Via Danmarks Statistik

Regnskabsstatistik for private byerhverv 2017

Firmaernes værditilvækst steg samlet med 5 pct. til 1.068 mia. kr. fra 2016 til 2017. De største stigninger var inden for råstofindvinding med 34 pct. til 19 mia. kr. og inden for transport med 9 pct. til 99 mia. kr. Det eneste hovederhverv, hvor værditilvæksten faldt, var ejendomshandel og udlejning med et fald på 7 pct. til 49 mia. kr. Værditilvækst er driftsindtægter fratrukket omkostninger til forbrug af varer og tjenester. Tilvæksten udtrykker med andre ord den værdiskabelse, der finder sted i erhvervet.

VærditilvækstenKilde: www.statistikbanken.dk/regn5 og regn5a.

Værditilvækst pr. ansat faldt med 20 pct. i råstofindvinding

Værditilvæksten pr. ansat steg med 2 pct. i 2017 i forhold til året før. Den største stigning var inden for transport med en stigning på 9 pct., mens det største fald var inden for råstofindvinding med et fald på 20 pct. Dette store fald dækker altså over, at antallet af ansatte inden for råstofindvending steg endnu mere (67 pct.) end værditilvæksten gjorde. Den markante udvikling inden for råstofindvinding uddybes mere neden for.

Nettoinvesteringerne faldt med 3 pct.

Nettoinvesteringerne (tilgang minus afgang) faldt med 3 pct., svarende til 4 mia. kr. i 2017 i forhold til året før. Det bringer nettoinvesteringerne ned på 158 mia. kr. Nettoinvesteringerne var positive inden for næsten alle brancher, dog var nettoinvesteringerne negative inden for råstofindvinding. En meget stor del af årsagen til negative nettoinvesteringer inden for råstofindvinding er en større afgang af produktionsudstyr inden for en enkel større aktør. De fleste investeringer fandt sted i industri og forsyning, hvor 45 pct. af de samlede investeringer blev foretaget, mens 20 pct. af de samlede investeringer kan henføres til transport.

Resultat før skat steg med 13 pct.

Erhvervslivets resultat før selskabsskat steg med 42 mia. kr. i 2017 i forhold til året før, hvilket udgør en stigning på 13 pct. Dermed var resultatet før selskabsskat på 366 mia. kr. Flere forhold ligger bag denne udvikling: Det ordinære resultat steg med 12 mia. kr. til 282 mia. kr., og de finansielle nettoindtægter steg fra 56 mia. kr. til 84 mia. kr. Den største absolutte stigning i resultatet før skat var inden for erhvervsservice med 16 mia. kr., mens det største absolutte fald var inden for industri og forsyning samt information og kommunikation med 3 mia. kr.

Regnskabsstatistik for de private byerhverv


 


stof-
ind-
vin-
ding
 

Indu-
stri
og for-
syning

 

Bygge
og
anlæg

 

Han-
del

 

Trans-
port

 

Hotel
og
restau-
rant

 

Infor-
mation
og
kom-
muni-
kation

Ejen
doms-
handel
og
udlej-
ning

Er-
hvervs-
service
mv.

 

I alt
2017

 

I alt
2016

 

 

mia. kr.

Driftsindtægter i alt

39

1096

264

1385

420

63

181

96

375

3919

3678

 

pct.

Driftsindtægter i alt

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vareforbrug mv.

14,1

57,8

56,1

72,3

32,1

29,4

28,5

24,3

32,0

54,5

55,2

Løn, pension mv.

8,5

14,6

25,3

10,4

14,2

32,3

30,3

10,0

33,0

16,4

16,6

Andre ordinære omkostninger

74,0

17,7

12,8

13,5

50,3

33,1

34,7

32,3

24,0

21,9

20,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinært resultat

3,4

10,0

5,8

3,9

3,4

5,3

6,5

33,5

11,1

7,2

7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansielle indtægter, netto

-6,5

2,5

0,4

1,7

-1,2

-0,5

0,0

8,8

8,3

2,1

1,5

Ekstraordinære indtægter, netto

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat før selskabsskat

-3,0

12,5

6,2

5,5

2,2

4,8

6,5

42,2

19,4

9,3

8,8

 

mia. kr.

Aktiver i alt

458

1618

164

803

503

53

254

886

820

5559

5255

Investeringer, netto

– 8

72

4

16

32

3

13

12

14

158

162

 

pct.

Værditilvækst

49,5

28,6

32,7

15,4

23,5

40,6

45,5

50,7

48,2

27,3

27,7

Bruttoavance

85,1

41,4

43,4

26,7

67,3

70,1

71,0

72,7

67,1

44,5

43,8

Soliditetsgrad

49,7

52,7

32,9

42,3

26,4

35,5

48,3

40,3

56,8

46,3

46,4

Overskudsgrad1

3,4

9,8

4,5

3,8

3,0

3,9

5,3

33,4

9,1

6,6

6,6

Egenkapitalens forrentning1

-1,3

13,7

15,9

20,0

3,6

7,5

6,0

10,8

11,7

11,4

10,9

Anm.: Ekskl. landbrug, fiskeri, havne mv., pengeinstitutter, forsikring, almene boligselskaber og offentlig administration mv.
1
Kilde: www.statistikbanken.dk/regn5 og regn5a.READ ALSO  Musikskoleelever samles om få instrumenter