Mens myndighederne kæmper for at holde corona-smitten nede, ses en begyndende tendens til, at personer udnytter den sårbare situation til at berige sig selv og begå kriminalitet, der udnytter de knappe ressourcer i samfundet. Den kriminalitet ønsker justitsminister Nick Hækkerup at slå hårdt ned på. Derfor fremsættes der torsdag en hastelov i Folketinget, der indeholder markante strafskærpelser.

Justitsminister Nick Hækkerup siger:

”Vores land er i disse dage i en helt særlig situation, hvor langt de fleste danskere har vist mod og evne til at stå sammen. Derfor sender regeringen nu et meget klart budskab til de få personer, der udnytter denne her krise og begår kriminalitet for at berige sig selv på bekostning af resten af samfundet: Jeres handlinger er usle, og noget vi på ingen måde accepterer. Vi vil slå hårdt og hurtigt ned på de kriminelle, der handler i lyset af corona-krisen, og derfor er jeg glad for, at der tegner sig politisk opbakning til regeringens ønske om markante strafskærpelser. Vi skal slå hårdere ned på personer, der stjæler håndsprit eller værnemidler, og på de virksomheder, der udnytter regeringens hjælpepakker og bedrager borgerne.”.

Justitsministeren foreslår med lovforslaget at indsætte en ny bestemmelse i straffeloven, hvorefter straffen for en række overtrædelser som f.eks. tyveri, indbrudstyveri og bedrageri som udgangspunkt fordobles, hvis lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med corona-epidemien. Dertil foreslås det, at strafniveauet skærpes yderligere, så det bliver fire gange så højt som i dag, hvis personer og virksomheder på svigagtig vis forsøger at udnytte de hjælpepakker, som Folketinget har vedtaget for at holde hånden under dansk økonomi.

READ ALSO  Mozambique Terrorist Group Poised to Establish an Islamic Emirate

Strafskærpelserne kommer på baggrund af flere hændelser, der tegner et billede af, at kriminelle udnytter epidemien til at begå kriminalitet. Siden d. 1. marts 2020 er der således registreret en række anmeldelser om tricktyveri, hvor gerningsmanden har brugt coronavirus som påskud til at få adgang til borgeres hjem, og tyveri, indbrud eller lignende vedrørende værnemidler. Der er også registreret et større antal anmeldelser om bedrageri vedrørende coronavirus.

 

Fakta om strafskærpelserne:

  • Strafskærpelserne omfatter falsk erklæring på tro og love, urigtig erklæring til det offentlige, dokumentfalsk, tyveri, indbrudstyveri, underslæb, bedrageri, afpresning, åger, røveri, hæleri, brugstyveri og svig med offentlige midler, hvis forbrydelsen har baggrund i eller sammenhæng med COVID-19 epidemien i Danmark.
  • Strafskærpelserne betyder som udgangspunkt, at strafniveauet fordobles. I forhold til visse overtrædelser kan der dog blive tale om mere end en fordobling.
  • Overtrædelser omfattet af strafskærpelsen, der i dag straffes med bøde, vil fremover blive straffet med fængsel, hvis der er tale om gentagelsestilfælde, eller hvis lovovertrædelsen er begået under særlige omstændigheder, f.eks. hvis der er tale om tyveri af værnemidler fra hospitaler, lægeklinikker eller lignende.
  • Hertil kommer, at hvis lovovertrædelsen har fundet sted under sådanne omstændigheder, at der uberettiget er opnået lån, kredit, støtte, tilskud eller lignende kompensation fra regeringens hjælpepakker, kan straffen blive fire gange så høj.
  • Herudover skal det i almindelighed indgå som en strafskærpende omstændighed, hvis andre overtrædelser end de opregnede har baggrund i eller sammenhæng med COVID-19 epidemien i Danmark.  

Eksempler på den skærpede strafudmåling

 

Pressekontakt: Christina Raabæk
tlf. 30710470Via Justitsministeriet