News

Lille fald i offentlig finansiel nettoformue

By  | 

Via Danmarks Statistik

Offentligt kvartalsregnskab 4. kvt. 2018

Ved udgangen af fjerde kvartal 2018 var den offentlige finansielle nettoformue 32,4 mia. kr. Det er et fald på 2,1 mia. kr. i forhold til kvartalet før. Faldet i nettoformuen skyldes bl.a. et underskud på de offentlige finanser på 2,4 mia. kr. Faldet i den finansielle nettoformue svarer til 0,1 pct. af BNP.

Offentlig saldo og nettoformueKilder: www.statistikbanken.dk/NKN1, www.statistikbanken.dk/NAN1.

Offentlig finansiel nettogæld vendt til nettoformue i 2018

I 2018 blev den finansielle nettogæld vendt til en nettoformue. Det er første gang siden 2011. Formueopbygningen fra udgangen af fjerde kvartal 2017 til udgangen af fjerde kvartal 2018 var på 38,2 mia. kr. Den skyldes hovedsageligt et overskud på den offentlige saldo på 11,3 mia. kr. og kursstigninger på statens børsnoterede selskab Ørsted A/S på 21,1 mia. kr.

Stigende offentligt forbrug

Det offentlige forbrug var i fjerde kvartal 2018 142,1 mia. kr., hvilket svarer til en stigning på 2,4 pct. sammenlignet med fjerde kvartal 2017. Samlet var det offentlige forbrug 546,5 mia. kr. i 2018 mod 535,6 mia. kr. i 2017. Det svarer til en stigning på 2,0 pct. Det offentlige forbrug består af de udgifter til service og tjenesteydelser, som det offentlige enten helt eller delvist gratis stiller til rådighed for husholdningerne og virksomhederne. Det kan fx være via daginstitutioner, sygehuse eller retsvæsen.

Offentligt forbrugKilde: www.statistikbanken.dk/OFF26K.

Underskud på de offentlige finanser i fjerde kvartal

Der var i fjerde kvartal 2018 et underskud på de offentlige finanser på 2,4 mia. kr. I forhold til fjerde kvartal 2017 var den offentlige saldo 12,3 mia. kr. lavere. Ændringen skyldes bl.a. stigningen i det offentlige forbrug samt lavere pensionsafkastskatter på 5,0 mia. kr. På trods af underskuddet i fjerde kvartal endte 2018 samlet set med et overskud på 11,3 mia. kr. Den offentlige saldo er et udtryk for forskellen mellem de offentlige indtægter og udgifter. Indtægterne kommer primært fra skatter og afgifter. De største udgiftsposter er indkomstoverførsler til husholdningerne, aflønning af ansatte samt køb af varer og tjenester til løbende forbrug.

READ ALSO  Goldman Sachs seeks antibody tests to encourage office return

ØMU-gælden

ØMU-gælden faldt med 14,4 mia. kr. i fjerde kvartal 2018, så den udgjorde 757,4 mia. kr. svarende til 34,2 pct. af BNP. Faldet i ØMU-gælden i fjerde kvartal 2018 svarer til 0,6 pct. af BNP. ØMU-gælden er en bruttogældsopgørelse, der primært omfatter de finansielle passiver i nominel værdi. Se nærmere forklaring om ØMU-gældsbegrebet og dets anvendelse i Nyt fra Danmarks statistik 2018:379, ØMU-gæld og ØMU-saldo 2017 (oktober-version).


Print Friendly, PDF & Email

Latest from finanz.dk