Via Danmarks Statistik

Fiskeriets struktur og landinger 2019

Den samlede landingsværdi for dansk fiskeri blev på 3,3 mia. kr. i 2019, et fald på 7 pct. i forhold til 2018. Mængden af landet fisk faldt med 17 pct. til 651.000 ton. Bedre priser for næsten alle fiskearter afbødede faldet i landingsværdien. De seneste fire år har fiskeriet indbragt ca. 3,5 mia. kr. årligt, hvilket er 400 mio. kr. mere end niveauet for den foregående fire års periode.

Værdi af danske fiskeres samlede landinger fordelt på artsgrupperKilde: www.statistikbanken.dk/fisk2.

Prisstigning afbød fald i landingerne

Prisstigninger for torsk, sild, makrel og industrifisk, kunne ikke forhindre, at faldet i landingerne påvirkede bruttoudbyttet negativt. Således faldt bruttoudbyttet for industrifisk med 13 pct. som følge af et fald i den landede mængde på 23 pct., der ikke blev opvejet af de mindre prisstigninger i 2019. For torsk og fladfisk faldt bruttoudbyttet med 14 pct., mens den landede mængde faldt med 15 pct. Makrel samt gruppen fisk i øvrigt var de eneste grupperinger, som oplevede en stigning i bruttoudbyttet på trods af faldende landinger, idet prisen steg med hhv. 14 pct. og 26 pct.

Brexit kan påvirke dansk fiskeri kraftigt

Forhandlingerne om Storbritanniens udtræden af EU pågår stadig. Betydningen af Brexit for dansk fiskeri kendes derfor endnu ikke fuldt ud. Ifølge en rapport fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet udgør danske fiskeres fangst i britisk farvand ca. 30 pct. af den samlede danske landingsværdi, hvilket svarer til ca. 1 mia. kr. (se pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet).

Mere end halvdelen af fangsten landes i Nordjylland

Over halvdelen af den landede vægt og værdi fra danske fiskefartøjer blev registreret i Nordjylland. Kun industrifisk blev der landet mere af i Midtjylland. I de øvrige regioner består fiskerflåden af fortrinsvis mindre fartøjer, med mindre kapacitet, hvorfor landingsmængden og værdien er meget lavere for disse regioner. Danske fartøjer landede også fisk i udlandet, og der blev landet 54.914 ton i EU og 31.583 ton uden for EU, svarende til en værdi på hhv. 298 mio. kr. og 353 mio. kr.

De 28 største skibe udgør mere end halvdelen af den samlede bruttotonnage

Danske fiskerfartøjer i Region Nordjylland havde i 2019 en bruttotonnage (BT) på 35.181, svarende til 52 pct. af den samlede danske BT. Ti år tidligere var andelen 41 pct. svarende til 28.010 BT. For de største fartøjer (over 40 meter) er den samlede kapacitet øget og udgør i 2019 35.890 BT mod 28.058 BT i 2009. De største fartøjers andel af den samlede danske BT er på ti år øget fra 41 pct. til 53 pct.

Danmark har registreret 2.000 fiskefartøjer

Der var 2.059 fiskerfartøjer registreret i Danmark ved udgangen af 2019, heraf 1.616 under ti meter. Mere end halvdelen af fartøjerne under ti meter er imidlertid hjælpefartøjer eller inaktive fartøjer, som ikke anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri, se www.statistikbanken.dk/fisk1.READ ALSO  Biden is only the second Catholic president, but nearly all have been Christians