Numbers & Statistics

Hvert 10. ejendomssalg er til familien

By  | 

Via Danmarks Statistik

Ejendomssalg (md.) marts 2019

Typisk foregår et ejendomssalg mellem parter, der ikke er i familie med hinanden (almindelig fri handel), men i 2018 foregik hvert 10. ejendomssalg mellem parter, der er i familie med hinanden (familieoverdragelse). Denne andel har ligget nogenlunde konstant de seneste ti år. Antallet af familieoverdragelser er ligesom det samlede antal salg steget støt. Det steg fra 6.808 i 2009 til 12.277 i 2018, hvilket er en stigning på 80 pct., viser tal fra tinglysningssystemet over fast ejendom. Med over 12.000 familieoverdragelser i 2018 er antallet nu på højde med niveauet fra umiddelbart før finanskrisen, hvor antallet af familiesalg toppede.

Familiesalg fordelt på ejendomskategorierKilde: www.statistikbanken.dk/ejen77.

Enfamiliehuse udgjorde 40 pct. af familiesalgene i 2018

I 2018 var enfamiliehuse den ejendomstype, det var mest almindeligt at handle mellem familiemedlemmer. Enfamiliehuse udgjorde 40 pct. af familiesalgene svarende til næsten 5.000 boliger, mens der blev handlet knap 3.000 ejerlejligheder. Af kategorien andet udgør sommerhuse ca. halvdelen svarende til lige over 2.000 sommerhuse. De resterende familiesalg er fx landbrug og grunde.

Familiesalg fordelt på ejendomskategorier. 2018*Kilde: www.statistikbanken.dk/ejen77.

Flere familiesalg i Hovedstaden – færre i Jylland

I modsætning til resten af landet har Region Hovedstaden oplevet en fremgang i antallet af familieoverdragelser de seneste ti år fra 400 i første kvartal 2009 til 700 i første kvartal 2019. I Region Sjælland har niveauet været uændret i samme periode, mens udviklingen har været faldende på Fyn og i Jylland.

Familiesalg fordelt på regionerKilde: www.statistikbanken.dk/ejen77.

Prisen på enfamiliehuse stiger fortsat

På landsplan steg priserne på enfamiliehuse med 2,1 pct. fra første kvartal 2018 til samme kvartal 2019. I samme periode faldt priserne på ejerlejligheder med 1,0 pct.

Kvartalsvis prisindeks for enfamiliehuse og ejerlejligheder, landsplanKilde: www.statistikbanken.dk/ej5.

Forhold mellem foreløbigt og endeligt beregnede prisændringer

Opgørelsen af ejendomssalg er foretaget på baggrund af de handler, der er tinglyst. De foreløbige tal beregnes dermed på baggrund af et ufuldstændigt datamateriale, idet ikke alle handler er blevet tinglyst på beregningstidspunktet. Erfaringsmæssigt medtages ca. 70 pct. af alle månedens handler ved første offentliggørelse. Tallene betragtes som endelige elleve måneder efter første offentliggørelse.

READ ALSO  COVID-19: Nu kommer hjælpen til selvstændige og små virksomheder

Normalt beregnes bias og afvigelse for de månedlige procentvise prisændringer, der er mellem første offentliggørelse og de endelige tal. Fra og med januar 2019-offentliggørelsen er udgivelsen af tallene fremrykket ca. en uge og der er ændret i beregningsmetoden. Derfor kan tal for bias og afvigelse baseret på offentliggjorte tal først beregnes ved januar 2020 offentliggørelsen. På baggrund af testberegninger (på historiske data) med den nye beregningsmetode vurderes afvigelsen dog at være ca. 0,5 pct., hvilket modsvarer det hidtidige niveau. Testberegningerne viste ligeledes ingen bias i tallene.

Bias fortæller, om revisionerne i gennemsnit går i en bestemt retning. En positiv bias betyder, at prisændringerne er blevet revideret op ved den endelige opgørelse. Bias opgøres som gennemsnittet af de månedlige afvigelser i procentpoint.

Afvigelse fortæller noget om, hvor tæt den første offentliggørelse ligger på den en-delige version. Desto større afvigelse, desto større er afvigelsen på første offentlig-gørelse. Afvigelsen opgøres som gennemsnittet af de månedlige afvigelser (abso-lutte værdier) i procentpoint.

Print Friendly, PDF & Email

Hold dit netværk orienteret