Via CEPOS

CEPOS-analyse af de reelle effekter af letbanen på Ring 3 på beskæftigelse og ejendomsinvesteringer.

Analysen viser, at de positive effekter, der er blevet lagt til grund for den politiske beslutning om etableringen af letbanen, er stærkt overdrevne og bygger på fejltolkninger af eksisterende beregninger. Letbanen vil reducere arbejdsudbuddet, og effekterne på ejendomspriserne er marginale. Samtidig giver letbanen et samfundsøkonomisk underskud på 8,4 mia. kr.  

”Effekterne af letbanen på Ring 3 på beskæftigelse og ejendomsinvesteringerne er ved flere lejligheder blevet fremhævet af politikerne. Imidlertid er de omtalte effekter stærkt overdrevne. Overdrivelsen skyldes bl.a. en sammenblanding af pærer og bananer, hvor man fejlagtigt opfatter investeringerne som en indtægt, der kan bruges til at dække udgifterne til letbanen. Samtidig fortolker man alle nybyggede arbejdspladser siden 2011 som en effekt af letbanen, selvom udviklingen er drevet af voksende befolkning og økonomisk vækst − ikke af letbanen”, udtaler specialkonsulent Jonas Herby CEPOS.

”Vores gennemgang viser, at letbanen reducerer arbejdsudbuddet med mindst 71 fuldtidsbeskæftigede, når man medregner de øgede offentlige udgifter. Selv hvis man ser bort fra effekten af øgede offentlige udgifter, er effekten af letbanen kun omkring 55 fuldtidsbeskæftigede. Reelt set er der tale om et stort nul.
Effekterne på ejendomspriserne er også beskedne. Samlet set er effekten i omegnen af 0,5 mia. kr., når man ser bort fra effekten af øgede offentlige udgifter. Inkl. effekten på de offentlige udgifter vil effekten være mindre og muligvis negativ”, udtaler specialkonsulent Jonas Herby CEPOS.

”Det anbefales, at politikerne stopper letbaneprojektet og i stedet undersøger mulighederne i en højklasset busforbindelse (BRT), som − modsat letbanen, der giver et samfundsøkonomisk underskud på 8,4 mia. kr. − ser ud til at give et stort samfundsøkonomisk overskud”, udtaler specialkonsulent Jonas Herby CEPOS.

READ ALSO  Industriens konjunkturindikator går op i oktober