Numbers & Statistics

Fortsat uændret bruttoledighed

By  | 

Via Danmarks Statistik

Arbejdsløsheden (md.) april 2019

Fra marts til april faldt antallet af bruttoledige personer omregnet til fuld tid med 300 til 103.000. Ledighedsprocenten ligger således uændret på 3,7 pct. af arbejdsstyrken for årets fire første måneder. De tal, der omtales i denne offentliggørelse, er sæsonkorrigeret, med mindre andet er nævnt.

Bruttoledigheden, nettoledigheden og AKU-ledigheden, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus07 og aku105.

161.000 ledige ifølge Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)

I april var der 161.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 5,3 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU.

Opgørelsen af AKU-, brutto- og nettoledigheden

Danmarks Statistik opgør arbejdsløshed i henhold til to forskellige ledighedsbegreber: Den stikprøvebaserede AKU-ledighed og den registerbaserede bruttoledighed. Her er der forskelle både i population og opgørelsesmetode. AKU-ledigheden måler antallet af 15-74-årige personer, der ved en interviewundersøgelse selv har oplyst, at de ikke har et arbejde, men søger og kan påbegynde et arbejde. Bruttoledigheden er en registerbaseret opgørelse, hvor 16-64-årige, som har modtaget dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, og som samtidig vurderes at være jobparate, omregnes til fuldtid. Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige, der er i aktivering.

Anvendelsen af AKU- og bruttoledigheden

Du kan anvende AKU til internationale sammenligninger, fordi undersøgelsen laves på samme måde i hele EU og en række andre lande. AKU kan ikke belyse udviklingen fra måned til måned, fordi den er baseret på et glidende gennemsnit over tre måneder. Bruttoledigheden er særligt velegnet til at belyse udviklingen fra måned til måned, på kommuneniveau og inden for A-kasser.

Bruttoledigheden nærmest uændret, mens AKU-ledigheden er steget

Indtil sommeren 2016 var bruttoledigheden svagt faldende, hvilket blev efterfulgt af mindre stigninger frem mod juli 2017. Disse stigninger skyldtes i høj grad tilsvarende stigninger i antallet af integrationsydelsesmodtagere, som overgik til at blive vurderet jobparate i samme periode. Den forholdsvis store stigning fra juni til juli 2017 skyldes sandsynligvis, at antallet af ledige dagpengemodtagere synes overvurderet i de første måneder efter overgangen til den nye datakilde (FLEUR) fra og med 1. juli 2017. Fra juli 2017 til januar 2019 havde bruttoledigheden igen en faldende tendens, hvilket resulterede i, at bruttoledigheden for januar 2019 nåede det laveste niveau siden februar 2009. Fra januar til april i år har bruttoledigheden ligget uændret omkring de 103.000. AKU-ledigheden har været mere svingende end bruttoledigheden, men de store udsving i 2016 skal dog tages med et vist forbehold pga. en lavere svarprocent i undersøgelsen i dette år. AKU-ledigheden har generelt vist en faldende tendens igennem 2017 og frem til oktober 2018. Fra oktober 2018 til april 2019 er AKU-ledigheden steget med 16.000 personer.

READ ALSO  An Early View of the Economic Impact of the Pandemic in 5 Charts – IMF Blog

Sæsonkorrigerede bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele samt AKU-ledige

Ledige

Ledigheds-pct.1

2019

2019

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

103,0

103,1

103,3

103,0

3,7

3,7

3,7

3,7

Nettoledige

84,6

84,9

85,2

84,8

3,0

3,1

3,1

3,1

Dagpengemodtagere

68,3

68,9

69,4

69,5

Kontanthjælpsmodtagere

16,2

16,1

15,8

15,3

Aktiverede

18,4

18,1

18,1

18,2

Dagpengemodtagere

9,7

9,7

9,9

10,1

Kontanthjælpsmodtagere

8,7

8,4

8,3

8,1

Mænd

49,7

49,9

49,9

49,9

3,5

3,5

3,5

3,5

Kvinder

53,3

53,2

53,4

53,2

4,0

4,0

4,0

4,0

16-24 år

7,8

7,7

7,6

7,6

2,0

1,9

1,9

1,9

25-29 år

20,3

20,3

20,4

20,4

7,0

7,0

7,0

7,1

30-39 år

27,8

27,8

27,8

27,6

4,9

4,9

4,9

4,9

40-49 år

19,7

19,7

19,8

19,7

3,0

3,0

3,0

3,0

50-59 år

19,5

19,6

19,7

19,7

3,0

3,0

3,0

3,0

60-64 år

7,8

7,9

8,1

8,1

3,7

3,8

3,8

3,9

Byen København

18,5

18,5

18,8

18,7

4,4

4,4

4,4

4,4

Københavns omegn

10,1

10,1

10,2

10,0

3,8

3,9

3,9

3,8

Nordsjælland

6,2

6,2

6,2

6,2

2,8

2,9

2,9

2,8

Bornholm

0,7

0,7

0,7

0,6

4,4

4,3

4,3

3,7

Østsjælland

3,5

3,5

3,6

3,6

2,9

2,9

3,0

3,0

Vest- og Sydsjælland

10,3

10,3

10,2

10,3

3,9

3,9

3,9

3,9

Fyn

9,3

9,3

9,3

9,2

4,1

4,1

4,1

4,1

Sydjylland

11,0

11,0

11,0

11,0

3,2

3,2

3,2

3,2

Østjylland

15,9

15,9

16,0

16,1

3,7

3,7

3,7

3,7

Vestjylland

6,0

6,0

6,0

6,1

2,9

2,9

3,0

3,0

Nordjylland

11,4

11,5

11,3

11,3

4,1

4,2

4,1

4,1

AKU-ledige

158,0

161,0

5,2

5,3

Lidt færre nettoledige

Fra marts til april faldt nettoledigheden med 400 fuldtidspersoner til 84.800, mens antallet af aktiverede ledige steg med 100 fuldtidspersoner til 18.200.

Stort set uændret bruttoledighed for begge køn

Fra marts til april faldt bruttoledigheden med 200 fuldtidspersoner for kvinderne og med 100 for mændene. Dette medførte uændrede ledighedsprocenter for såvel mænd som kvinder. Herefter lå ledighedsprocenten fortsat på 3,5 pct. for mændene og på 4,0 pct. for kvinderne i marts.

Stigende ledighedsprocent for de 25-29-årige og for de 60-64-årige

Fra marts til april steg ledighedsprocenten for de 25-29-årige og for de 60-64-årige hver især med 0,1 procentpoint, mens den forblev uændret for de øvrige alders-grupper. Herefter var det fortsat de 16-24-årige, der havde den laveste ledighedsprocent med 1,9 pct., og de 25-29-årige havde den højeste ledighedsprocent med 7,1 pct. i april. I forbindelse med de aldersfordelte ledighedsprocenter bør det bemærkes, at ledighedsprocenten for de 60-64-årige bliver overvurderet en anelse pga. den ændrede folkepensionsalder, der medfører, at personer, der fylder 65 år i første halvår af 2019, kan fortsætte som bruttoledige til de fylder 65 ½ år, mens ledighedsprocenten fortsat kun beregnes i forhold til de 60-64-årige i arbejdsstyrken.

Faldende ledighedsprocent på Bornholm

Fra marts til april faldt ledighedsprocenten på Bornholm med 0,6 procentpoint. I Københavns omegn og Nordsjælland faldt ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint, mens den var uændret i de øvrige otte landsdele. Herefter var ledighedsprocenten i april fortsat lavest i Nordsjælland med 2,8 pct., mens Byen København havde landets højeste ledighedsprocent på 4,4 pct.

Print Friendly, PDF & Email

Hold dit netværk orienteret