Markant stigning i erhvervslivets overskud i 2018

Via Danmarks Statistik

Regnskabsstatistik for private byerhverv 2018

Erhvervslivets resultat før selskabsskat steg med 193 mia. kr. i 2018 i forhold til året før, hvilket udgør en stigning på 53 pct. Stigningen er stærkt påvirket af frasalg og omstruktureringer i den danske del af enkelte betydende globale koncerner. Dermed var resultatet før selskabsskat på 556 mia. kr. Flere forhold ligger bag denne udvikling. Det ordinære resultat steg med 89 mia. kr. til 371 mia. kr., og de finansielle nettoindtægter steg fra 82 mia. kr. til 185 mia. kr. Den største absolutte stigning i resultatet før skat var inden for industri og forsyning med 95 mia. kr. og inden for råstofindvinding med 79 mia. kr.

Resultat før selskabskat

Kilde: www.dst.dk/stattabel/1547.

Stigning i egenkapitalens forrentning fra 10 pct. til 18 pct.

Næsten alle brancher havde stigning i egenkapitalens forrentning (dvs. resultatet efter selskabsskat som andel af egenkapitalen) i 2018 i forhold til 2017. Samlet steg forrentningen fra 10 pct. til 18 pct. Egenkapitalens forrentning var størst i råstofindvinding (32,1 pct.), industri og forsyning (24,0 pct.) og bygge og anlæg (18,8 pct.). Egenkapitalens forrentning var mindst i hotel og restaurant (5,7 pct.) og transport (6,8 pct.).

Værditilvæksten steg med 11 pct.

Firmaernes værditilvækst steg samlet med 11 pct. til 1.177 mia. kr. fra 2017 til 2018. Stigningen var især båret af en markant stigning inden for råstofindvinding fra 15 mia. kr. i 2017 til 74 mia. kr. i 2018. Det eneste hovederhverv, hvor værditilvæksten faldt, var transport med et fald på 2 pct. til 97 mia. kr. De markante stigninger i både resultatet før selskabsskat, egenkapitalens forrentning og værditilvæksten inden for råstofindvinding er alle påvirket af et frasalg af aktivitet inden for én større koncern.

Nettoinvesteringerne steg med 1 pct.

Nettoinvesteringerne (tilgang minus afgang) steg med 1 pct., svarende til 2 mia. kr. i forhold til året før. Det bringer nettoinvesteringerne op på 164 mia. kr. De fleste investeringer fandt sted i industri og forsyning, hvor 37 pct. af de samlede investeringer blev foretaget, mens 21 pct. af de samlede investeringer kan henføres til transport.

Regnskabsstatistik for de private byerhverv

 


stof-
ind-
vin-
ding
 

Indu-
stri
og for-
syning

 

Bygge
og
anlæg

 

Han-
del

 

Trans-
port

 

Hotel
og
restau-
rant

 

Infor-
mation
og
kom-
muni-
kation

Ejen
doms-
handel
og
udlej-
ning

Er-
hvervs-
service
mv.

 

I alt
2018

 

I alt
2017

 

 

mia. kr.

Driftsindtægter i alt

88

1237

283

1413

440

67

191

120

384

4222

3915

 

pct.

Driftsindtægter i alt

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vareforbrug mv.

5,3

60,8

56,4

75,6

35,1

27,3

30,0

14,4

31,5

55,7

55,5

Løn, pension mv.

5,1

13,3

24,7

10,2

13,3

31,8

30,1

9,2

34,1

15,7

16,3

Andre ordinære omkostninger

20,0

17,2

12,8

10,3

48,4

35,6

31,5

28,6

24,4

19,8

21,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinært resultat

69,6

8,7

6,1

3,8

3,3

5,3

8,4

47,8

10,1

8,8

7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansielle indtægter, netto

14,9

10,2

0,0

0,7

-0,4

-0,3

0,2

0,7

9,4

4,4

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat før selskabsskat

84,5

18,9

6,1

4,6

2,9

5,1

8,7

48,5

19,5

13,2

9,3

 

mia. kr.

Aktiver i alt

416

1932

192

804

469

59

258

1095

881

6104

6050

Investeringer, netto

3

60

5

16

34

2

15

12

17

164

162

 

pct.

Værditilvækst

84,3

26,0

32,5

15,3

22,1

40,5

46,6

62,9

48,2

27,9

27,2

Bruttoavance

85,6

38,0

42,6

23,4

64,0

72,0

68,6

83,4

67,2

42,1

43,5

Soliditetsgrad

57,3

52,4

32,0

42,1

25,3

36,6

46,3

44,7

56,3

47,4

48,5

Overskudsgrad1

69,8

8,6

4,9

3,7

2,7

3,7

7,3

46,0

7,9

8,2

6,6

Egenkapitalens forrentning1

32,1

24,0

18,8

15,8

6,8

5,7

9,4

10,1

12,4

17,7

9,9

Figuren er opdateret i forhold til oprindelig version.
Anm.: Ekskl. landbrug, fiskeri, havne mv., pengeinstitutter, forsikring, almene boligselskaber og offentlig administration mv.
1
Kilde: www.dst.dk/stattabel/1547READ ALSO  Flere detailvirksomheder sælger via internettet