Via Danmarks Statistik

Pleje- og ældreboliger 2019

Siden 2010 er antallet af ældre på 65 år og derover, som bor i pleje- og ældreboliger, faldet fra 69.500 til 65.000 i 2019, hvilket er et fald på 6,4 pct. I samme periode er antallet af ældre i denne aldersgruppe steget med 25 pct. Andelen af de ældre, som bor i disse boliger, er således faldet jævnt i perioden. Især er andelen faldet blandt de ældre på 90 år og derover. Her boede 41,7 pct. i en pleje- eller ældrebolig i 2010 og i 2019 var andelen faldet til 33,1 pct.

Andel af befolkningen, der bor i pleje- og ældreboliger (65 år og derover)Kilde: www.statistikbanken.dk/resi01 og folk1b.

Færre modtager hjemmehjælp

Samtidig med at andelen af ældre i ældre- og plejeboliger er faldet, har antallet af ældre, der er visiteret til at modtage hjemmehjælp også været faldende. I 2010 modtog 148.955 personer på 65 år og derover hjemmehjælp mod kun 122.470 i 2018, se www.statistikbanken.dk/aed06. Udviklingen i andelen af ældre i pleje- og ældreboliger samt modtagere af hjemmehjælp, kan hænge sammen med, at mange kommuner forsøger at holde ældre længere tid i eget hjem og bestræber sig på at gøre ældre mere selvhjulpne.

Boligtypen afhænger af alderen

I 2019 boede i alt 65.000 personer på 65 år og derover i pleje- og ældreboliger. Fordelingen mellem de forskellige boligtyper ændrer sig med alderen. Andelen, der bor i plejeboliger, som har fast personale og serviceareal, stiger med alderen. Størstedelen (67 pct.) af beboerne på 90 år og derover bor i plejeboliger, mens over halvdelen (53 pct.) af beboerne på 65-74 år bor i almene ældreboliger.

Beboere i pleje- og ældreboliger fordelt på alder og boligtype. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/resi01.

Antallet af pleje- og ældreboliger falder

Siden 2010 er antallet af pleje- og ældreboliger samlet set faldet fra 82.060 til 78.580 i 2019, hvilket er et fald på 4,2 pct. I perioden er antallet af plejeboliger steget med 12 pct. og udgør nu 52 pct. af pleje- og ældreboligerne. I 2019 var der 1.300 friplejeboliger. De udgør kun 1,7 pct. af det samlede antal boliger, men denne boligtype har haft den største vækst siden 2010 og er mere end fordoblet i antal. Plejehjemsboliger og beskyttede boliger er under udfasning og erstattes med tiden af de mere tidssvarende plejeboliger. Antallet af de to boligtyper har derfor været faldende.

READ ALSO  Transcript of October 2020 Western Hemisphere Regional Economic Outlook Press Briefing

Antal pleje- og ældreboliger fordelt på boligtyperKilde: www.statistikbanken.dk/resp01.

Fem typer af pleje- og ældreboliger

Plejehjemsboliger og beskyttede boliger er oprettet efter Lov om social service:

Plejehjemsboliger findes på ældreinstitutioner, hvor der er fast tilknyttet personale og serviceareal.

Beskyttede boliger findes ligeledes på ældreinstitutioner. Der er fast tilknyttet personale og serviceareal til nogle beskyttede boliger, mens der i andre er etableret nødkald mv.

Plejeboliger og almene ældreboliger er oprettet efter Lov om almene boliger:

Plejeboliger er ældreboliger, hvor der er fast tilknyttet personale og serviceareal. Plejeboliger er på sigt afløseren for plejehjem.

Almene ældreboliger er indrettet, så de er egnede som bolig for ældre og handicappede, men der er ikke fast tilknyttet personale og serviceareal.

Friplejeboliger er oprettet efter Lov om friplejeboliger:

Friplejeboliger er private plejeboliger til personer med omfattende behov for service og pleje. Friplejeboliger har tilknyttet personale og serviceareal.