Via Danmarks Statistik

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen (kvt.) 2. kvt. 2020

Fra første til andet kvartal 2020 steg antallet af offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, ekskl. SU-modtagere, med 44.700 personer til 768.000. Den markante stigning i antallet af offentligt forsørgede skal ses i lyset af de tiltagende økonomiske konsekvenser af COVID-19. Stigningen skyldes først og fremmest, at der var knap 49.000 flere nettoledige fordelt på 40.500 dagpengemodtagere og 8.500 kontanthjælpsmodtagere. Omvendt faldt antallet af personer i støttet beskæftigelse med 13.000 fra første til andet kvartal. Tallene i artiklen er omregnet til fuldtidsmodtagere og korrigeret for sæsonudsving.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/auks01.

Flere på førtidspension, ‘passiv’ kontanthjælp, efterløn og ledighedsydelse

Fra første til andet kvartal steg antallet af førtidspensionister med 5.300 til 212.600, antallet af kontanthjælpsmodtagere, der hverken er aktiverede eller ledige, steg med 4.900 til 74.600, antallet af efterlønsmodtagere steg med 2.800 til 48.400, mens antallet af personer på ledighedsydelse ligeledes steg med 2.800 til 18.400 i andet kvartal 2020.

Færre på vejledning og opkvalificering, sygedagpenge, jobafklaring og SU

Fra første til andet kvartal faldt antallet af personer i vejledning og opkvalificering i alt med 4.200 til 17.400, antallet af sygedagpengemodtagere mv. faldt med 2.000 til 66.300, antallet af personer i jobafklaring faldt med 1.200 til 17.800, mens antallet af SU-modtagere faldt med 900 til 312.300 i andet kvartal 2020.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Større revisioner pga. ny datakilde

Med offentliggørelsen for andet kvartal 2020 er antallet af offentligt forsørgede for det senest offentliggjorte kvartal (første kvartal 2020), blevet revideret i større omfang end vanligt. Hovedparten af revisionen i forhold til offentliggørelsen 18. juni 2020 skyldes, at antallet af sygedagpengemodtagere er opjusteret med ca. 5.000 fuldtidsmodtagere som følge af overgang til ny datakilde (Kommunernes Sygedagpengesystem, KSD). Indarbejdelsen af den nye datakilde har forsinket denne offentliggørelsen med ca. to måneder.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, sæsonkorrigeret

 

2019

2020

Ændring

Ændring

 

2. kvt.
 

1. kvt.
 

2. kvt.
 

1. kvt.
– 2. kvt. 2020

2. kvt 2019
– 2. kvt. 2020

 

fuldtidsmodtagere

pct.

I alt uden SU-modtagere

701025

723290

768018

6,2

9,6

Nettoledige i alt

84885

94540

143469

51,8

69,0

Ledige dagpengemodtagere

69808

79818

120269

50,7

72,3

Ledige kontanthjælpsmodtagere

15077

14722

23200

57,6

53,9

Feriedagpenge

3969

3331

2877

-13,6

-27,5

Vejledning og opkvalificering i alt

26763

21620

17382

-19,6

-35,1

Vejledning og opkvalificering (d)

3932

2892

2302

-20,4

-41,5

Vejledning og opkvalificering (k)

21973

17913

14439

-19,4

-34,3

Jobrettet uddannelse (d) 

858

815

642

-21,2

-25,2

Støttet beskæftigelse i alt

100239

98537

85561

-13,2

-14,6

Virksomhedspraktik(d)

3424

2844

440

-84,5

-87,1

Virksomhedspraktik(k)

14830

12125

5841

-51,8

-60,6

Nytteindsats (k)

1106

971

385

-60,4

-65,2

Ansættelse med løntilskud (d)

2007

1820

987

-45,8

-50,8

Ansættelse med løntilskud (k)

2756

2519

1788

-29,0

-35,1

Jobrotation (d)

249

249

193

-22,5

-22,5

Jobrotation (k)

44

54

32

-40,7

-27,3

Fleksjob1

71944

74438

72500

-2,6

0,8

Skånejob1

3879

3518

3395

-3,5

-12,5

Barselsdagpenge i alt2

49331

50967

50684

-0,6

2,7

Tilbagetrækning i alt

252135

255622

263981

3,3

4,7

Førtidspension3

203079

207334

212619

2,5

4,7

Efterløn

46123

45529

48372

6,2

4,9

Fleksydelse

2933

2759

2989

8,3

1,9

Øvrige ydelsesmodtagere i alt

183702

198675

204063

2,7

11,1

Kontanthjælpsmodtagere4

69214

69722

74608

7,0

7,8

Integrationsydelse5

5018

5276

5713

8,3

13,9

Revalideringsydelse

784

667

640

-4,0

-18,4

Ledighedsydelse

14283

15549

18365

18,1

28,6

Sygedagpenge mv.2, 6

56214

68270

66295

-2,9

17,9

Ressourceforløb

20222

20236

20682

2,2

2,3

Jobafklaringsforløb

17967

18954

17759

-6,3

-1,2

SU-modtagere

321548

313162

312298

-0,3

-2,9

Anm.: På grund af den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen medtælles der fra og med 1. kvt. 2019 flere og flere 65-årige i denne statistik. Betegnelserne (d) og (k) dækker over hhv. dagpenge- og kontanthjælpsberettigede personer i ‘aktivering’, der kan indgå i bruttoledigheden, hvis de skønnes jobparate. Under (k) indgår ligeledes personer, der er berettiget til uddannelseshjælp, integrationsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, sygedagpenge og revalideringsydelse.
1
2
3
4
5
6
Kilde: www.statistikbanken.dk/auks01.READ ALSO  Green Finance Toward a Sustainable Recovery