Via Danmarks Statistik

Forbrugerforventninger marts 2020

Den samlede forbrugertillid for marts måned ligger på 0,4. Dette resultat er baseret på svar fra hele indsamlingsperioden, der forløb fra 1.-17. marts. Statsministerens første pressemøde om tiltag mod spredning af COVID-19 blev afholdt om aftenen d. 11. marts, og der er ikke overraskende konstateret store forskelle i svarene op til hhv. efter denne dato. Derfor har vi ekstraordinært i denne offentliggørelse suppleret resultaterne for hele perioden med resultater beregnet for indsamlingsperioden 1.-11. marts hhv. 12.-17. marts. For indsamlingsperioden fra 1-11 marts lå forbrugertillid på 1,8, hvorimod forbrugertilliden for indsamlingsperioden fra marts 12.-17. efter regerings første tiltag mod spredning af COVID-19 blev indført 12. marts, lå på minus 6,5. Af det samlede antal svar er 83 pct. indløbet i den første delperiode mod 17 pct. i den anden delperiode. Resultaterne for den anden del af indsamlingsperioden er altså baseret på en ganske lille stikprøve og derfor behæftet med betydeligt større usikkerhed end for den første del af perioden. Faldet i forbrugertilliden skyldes forbrugernes vurdering af familiens egen og i høj grad Danmarks økonomiske situation om et år sammenlignet med i dag. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation.

ForbrugertillidsindikatorenKilde: www.statistikbanken.dk/forv1.

Økonomien vurderes fortsat som bedre end sidste år

Forbrugerne vurderer, at både familiernes og Danmarks økonomiske situation i dag er bedre end for et år siden. Den samlede indikator for familiernes økonomiske situation lå på 5,4 i marts, idet den var 5,2 for indsamlingsperioden fra 1.-11. marts og 4,6 for indsamlingsperioden fra 12.-17. marts. Den samlede indikator for Danmarks økonomiske situation i dag i forhold til for et år siden ligger på 4,6. Den lå ligeledes på 4,6 i indsamlingsperioden fra 1.-11. marts, mens den lå på 1,5 for indsamlingsperioden 12.-17. marts.

Tilliden til Danmarks økonomiske situation falder kraftigt

Trods faldet i forhold til sidste måned forventer forbrugerne fortsat, at familiens økonomiske situation vil være bedre om et år end i dag. For hele indsamlingsperioden lå indikatoren på 10,6, mens den lå på 12,3 for indsamlingsperioden fra 1.-11. marts og 4,3 for indsamlingsperioden fra 12.-17. marts. Forbrugerne forventer fortsat og i højere grad, at Danmarks økonomiske situation vil være dårligere om et år end i dag. For hele indsamlingsperioden lå indikatoren på minus 9,9, mens den lå på minus 7,9 i indsamlingsperioden fra 1.-11. marts og faldt markant til minus 22,1 for indsamlingsperioden fra 12.-17. marts.

READ ALSO  IMF Staff Completes Article IV Consultation Mission with Tunisia

Forbrugerne forventer stigende arbejdsløshed

Forbrugerne forventer fortsat, at arbejdsløsheden vil være steget om et år. For hele indsamlingsperioden lå indikatoren på 10,7,. idet den lå på 7,9 i indsamlingsperioden fra 1.-11. marts og 26,1 for indsamlingsperioden fra 12.-17. marts.

Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
Anm: 2: Nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme. Læs mere på www.dst.dk/fti.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1.

Anm. 1: Se noten under første tabel.
Anm. 2: I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
Anm. 3: I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
Anm. 4: Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1.