Via Danmarks Statistik

Industriens produktionsindeks

Sæsonkorrigeret

-5,6 %

Juni til juli 2020

Industriens produktion og omsætning juli 2020

Det samlede produktionsindeks for industrien faldt i juli med 5,6 pct. primært grundet et stort fald i medicinalindustrien. Ses der bort fra denne branche, så steg produktionen i juli med 1,1 pct. for indeksets øvrige brancher. Set over perioden maj – juli i forhold til februar – april, så er det samlede produktionsindeks faldet med 5,7 pct., og ses der bort fra medicinalindustrien er produktionen faldet med 5,4 pct. Dermed ser det ud til, at medicinalindustrien, som ellers har klaret sig godt under pandemien, nu er blevet påvirket af følgerne af COVID-19, mens industriens øvrige brancher i mindre grad er påvirket i juli. Det ser dog stadig ud til, at industrien i Danmark har klaret sig bedre end det øvrige Europa og USA (læs mere nedenfor). Industriens produktion og omsætning er første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi, som er baseret på indberetninger om virksomhedernes faktiske aktiviteter. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015.

Medicinalindustrien faldt kraftigt i juli

Produktionsindekset vigtigste branche medicinalindustrien faldt med hele 24,9 pct. juli og med en vægt på 20,1 pct., var den hovedårsagen til det samlede fald. Medicinalindustrien har ellers klaret sig godt under COVID-19 pandemien. Det kraftige fald i juli medfører også, at produktionen i branchen set over maj – juli, er faldet med 6,6 pct. i forhold til februar – april. Det skal dog nævnes, at branchen er præget af nogle få store virksomheder. Dermed kan udsving i produktionen for en enkelt virksomhed have stor betydning.

Pæne stigninger i elektronikindustri og fremstilling af elektrisk udstyr i juli

De to brancher elektronikindustri og fremstiling af elektrisk udstyr oplevede begge stigninger i produktionen på hhv. 12,5 og 9,2 pct. juli. Begge brancher havde dog et fald i perioden maj – juli på hhv. 17,3 og 4,9 pct. i forhold til februar – april.

Industriens produktion på vej op i USA og Europa

I USA steg produktionen med 3,4 pct. i juli. Selvom produktionen stadig ligger væsentlig under niveauet før COVID-19, så er det nu tredje måned i træk af produktionen stiger. Tyskland, Sverige, det samlede EU og Storbritannien har ikke udgivet data for industriproduktionen for juli ved udarbejdelse af denne opgørelse, men alle oplevede for anden måned i træk en stigning i produktionen i juni. Storbritannien havde således en stigning i industriproduktionen på 10,9 pct. i juni. Vores naboer mod syd i Tyskland oplevede en stigning i produktionen på 11,1 pct., mens produktionen i Sverige steg med 9,3 pct. I det samlede EU steg produktionen med 9,9 pct. i juni. Det gælder for alle, at indekset dog stadig ligger under årets start, og selvom Danmark har en nedgang i juli ligger vi stadig over USA og det øvrige Europa.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015 og www.OECD.org.

Lille stigning i omsætningen i juli

Industriens samlede omsætning steg 0,7 pct. fra juni til juli, men lå i perioden maj – juli 3,1 pct. under omsætningen i forhold til februar – april. Omsætningen steg 0,2 pct. på eksportmarkedet og 1,7 pct. på hjemmemarkedet i juli. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. Stigningen i den samlede omsætning i juli skyldes især fremgang i branchegrupperingen investeringsgodeindstri, hvor omsætningen steg 7,7 pct. Branchegrupperingen fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder, hvor medicinalindustrien indgår, havde et fald i omsætningen i juli på 5,9 pct. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. Juli 2020


 

 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Maj
– juli

Juli

Maj
– juli

Juli

Maj
– juli

Juli

Maj
– juli

Juli

Maj
– juli

Juli

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

-9,1

2,4

-6,6

-3,2

-7,5

-10,9

-2,9

-12,7

-5,7

-5,6

Omsætning2

I alt

-3,0

7,7

-5,1

-2,4

-3,0

0,4

-1,3

-5,9

-3,1

0,7

 

Eksport

-3,7

11,3

-5,6

-5,4

-4,8

9,4

-2,9

-8,4

-3,8

0,2

 

Hjemme

-1,1

-0,5

-4,6

0,5

-1,5

-6,7

2,9

0,6

-1,7

1,7

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

Brug af lønkompensationsordningen

For at afbøde nogle af effekterne af COVID-19 og nedlukningen af Danmark, lavede Regeringen sammen med Folketinget en lønkompensationsordning, hvor virksomhederne kunne få en del af lønudgifterne til medarbejderne dækket, såfremt de undlod at afskedige. I uge 25, som er den første uge, hvor der foreligger data, var der i alt 1.014 virksomheder inden for industrien svarende til 15.124 job, der benyttede sig af ordningen. Dette tal var i uge 34 faldet til 388 virksomheder svarende til 3.765 job. Læs mere om ordningen i analysen Covid-19: Hvilke virksomheder har benyttet Lønkompensationsordningen?.

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion faldt 3,9 pct. i maj og steg 5,1 pct. i juni. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen således nedjusteret med 0,4 procentpoint i maj og opjusteret med 1,1 procentpoint i juni. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne.

Øvrige indikatorer for eksport

Udenrigshandel med varer udarbejder også statistik om eksport, som alene omfatter varer, der krydser den danske grænse. Industriens produktion og omsætning omfatter både salg af varer produceret i og uden for Danmark. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker. Udenrigshandel med varer for juli offentliggøres 8. september 2020.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. Juli 2020
 

 

2019

2020

Feb.-apr./
maj.-juli

Juni/
juli

 

Vægte1

Juli

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

116,7

117,0

111,2

106,9

112,3

106,0

-5,7

-5,6

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

110,0

110,4

107,9

108,1

108,8

111,8

0,1

2,8

Tekstil- og læderindustri

1,1

122,3

106,5

94,2

95,4

111,8

114,5

-0,4

2,4

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

89,4

86,0

96,9

81,3

87,5

84,9

-6,8

-3,0

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

129,3

129,3

122,3

129,1

124,0

123,7

-1,1

-0,2

Medicinalindustri

20,1

130,9

136,1

139,0

130,0

142,3

106,9

-6,6

-24,9

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

108,7

109,4

111,0

105,6

105,0

101,6

-5,1

-3,2

Metalindustri

8,7

117,6

108,3

106,3

97,4

95,1

95,4

-13,3

0,3

Elektronikindustri

6,0

137,1

127,1

92,4

82,7

99,9

112,4

-17,3

12,5

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

110,6

104,9

103,2

99,6

97,3

106,3

-4,9

9,2

Maskinindustri

14,0

106,7

107,7

96,0

95,1

96,6

96,9

-7,0

0,3

Transportmiddelindustri

1,5

123,7

106,7

108,3

141,2

116,0

93,2

3,5

-19,7

Møbler og anden industri mv.

13,0

108,6

118,2

102,4

95,2

112,3

112,1

-2,9

-0,2

Investeringsgodeindustri

27,2

120,7

122,1

103,0

101,6

105,2

107,7

-9,1

2,4

Mellemproduktindustri

26,7

116,0

113,4

111,9

107,3

107,5

104,1

-6,6

-3,2

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

100,0

94,2

82,4

75,4

95,4

85,0

-7,5

-10,9

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

115,6

119,1

118,4

112,9

122,8

107,2

-2,9

-12,7

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

113,1

112,2

104,2

101,1

104,7

105,8

-5,4

1,1

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

117,8

118,5

112,6

108,5

113,9

107,4

-5,5

-5,7READ ALSO  Women are central, not just in central banks