Via Danmarks Statistik

Investeringsforventninger, industri

forventet ændring 2019-2020

Investeringsforventninger, industri

vurderet ændring 2018-2019

Industriens investeringsforventninger marts 2020

COVID-19 ser ikke ud til på nuværende tidspunkt at have påvirket industriens investeringsforventninger for 2020 i betydelig grad. Sidste år i oktober var der en forventning om 13 pct. stigning i investeringerne i 2020 i forhold til 2019. I marts i år er forventningen kun en stigning på 8 pct. Samme undersøgelse viser også, at industrien vurderer, at være kommet ud af 2019 med et lille investeringsfald på minus 2 pct. i forhold til året før. Sidst i denne udgivelse beskrives usikkerhedsforhold. Det skal bemærkes, at lidt under halvdelen af data, 45 pct., er modtaget før indførelsen af COVID-19-restriktionerne, mens lidt over, 55 pct., er indsamlet efter.

Forventet årsvækst i industriens investeringer fra år til årKilde: www.statistikbanken.dk/invest1.

COVID-19 syntes endnu ikke at påvirke investeringerne i 2020 betydeligt

Samlet set forventes netto-investeringerne for industrien, dvs. investeringer minus frasalg, at stige med 8 pct. i 2020. Det er kun et fald på 5 procentpoint i forhold til de 13 pct. som første måling i oktober 2019 angav for 2020-investeringerne.

Investeringsgodeindustrien, der omfatter produktionsmidler i form af fast realkapital som maskiner og transportmidler, har meget positive forventninger til investeringerne i 2020 med en stigning på 21 pct. i forhold til 2019. Branchegruppen ikke-varige forbrugsgoder, der blandt andet omfatter fødevare- og medicinalvirksomheder, er også positive med forventninger om 7 pct. stigning. Lavest ligger mellemproduktindustrien, der producerer materialer, som andre industrier eller erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Her forventes et fald på minus 3 pct.

Bagved positive investeringstal ligger der dog store ændringer

En anden undersøgelse, konjunkturbarometer for industri, udkommer 29. april. En foreløbig opgørelse pr. 16. april (ikke offentliggjort andet steds) viser et nettotal på minus 27 pct. til spørgsmål om ændringer i planer for fremtidige investeringer de seneste tre måneder. Det betyder, at der er en overvægt på 27 pct. af virksomhederne vægtet efter størrelse, der angiver “reducerede” investeringer frem for “øgede” her ved indgangen til andet kvartal. Det er et fald fra plus 6 det seneste kvartal. Vi skal tilbage til 2009 for at finde lavere tal. I andet kvartal 2009 var nettotallet historisk lavt med minus 53.

READ ALSO  Europe Needs to Maintain Strong Policy Support to Sustain the Recovery – IMF Blog

 

Sammenholdes de to undersøgelsers resultater, kan det forsigtigt uddrages, at selv om investeringsplanerne er reducerede på grund af COVID-19-krisen, er de dog stadig beløbsmæssigt højere med plus 8 pct. i forhold til 2019 – der lå på et negativt niveau med minus 2 pct. i forhold til året før.

Endeligt vurdering af 2019-investeringerne holder sig uændret

Virksomhedernes angivelse af nettoinvesteringer i 2019, viser et fald på minus 2 i forhold til 2018 for den samlede industri. Det er stort se det samme, som hvad målingen i oktober sidste år viste, hvor tallet var minus 3 pct. Kun branchegrupperingen ikke-varige forbrugsgoder viser negative investeringsforventninger med minus 14 pct. Branchegrupperingen investeringsgoder komme ud med plus 13 pct. og mellemproduktindustrien estimerer et uændret niveau for 2019 med 0 pct. ændring.

Usikkerhedsestimater for 2020

Med industriens investeringsforventninger søges det gradvist ved fire undersøgelser for et givent investeringsår, at nærme sig det endelige investeringstal. Der er usikkerheder i tallene, fordi virksomhederne skifter planer og måske ikke har fuldstændig viden på de tidspunkter, hvor der spørges til investeringerne.

På baggrund af mønsteret for de seneste 20 år, estimerer Danmarks Statistik, at den endelige investeringsudvikling for 2020, som opgøres i marts 2021, vil ligge i intervallet minus 7 pct. til plus 8 pct. med en sandsynlighed på 67 pct. (og mellem minus 14 pct. og plus 16 pct. med 95 pct. sandsynlighed). Et sådan estimat, baseret på historiske data, skal tages med forbehold. I øjeblikket er det nok så meget de aktuelle usikre konjunkturer omkring Brexit og handelskonflikter, der præger udviklingen, som vi også nævnte i udgivelsen i november 2019, og dertil ikke mindst usikkerhed i forhold til COVID-19-situationen.

READ ALSO  A Leap Forward on Cross-Border Payments – IMF Blog

Nøgletal for investeringsforventningerne

I tabelform vises nøgletallene for de seneste tre års vækstrater i investeringerne. Raterne baserer sig på seneste offentliggjorte tal fra regnskabsstatistikken fra 2017.

I statistikbanken findes flere tal for industriens investeringsforventninger.

Yderligere usikkerhed pga. COVID-19-situationen

Stikprøveundersøgelsen for Industriens investeringsforventninger åbnede 28. februar og afsluttedes 20. april 2020. Det vil sige at indsamlingen er foregået i perioden før, hen over og efter, at Danmark “lukkede ned” 11. marts og efter påske, fra 14. april, langsomt åbnede igen. Mange virksomheder har formodentlig fundet det svært eller umuligt, at give svar især på forventede investeringer for 2020.

Resultatet af undersøgelsen er beregnet ud fra 74 pct. af 798 virksomheder i stikprøven, tæt på det normale på omkring 76 pct. for denne frivillige undersøgelse. Frem til og med 10. marts er der registreret 224 besvarelser, og fra 11. marts til og med 3. april er der registreret i 233 besvarelser. Resten er indkommet senere, hvoraf 87 besvarelser er imputeret, dvs. taget fra seneste besvarelse i oktober 2019, hvis virksomheden ikke har svaret denne gang. Dette er normal procedure og er med til at stabilisere resultatet, men gør det naturligvis også mindre følsomt over for aktuelle forhold.

Forskellige investeringsbegreber

Industriens investeringsforventninger følger regnskabsstatistikkens definition af investering og opererer med begrebet nettoinvesteringer, som dækker over, at der opgøres for tilgang (tilkøb) minus afgang (frasalg). Det følger almindelig regnskabspraksis. Nationalregnskabets tal for bruttoinvesteringer er sammenlignelige hermed. Læs uddybende om investeringsbegreber i dokumentet om estimerings-metode.