Via Danmarks Statistik

Lønmodtagerorganisationernes medlemstal 31. december 2018

Lønmodtagerorganisationerne havde 31. december 2018 registreret 1.862.700 medlemmer med arbejdsmarkedstilknytning. Det er 41.700 medlemmer flere end året før – hvilket svarer til en stigning på 2,3 pct.

Lønmodtagerorganisationernes medlemstal. 31. decemberKilde: www.statistikbanken.dk/lonmed1.

Størst stigning hos FTF og AC

Stigningen skyldes bl.a. en fremgang i medlemstallet hos FTF på 7,1 pct. Stigningen i medlemstallet skete først og fremmest for organisationer inden for sundhedssektoren under FTF, der var tæt på konflikt under overenskomstforhandlingerne i foråret 2018. Der var også fremgang hos AC på 4,7 pct., hos Ledernes Hovedorganisation på 4,4 pct. og organisationer uden for hovedorganisationerne på 3,8 pct. LO derimod har haft et fald i medlemstallet på 1,5 pct. i forhold til det foregående år.

Lønmodtagerorganisationernes medlemstal. 31.december

2017

2018

I alt

Heraf kvinder

I alt

Heraf kvinder

antal

pct.

antal

pct.

Medlemmer i alt

1821045

51,3

1862741

51,1

LO

788377

49,6

776310

48,9

FTF

346194

69,1

371076

69,4

AC

235629

49,4

246759

49,4

Ledernes Hovedorganisation

102208

30,8

106746

30,5

Uden for hovedorganisationerne

348637

44,6

361850

44,5

Anm.: Medlemstallene for de enkelte forbund og disses tilknytning til hovedorganisationerne kan ses i Statistikbanken på www.statistikbanken.dk/lonmed1.

Næsten uændret andel af kvindelige medlemmer

31. december 2018 udgjorde kvinder 51,1 pct. af lønmodtagerorganisationernes medlemmer med tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er en lille nedgang på 0,2 procentpoint i forhold til 2017. Blandt hovedorganisationerne er FTF den organisation, som har størst andel af kvinder, idet 69,4 pct. af FTF’s medlemmer 31. december 2018 var kvinder.

Kvinders andel af medlemmer i lønmodtagerorganisationerne. 31. decemberKilde: www.statistikbanken.dk/lonmed1.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

1. januar 2019 blev LO og FTF slået sammen og hedder nu Fagbevægelsens hovedorganisation – FH. Da tællingsdatoen er 31. december, har vi valgt at bibeholde opdelingen på LO og FTF ved denne udgivelse.

Tallene for organisationer, der tidligere var medlem af LO og FTF og nu er medlem af FH, er indberettet af FH i de første måneder af 2019. Afvigelser i tallene ift. tidligere år kan skyldes en større harmoniseringsøvelse i FH som følge af fusionen.

READ ALSO  Øget regionalisering vil have stor betydning for dansk erhvervsliv