Via Danmarks Statistik

Domme for kriminalitet 2018

Ændret 02. april 2019 kl. 15:10

Der har desværre været fejl i formuleringen i denne offentliggørelse. Fra tredje afsnit er “domme” rettet til “afgørelser”, som dækker over fældende afgørelser, frifindelser samt påtaleopgivelser. Desuden er “tiltalte” rettet til “sigtede”, og tredje afsnit er præciseret. Rettelserne er markeret med rødt.

Antallet af domme med vilkår om samfundstjeneste for overtrædelse af straffeloven er faldet siden 2016, hvor antallet var på sit højeste. Antallet steg fra 2014 til 2016 med 62 pct., og udviklingen dengang skal sandsynligvis ses i sammenhæng med en ændring af straffeloven, der trådte i kraft 1. maj 2015. Formålet med ændringen var blandt andet, at samfundstjeneste i højere grad skal bruges som et alternativ til ubetinget fængsel. Alligevel har antallet været faldende de to sidste år. Domme med vilkår om samfundstjeneste er faldet fra at udgøre 32 pct. i 2016 af det samlede antal ubetingede frihedsstraffe og samfundstjenestedomme for overtrædelse af straffeloven til at udgøre 28 pct. i 2018.

Domme med vilkår om samfundstjeneste. Straffelov i alt

Færre mænd end kvinder får samfundstjeneste

Ud af de knap 2.400 domme med vilkår om samfundstjeneste i 2018 vedrørte 87 pct. mænd. Men ud af de tiltalte mænds samlede antal ubetingede frihedsstraffe og samfundstjenestedomme for overtrædelse af straffeloven var det kun 26 pct., der udgjorde domme med vilkår om samfundstjeneste. For kvinder var det 42 pct.

Størst andel fældende afgørelser vedrørende ejendomsforbrydelser

Der var i alt 205.200 strafferetlige afgørelser i 2018, når alle afgørelser for overtrædelse af straffeloven, færdselsloven og særloven medtages. Dette var en stigning på 2,4 pct. i forhold til 2017. Ud af de 205.200 afgørelser var de 190.000 fældende – dvs. at den sigtede blev fundet skyldig. Blandt afgørelser vedrørende straffeloven var de 70 pct. fældende. De resterende 30 pct. fordelte sig på 4 pct. frifindelser og 26 pct., hvor påtalen blev opgivet i henhold til retsplejelovens § 721, stk. 1, nr. 2. Det var særligt blandt ejendomsforbrydelser og andre straffelovsovertrædelser, at den trufne afgørelse var fældende. Det var kun blandt seksualforbrydelser, at det var under halvdelen af afgørelserne, der var fældende. I 2018 var det 39 pct. De resterende afgørelser vedr. seksualforbrydelser fordelte sig med 5 pct. frifindelser og 56 pct. påtaleopgivelser.

<span class='fejlmarkering'>Afgørelser</span> for overtrædelse af straffeloven 2018

READ ALSO  Exxon Mobil, Chevron again report losses on low oil prices

Antallet af afgørelser for færdselsuheld med spiritus falder

Udviklingen i antallet af fældende afgørelser for færdselsuheld med spiritus har været faldende de seneste mange år. I denne type overtrædelse indgår foruden spiritus også euforiserende stoffer og medicin. Antallet af fældende afgørelser er fra 2013 til 2018 faldet fra 1.050 til 750, hvilket svarer til 28 pct. Det faldende antal skal dog ses i sammenhæng med, at der ligeledes var et fald i det samlede antal afgørelser for overtrædelsen. Andelen af de fældende afgørelser for overtrædelse af færdselsuheld med spiritus har derfor ligget nogenlunde stabilt på tværs af årene på omkring 90 pct.

<span class='fejlmarkering'>Afgørelser</span> for færdselsuheld med spiritus

Mænd får flest fældende afgørelser for færdselsuheld med spiritus

Der var stor forskel på hvilket køn, der fik en fældende afgørelse for færdselsuheld med spiritus i 2018. Ud af det samlede antal vedrørte 85 pct. af de fældende afgørelser mænd.