Via Danmarks Statistik

Landbrugets bruttofaktorindkomst 2018

Landbrugets bruttofaktorindkomst for 2018 er foreløbigt opgjort til 23,1 mia. kr. Det er 6,1 mia. kr. lavere end året før, svarende til en nedgang på knap 21 pct., men bedre end i 2015 og 2016. Flere faktorer har haft stor betydning for udviklingen i 2018. Tørken trak høstudbytterne ned og havde dermed en negativ indvirkning på udviklingen i mængden af den vegetabilske produktion. Det blev dog delvist udlignet af højere priser på de vegetabilske salgsprodukter. Værdien af den animalske produktion faldt også, hvilket primært skyldes lavere priser, mens mængderne steg lidt.

Landbrugets bruttofaktorindkomstKilde: www.statistikbanken.dk/lbfi1.

Værdien af animalske salgsprodukter faldt 7 pct.

Den samlede værdi af de animalske salgsprodukter faldt med 7 pct. til 46,6 mia. kr. Det var især svin, som påvirkede værdien negativt. Værdien af svin faldt med 3,6 mia. kr. til 20,6 mia. kr. Der var en fremgang på 4 pct. i mængden fra 2017 til 2018, men prisen faldt med 17 pct., se “Priser på pelsskind og svin falder fortsat” i Nyt fra Danmarks Statistik 2019:67. Overordnet set steg mængderne og priserne for kvæg, fjerkræ og æg, men udover prisfaldet på svin bidrog også lavere mælkepriser til et samlet fald i værdien på 3,5 mia. kr.

Vegetabilske salgsprodukter faldt med 8 pct. i værdi

Værdien af den vegetabilske produktion faldt med 8 pct. til 25,5 mia. kr., svarende til et fald på 2,3 mia. kr. Tørken i sommeren 2018 forringede høstudbytterne markant, se “Knastør sommer gav usædvanligt ringe høst” i Nyt fra Danmarks Statistik 2018:498. Det var specielt mængden af korn- og industrifrø, som faldt i 2018. Mængden af korn faldt med 25 pct. i forhold til året før, mens prisen steg med 17 pct. Det resulterede i, at værdien af kornproduktionen faldt med 1,4 mia. kr. til 9,5 mia. kr. Værdien af industrifrø, hvilket hovedsageligt består af raps, faldt med 35 pct. til 1,3 mia. kr.

READ ALSO  COVID-19 and monetary policy: Reinforcing prevailing challenges

Forbruget i produktionen steg med knap 1 pct.

Forbruget i produktionen steg med 0,6 mia. kr. til 60,3 mia. kr. svarende til 1 pct. i 2018. Årsagen skyldtes hovedsagelig en stigning i bl.a. omkostningerne til foderstoffer og energi. Foderstofferne steg med 3 pct. til 25,5 mia. kr. og udgjorde dermed 42 pct. af det samlede forbrug i produktionen. Højere priser på korn og foderstoffer øgede omkostningerne til foderstoffer, hvilket skyldes tørken i 2018. Landmændenes foderomkostning i 2018 blev påvirket af de højere priser, men den lave høst i 2018 vil også have indvirkning på foderomkostningerne i 2019. Det forventes, at det vil blive nødvendigt for mange landmænd at indkøbe ekstra foder i første halvår af 2019 for at have nok foder til deres animalske produktion. Energi steg med 7 pct. til 3,3 mia. kr. pga. højere priser.

Stigning i tilskud og afgifter

De direkte tilskud til landbruget har været faldende over den seneste årrække, men steg i 2018 til foreløbig 7,7 mia. kr. Det skyldes, at opgørelsen af de direkte tilskud følger udbetalingstidspunktet, og ikke ansøgningstidsperioden. Skatter og afgifter steg med 3 pct. i forhold til 2017 og endte på 1,1 mia. kr.

Landbrugets bruttofaktorindkomst

2016

2017*

2018*

Ændring
2017-2018

mia. kr.

pct.

Bruttofaktorindkomst (A-E+F-G)

21,9

29,2

23,1

-20,7

A

Bruttoproduktion (B+C+D)

75,1

83,6

76,8

-8,1

B

Salgsprodukter

70,3

77,9

72,1

-7,4

Vegetabilske produkter i alt

25,2

27,7

25,5

-8,2

Korn

9,8

10,9

9,5

-12,6

Animalske produkter i alt

45,0

50,1

46,6

-7,0

Kvæg

3,0

3,1

3,3

5,1

Svin

22,2

24,2

20,6

-14,8

Mælk

12,6

16,1

16,0

-0,7

Pelsskind

4,3

3,8

3,6

-3,8

C

Værdi af landbrugsmæssige tjenester

og sekundære aktiviteter

5,6

5,3

5,3

-1,1

D

Lager- og besætningsforskydninger

-0,8

0,4

-0,5

-230,0

E

Forbrug i produktionen i alt

59,1

59,9

60,3

0,6

Energi

2,9

3,0

3,3

7,4

Gødningsstoffer

2,3

2,6

2,7

2,9

Bekæmpelsesmidler

2,0

2,0

2,0

-2,0

Foderstoffer

25,4

24,7

25,5

3,3

F

Direkte tilskud

7,0

6,6

7,7

16,8

G

Skatter og afgifter

1,0

1,0

1,1

3,2