Via Danmarks Statistik

Grønne varer og tjenester 2018

Omsætningen af grønne varer og tjenester udgjorde i 2018 ca. 228 mia. kr., hvilket er lidt mindre end i 2017, men 15 pct. højere end i 2015. Industrien stod for knap 60 pct. af den samlede “grønne” omsætning i 2018 med ca. 130 mia. kr., mens brancherne energiforsyning, renovation og bygge og anlæg stod for i størrelsesordenen 10 pct. hver. Tallene for 2018 er foreløbige og delvist baseret på dataindsamling for 2017, hvorfor helt nye eller ophørte aktiviteter ikke er afspejlet.

Omsætning af grønne varer og tjenester efter brancheKilde: www.statistikbanken.dk/gron2.

Stigende omsætning siden 2015

Omsætningen af grønne varer og tjenester er i løbende priser steget fra 198 mia. kr. i 2015 til 228 mia. kr. i 2018, en stigning på knap 15 pct. Nominelt var den største stigning i maskinindustrien, hvorunder produktion af vindmøller indgår, med knap 20 mia. kr. mere end i 2015, mens den største relative stigning var inden for landbrug, skovbrug og fiskeri med 32 pct. Dette skyldes især mere økologisk landbrug. Også energiforsyning viser en stor stigning, hvilket hænger sammen med en øget anvendelse af fornybare energikilder.

Også et øget antal grønne jobs

Den øgede omsætning viser sig også i antallet af beskæftigede med grønne varer og tjenester, som samlet udgjorde ca. 75.000 årsværk i 2018, dvs. 9 pct. mere end i 2015. Ændringerne følger stort set samme mønster som for omsætningen, men dog med relativt lavere stigninger affødt af både øget produktivitet og af, at noget af omsætningsstigningen skyldes stigende priser, typisk 4-5 pct. i perioden.

Øget aktivitet på alle miljøområder

Opgøres omsætningen efter miljøformål, er lidt over 70 pct. knyttet til ressourcebesparende aktiviteter og knap 30 pct. til miljøbeskyttelse. Det mest betydende miljøformål, målt på omsætningen, er produktion af energi fra fornybare kilder som stod for ca. 50 pct. Der indgår både aktiviteter med direkte formål (fx spildevandsrensning og vindmøller) og aktiviteter i form af renere og ressourcebesparende teknologi, (fx varer baseret på genanvendelse, samt LED-belysning). De direkte aktiviteter udgjorde ca. 70 pct. af omsætningen. Sammenlignet med 2015 var der øget aktivitet på alle miljøformål fra ca. 5 til ca. 20 pct. i løbende priser.  

Også øget eksport

Eksporten af grønne varer og tjenester er beregnet til ca. 81 mia. kr. mod knap 72 mia. kr. i 2015, altså en stigningen af samme relative størrelse som omsætningen. Over 80 pct. af eksporten er knyttet til ressourcebesparende miljøformål, mens kun ca. 18 pct. vedrører miljøbeskyttelse i mere snæver forstand. Det skal understreges, at opgørelsen af eksporten er indirekte beregnet og ret usikker. Vare- og tjenestetyper kan kun i få tilfælde opdeles efter grønne og ikke-grønne formål.

Grøn omstilling er med i verdensmålene

Der er flere verdensmål, som har relation til grønne varer og tjenester, især nr. 6: Rent vand og sanitet, nr. 7: Bæredygtig energi, nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion og nr. 13: Klimaindsats. I regeringens handlingsplan fra 2017 er øget omsætning af grønne varer og tjenester anført som en målsætning.READ ALSO  How COVID-19 Will Increase Inequality in Emerging Markets and Developing Economies – IMF Blog