Via Danmarks Statistik

Bygningsopgørelse 1. januar 2019

Antallet af bygninger i Danmark er samlet set steget med 42.500 bygninger eller 1,0 pct. fra 2018 til 2019. Bygningsarealet er i forhold til sidste år steget med 4,9 mio. m2. eller 0,6 pct. Ser man på bygningsarealet over de sidste fem år fra 2014 til 2019, så er dette steget med 20,150 mio. m2 eller 2,5 pct. Der er dog forskelle i udviklingen fra kommune til kommune. Størt vækst ses i Lejre, Aarhus og i Hovedstadsområdet. Enkelte kommuner har oplevet nedgang i bygningsarealet. Øst for Storebælt er disse Vordingborg, Guldborgsund og Lolland, mens det vest for Storebælt er Langeland, Faaborg-Midtfyn og Samsø. Dette kan ses i lyset af en generel tendens til, at jobs og befolkning trækker ind mod de tættere befolkede områder i Danmark.

Den procentvise udvikling i samlet bygningsareal fra 2014 til 2019

Helårsbeboelse udgør størstedelen af bygningsarealet

Nedenfor er tabel med bygningsopgørelsens hovedtal. Her kan det bl.a. ses, at helårsbeboelse udgør den største del af bygninger med hensyn til areal. Historisk er areal til helårsbeboelse siden 1986 steget med 30 pct., mens befolkningen i samme periode øget med 13 pct.

Fjernvarme er den mest brugte opvarmningsform

Fjernvarme benyttes i 54,0 pct. af de opvarmede arealer. Centralvarme med naturgas benyttes i 18,0 pct. af disse, mens centralvarme med olie benyttes i 11,8 pct. af disse. Ser man på udviklingen de sidste fem år fra 2014 til 2019, så er fjernvarme gået fra at opvarme 51,8 pct. af det samlede opvarmede areal til 54,0 pct. Varmepumper er gået frem fra 1,9 pct. til 3,5 pct., mens der er størst tilbagegang for centralvarme med oliefyr, der er gået fra at opvarme 15,2 pct. til 11,8 pct. af det opvarmede areal.

Anm.: Fra og med opgørelsen 1. januar 2011 er garager, carporte og udhuse (småbygninger) medtaget. Bygningsarealet er summen af etageareal og kælderareal. Restkategorien Uoplyst/Under opførelsel regnes ikke med i tabellens total

Anm.: Indtil 2011 indgår varmepumper i anden opvar


READ ALSO  Players must be able to train ahead of Australian Open: Medvedev