Via Danmarks Statistik

Kapitelstakster 2019

I 2019 faldt priserne på byg og hvede med hhv. 13 og 17 pct. sammenlignet med 2018. Faldet skyldes en god høst i 2019 i modsætning til høsten i 2018. I 2018 var høsten meget ringe grundet tørken, hvilket medførte prisstigninger på korn. Læs mere herom i Nyt fra Danmarks Statistik 2019:19

Kapitelstakster i DanmarkKilde: www.statistikbanken.dk/kapit1.

God høst i 2019

Vejret i sommeren i 2019 var betydeligt mere gunstigt for landbruget end i sommeren 2018, og den samlede høst af korn, raps og bælgsæd i 2019 var 38 pct. over høstresultatet i 2018, se Nyt fra Danmarks Statistik 2019:437. Dermed er der blevet skabt et langt større udbud af korn, som har drevet priserne ned igen. Svineproducenterne drager dermed udover høje priser på svinekød også fordel af mere korn og lavere foderpriser end i 2018. Dog er priserne på både byg og hvede 6 pct. højere end i 2017.

Korn anvendes hovedsageligt til foder

80-90 pct. af kornet, som bliver anvendt i Danmark, går til foder til først og fremmest svin og kvæg, som er de mest betydende husdyr i dansk landbrug. Det er altså kun en uhyre beskeden del af kornet, som direkte går til at producere fødevarer til mennesker som fx brød, mel og gryn. Forsyningen af korn på det danske marked består af høst og import fratrukket eksporten af korn til andre lande.

Statistikkens anvendelse

Kapitelstakster bruges primært til beregning og regulering af årlige forpagtningsafgifter til private jordejere og staten. Læs mere om kapitelstakster i Kilder og metoder.READ ALSO  IMF Staff Completes a Virtual Fifth and Sixth Extended Credit Reviews Mission with Guinea