. Heraf var de 208.545 fældende, hvor den sigtede blev fundet skyldig. For både afgørelser i alt og for fældende afgørelser er det omkring 10 pct. flere end i 2018. Antallet af fældende afgørelser for overtrædelse af færdselsloven steg med 7.777, hvilket svarer til 8 pct. Stigningen skyldes bl.a. fældende domme vedr. mangler ved køretøj og for overtrædelse af færdselslovens paragraf 55a, som omhandler brug af håndholdt teleudstyr under kørsel. Fældende afgørelser for overtrædelse af særlovene steg ligeledes markant med 10.741 eller 18 pct. Den samlede stigning dækker over meget forskellig udvikling for de enkelte særlove. Fx steg antallet af afgørelser for overtrædelse af våbenloven, herunder særligt knivloven, med 76 pct. og for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen 29 pct., mens fældende afgørelser for overtrædelse af love vedrørende arbejde, transport mv. steg 39 pct.