News

Lille dyk i boligpriserne på landsplan

By  | 

Via Danmarks Statistik

Ejendomssalg (kvt.) 4. kvt. 2018

På landsplan faldt priserne fra tredje til fjerde kvartal 2018 for både ejerlejligheder og enfamiliehuse. Ejerlejligheder faldt med 0,8 pct., mens priserne på enfamiliehuse faldt med 0,3 pct. Det største prisfald på ejerlejligheder var i Region Midtjylland med 3,7 pct., mens den største og eneste prisstigning var i Region Syddanmark med 4,2 pct. Det største prisfald på enfamiliehuse var i Region Midtjylland med 1,6 pct., mens den største prisstigning var i Region Syddanmark med 0,8 pct. Udover prisfald på boliger er antallet af handler også lavere, fx er antallet af handlede ejerlejligheder i fjerde kvartal sammenlignet med samme kvartal i 2017 16,7 pct. lavere, mens enfamiliehuse er 2,5 pct. mindre.

Prisudvikling for enfamiliehuse og ejerlejligheder. 3. kvt. 2018* - 4. kvt. 2018*

På årsbasis steg boligpriserne undtagen på ejerlejligheder i Midtjylland

Fra fjerde kvartal 2017 til fjerde kvartal 2018 steg priserne på enfamiliehuse mest i Region Syddanmark med 6,1 pct. og mindst i Region Nordjylland med 1,0 pct. I samme periode steg priserne på ejerlejligheder mest i Region Syddanmark med 11,8 pct., mens Region Midtjylland, som den eneste, faldt med 1,0 pct.

Færre handlede boliger i 2018

I fjerde kvartal 2018 var der 11.710 handler med enfamiliehuse mod 12.016 i samme kvartal året før, hvilket er et fald på 2,5 pct. Dette dækker imidlertid over regionale forskelle, fx faldt antallet af handlede enfamiliehuse med 10,8 pct. i Region Nordjylland, mens de steg 2,9 pct. i Region Sjælland. I den samme periode faldt antallet af handler med ejerlejligheder på landsplan med 16,7 pct. Der var færre handlede ejerlejligheder i alle regioner. I Region Midtjylland faldt antallet af handler med ejerlejligheder med 18,1 pct., mens de øvrige regioner faldt med mellem 9,9 og 17,9 pct. Tallene for fjerede kvartal 2018 er et estimeret antal tinglyste handler baseret på forrige års forsinkelsesmønster. Det skyldes, at alle handler for denne periode endnu ikke er blevet tinglyst.

Beregnet antal salg, almindelig fri handel, enfamiliehuse og ejerlejligheder, fordelt på regioner

Antallet af ejendomshandler ligger stadig historisk i den høje ende

For 2018 er det kvartalsvise gennemsnitlige antal handler med enfamiliehuse indtil videre på 12.394 i kvartalet, mens det tilsvarende tal er 4.624 for ejerlejligheder. Det laveste antal handler siden statistikkens start i sin nuværende form i 1992 var i 2011, hvor der blev handlet 8.050 enfamiliehuse og 2.966 ejerlejligheder. Antallet af handler toppede i 2005, hvor det kvartalvise gennemsnit var 14.972 for enfamiliehuse og 6.327 for ejerlejligheder.

Antal handler i almindelig fri handel

Forhold mellem foreløbigt og endeligt beregnede kvartalsvise prisændringer

Opgørelsen af ejendomssalg er foretaget på baggrund af de handler, som er tinglyst på beregningstidspunktet (for seneste kvartal ca. 85 pct. af det forventede antal handler). De foreløbige tal beregnes dermed på baggrund af et ufuldstændigt datamateriale, idet ikke alle handler er blevet tinglyst på beregningstidspunktet. Først ved den anden revision erklæres tallene for endelige.

I tabellen nedenfor vises bias og afvigelse for de kvartalsvise procentvise prisændringer, der er mellem første offentliggørelse og de endelige tal. Tallene er beregnet for de seneste fire kvartaler, hvor der foreligger endelige tal.

Bias fortæller, om revisionerne i gennemsnit går i en bestemt retning. En positiv bias betyder, at prisændringerne er blevet revideret op ved den endelige opgørelse. Bias opgøres som gennemsnittet af de kvartalsvise afvigelser i procentpoint.

Afvigelse indikerer, hvor tæt den første offentliggørelse ligger på den endelige version. Jo større afvigelse, desto større er afvigelsen på første offentliggørelse. Afvigelsen opgøres som gennemsnittet af de kvartalsvise afvigelser (absolutte værdier) i procentpoint.

Læs mere om usikkerheden i de foreløbige tal i statistikdokumentationen.

Fremadrettet ændring af udgivelsen om ejendomssalg og boligpriser

Formidlingen af Ejendomssalgsstatistikken vil fremover ske hurtigere, som udgangspunkt den sidste hverdag i hver måned. Samtidigt vil månedstal, kvartalstal og årstal offentliggøres på samme tidspunkt hver måned og månedstallene vil blive udvidet med en regional fordeling. Næste formidling af ejendomssalgsstatistikken sker ved offentliggørelsen 29. marts 2019 med tallene for januar 2019.


Print Friendly, PDF & Email
READ ALSO  Hertz files for U.S. bankruptcy protection as car rentals evaporate in pandemic

Latest from finanz.dk