Politics

Hver eneste af jeres stemmer og hvert mandat er blevet brugt i forhandlingerne! …

By  | 

Enhedslisten via Facebook

Hver eneste af jeres stemmer og hvert mandat er blevet brugt i forhandlingerne!

Her er listen over de vigtigste sejre, vi har kæmpet hjem i det forhandlingspapir, som blev fremlagt i går.

Se med her – og del gerne videre

Overordnet økonomi:
• Det bliver et bærende princip for en ny regering, at den ikke vil øge de økonomiske skel i samfundet, sænke skatten i toppen eller forringe det sociale sikkerhedsnet.
Det vil sige et opgør med de seneste årtiers asociale reform-politik. Ingen nye arbejdudbudsreformer.

Klima og natur:
• Vedtagelse af bindende klimalov med reduktion af klimagasser på 70 pct. i 2030 og i umiddelbar forlængelse heraf fremlægge en klimahandlingsplan, der sikrer at reduktionsmålene nås.
• Bindende reduktionsmål for landbruget og en jordreform, der udtager landbrugsjord til natur
• Vedtage biodiversitetsplan med nye naturzoner
• Nedbringe kvælstofudledningen gennem en ny målrettet regulering
• Hæve ambitionerne for økologi, så det økologisk dyrkede areal og forbruget af økologiske varer fordobles i 2030
• Genforhandling af infrastrukturaftalen med mere fokus på kollektiv transport og cyklisme
• Grønne regnemodeller: Hensyn til klima og miljø skal integreres i finansministeriets regnemodeller

Kampen mod fattigdom og ulighed
• Der indføres en fattigdomsgrænse
• En ydelseskommission skal komme med forslag til et nyt ydelsessystem som gør op med børnefattigdom
• Mens kommissionen arbejder vil familier ramt af fattigdomsydelser får en kontant børnetilskud.
• Den seneste nedsættelse af integrationsydelsen annulleres
• Kritisk gennemgang af udvalgte reformer herunder førtidspensionsreformen.
• Fritidspas til udsatte børn og unge
• Fjerne skatterabat til virksomhedsarvinger

Velfærd
• Det demografiske træk skal fremover dækkes, så der sættes en bund under velfærden. Oven på denne bund skal velfærden udbygges.
• Lovbundne minimumsnormeringer skal implementeres frem mod 2025 – igangsættes med det samme med ansættelse af mere pædagogisk personale.
• Sundhedsaftale skal sikre uddannelse og ansættelse af mere sundhedsfagligt personale
• Løft til psykiatrien gennem 10-årsplan med bindende mål for færre genindlæggelser, mindre ventetid og højere gennemsnitslevealder for borgere med psykisk sygdom
• Hæve afgifter på tobak
• Evaluering af handicapområdet med henblik på at styrke indsatsen og sikre den nødvendige specialisering.
• En udvidelse af den eksisterende ordning for gratis psykologhjælp så den omfatter 6-24-årige børn og unge.

READ ALSO  Russia’s to blame? MSM allegations that Moscow had a hand in US anti-police-brutality riots ‘entirely to be expected’

Uddannelse
• Afskaffe omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet i den førstkommende finanslov og med virkning fra 2020.
• Afskaffelse af uddannelsesloftet
• Bedre mulighed for senere skolestart
• Afskaffelse af nationale test i de små klasser – og nationale test sættes i det hele taget i bero
• Afskaffelse af uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse
• Vurdering af om karakterer kan fylde mindre, og om der kan indføres andre prøveformer

Arbejdsmarked
• Garanti mod arbejdsudbudsreformer der øger de økonomiske skel i samfundet, sænker skatten i toppen eller forringer det sociale sikkerhedsnet.
• Bedre mulighed for at gå fra deltid til fuldtid i det offentlige
• Flere permanente midler til Arbejdstilsynet og højere arbejdsskadeerstatninger
• Skærpet indsats mod social dumping.

Udlændinge
• Børnene skal ud af Sjælsmark og i et nyt udrejsecenter med ordentlige vilkår
• En nye regering vil genoptage at tage kvoteflygtninge i 2020 og tage en mindre gruppe allerede i 2019
• Mint og andre i hendes situation får 3 måneders frist til at ansøge om familiesammenføring efter de nye regler
• En udlændingepolitik der mere aktivt fremmer integrationen
• Adgang til videregående uddannelse for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus

Andet:
• Undersøge muligheden for at forbyde profit på børnehaver og sociale institutioner
• Opgør med urimelige kviklån
• Følge op på straffelovsrådets anbefalinger om at gennemføre samtykkebaseret voldtægtslovgivning.
• Opgør med udenlandske kapitalfondes opkøb af billige boliger
• Give kommunerne ret til at kræve 33% almene boliger i nye boligområder
• Der åbnes op for at give dispensationer for ghetto-pakken, så nedrivninger og frasalg kan nedbringes.
• Der sikres demokratisk ejerskab af kritisk infrastruktur
• Åben for en ændring af budgetloven gennem flerårige budgetter i kommunerne
• Bedre beskyttelse af offentligt ansatte ytringsfrihed
• Stærkere skattekontrol og ansættelse af flere skattemedarbejdere
• Styrkelse af dansk public service

READ ALSO  China: What We Must Do, What We Must Not Do
Print Friendly, PDF & Email

Latest from finanz.dk