Er Covid-19 virkelig farligere end en almindelig influenza epidemi?

Er Covid-19 virkelig farligere end en almindelig influenza epidemi?

Medier og politikere herhjemme og i udlandet taler ikke om andet en Coronavirus, og vi har snart ikke hørt om andet i snart 4 måneder. Finanz.dk har dykket lidt ned i tallene fra Danmarks Statistik og bringer dig her lidt perspektiv på hvilken størrelse det er vi har med at gøre, og om det er berettiget at Regeringen har indført grundlovsstridig lovgivning på vores privatlivsfred, forsamlingsfrihed, retten til at drive forretning, retten til vores egen krop osv.

I skrivende stund (28. juni 2020) er status for Covid-19 tilfælde følgende:

12.675 smittede
604 døde
31 indlagt
11 på intensiv

Danmarks Statistik skriver “COVID-19 ses ikke i det samlede antal døde i 1. kvt.”:

Første kvartal 2020 har vist 2 pct. færre døde end første kvartal 2019 og 4 pct. færre end gennemsnittet for de forudgående fem år (2015-2019). I løbet af et år er der relativt store udsving i antallet af døde, og første kvartal tegner sig generelt for en lidt større andel af de døde end de øvrige kvartaler; gennemsnitligt 27,3 pct. i perioden 2015-2019. Dette udsving tilskrives ofte “vinter-sygdomme” som influenza og lungebetændelse. – Danmarks Statistik

Som bekendt igangsatte Regeringen den helt store “Lock-down” 10. Marts 2020 og på det tidspunkt havde Coronavirussen hærget Danmark i en rum tid. Alligevel var dødeligheden i 1. kvartal lavere end sammenlignet med året før – helt præcis 2%. Når Coronavirussen har huseret i Danmark i mindst 1 måned i første kvartal 2020, burde antallet af døde så ikke have været højere?

Tal fra Danmarks Statistik på akutte indlæggelser for luftvejssygdomme i perioden 2016, 2017 og 2018 er også interessante at kigge på, da vi p.t. har 31 indlagte heraf 11 på intensiv afdeling ifølge Statens Serum Institut’s opgørelse 28. juni 2020.

Ifølge oversigten herunder har der ialt været 2.366 indlagte personer svarende til 19% af de bekræftede smittede med Covid-19:

Kilde: Statens Serum Institut

Tallene for akutte indlæggelser for luftvejssygdomme i 2016, 2017 og 2018 så således ud:

Akutte luftvejssygdomme201620172018
Akutte infektioner i luftveje9 93013 16513 278
Influenza1 1565472 510
Lungebetændelse43 65146 98545 904
Bronchitis og astma32 24732 70231 815
Kilde: Statens Serum Institut

I gennemsnit klarede det danske sygehusvæsen altså omkring 90.000 indlæggelser for akutte luftvejssygdomme pr. år i perioden 2016-2018. Til sammenligning har der ifølge SSI blot været 2.366 personer for Covid-19.

READ ALSO  No savings at 50? I’d invest in these top UK shares right now for my retirement pot

Præcis som Covid-19, er det først og fremmest den ældre del af befolkningen, som naturligt har lavere immunforsvar og underliggende sygdomme, der rammes hårdt af luftvejssygdomme. Det gælder influenza, bronkitis, astma, lungebetændelse osv.

Spørgsmålet er: Hvorfor lukkede Regeringen det danske samfund ned, når vi uden problemer håndterer omkring 90.000 tilfælde af akutte indlæggelser for luftvejssygdomme hvert eneste år? Hvorfor har man ikke fokuseret ressourcerne overfor den ældre befolkningsgruppe?

Dødsfald forårsaget af Covid-19 sammenlignet med dødsfald forårsaget af almindelige luftvejssygdomme

I 2018 døde ialt 6.637 personer af lufvejsrelaterede sygdomme. Til sammenligning er der 605 personer døde af Coronavirussen indtil i dag. Det svarer til 10% af hvad vi normalt registrerer hvert år i Danmark.

 Akut luftvejsinfektion og influenzaLungebetændelseBronkitis, udvidede lunger og astmaAnden sygdomme i åndedrætsorganer
20181921 9113 789745
Kilde: Danmarks Statistik

Spørgsmålet må igen være: Hvad er årsagen til en total nedlukning af Danmark? Baseret på historiske data, er Covid-19 eller Coronavirussen hverken mere dødelig eller smitsom end andre kendte luftvejssygdomme vi hvert år oplever i samfundet.

Lovgivning der er en Bananrepublik eller diktatur værdig – Tvangsvaccination er på vej til dig

Hvis du stadig er i tvivl om hvorvidt der også ligger andre tungtvejende agendaer bag Regeringens håndtering af Coronakrisen, så læs nærmere på den hastelov som Regeringen vedtog i marts 2020:

 • Sundheds- og ældreministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om politiets bistand til at bruge beføjelserne i stk. 1 og 2. Det betyder i praksis, at politiet skal bruge en retskendelse for at kunne træde ind i private hjem, hvis de mistænker, at der bor en, som er smittet med coronavirus. De stedlige politi-, havne-, lods-, luftfarts-, miljø-, sygehus- og fødevaremyndigheder, told- og skatteforvaltningen, redningsberedskabet og Forsvaret er forpligtet til at bistå sundheds- og ældreministeren i udøvelsen af dennes pligter og beføjelser ifølge denne lov.
 • Private kan i særlige tilfælde efter sundheds- og ældreministerens nærmere bestemmelse bistå med at varetage myndighedsopgaver i henhold til denne lov.
  Sundheds- og ældreministeren kan påbyde enhver, der lider af en alment farlig sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan:
  • 1) At lade sig undersøge af en sundhedsperson
  • 2) At lade sig indlægge på et sygehus eller i anden egnet facilitet
  • 3) At lade sig isolere i en egnet facilitet.
 • Sundheds- og ældreministeren kan iværksætte tvangsmæssig behandling af en person, som lider af eller formodes at være smittet med en sygdom som nævnt, hvis isolation ikke er tilstrækkelig til at forebygge eller inddæmme udbredelse af sygdommen.
 • Sundheds- og ældreministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om politiets bistand ved anvendelsen af beføjelserne, herunder om politiets bistand ved gennemførelse af påbud om undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling.
 • Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om forbud mod afholdelse af og deltagelse i større forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v. Regler kan omfatte både indendørs, udendørs, offentlige og private forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v.
 • Sundheds- og ældreministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at politiet kan anvende den fornødne magt for at sikre, at regler fastsat i loven overholdes.
 • Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, fastsætte regler om forbud mod adgang til eller restriktioner for adgangen til offentlige institutioner m.v.
 • Når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, kan sundheds- og ældreministeren med henblik på at nedbringe antallet af øvrige patienter i sundhedsvæsenet fastsætte regler om, at der skal iværksættes tvangsmæssig vaccination af nærmere bestemte risikogrupper med henblik på at minimere udbredelsen af øvrige sygdomme i befolkningen.
 • Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, efter forhandling med transportministeren fastsætte regler om forbud mod adgang til transportmidler eller restriktioner på transportmidler, herunder om tilladt maksimalbelægning og om, at der fra skibe ikke må ske samkvem med personer i land.
 • Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, efter forhandling med erhvervsministeren fastsætte regler om forbud mod adgang til eller restriktioner for adgangen til eller brugen af lokaler, som erhvervsdrivende råder over, og hvortil offentligheden har adgang, herunder regler om tilladt maksimalbelægning.
 • Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, fastsætte regler om forbud mod eller restriktioner for besøgendes adgang til offentlige og private plejehjem og sygehuse og om undtagelser hertil.
 • Sundheds- og ældreministeren kan, i situationer med udbredelse af eller fare for udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, efter forhandling med vedkommende minister fastsætte regler om særlige foranstaltninger med henblik på at sikre forsyningen af varer.
 • Efter anmodning fra sundheds- og ældreministeren eller den, som optræder på ministerens vegne, skal den ansvarshavende for et transportmiddel, herunder luftfartøjer, skibe, tog og busser, eller dennes befuldmægtigede udlevere passagerlisteoplysninger, i det omfang sådanne foreligger, hvis en person ombord er smittet eller må formodes at kunne være smittet med smitsomme og andre overførbare sygdomme omfattet.
 • Ved et skibs ankomst skal føreren og en eventuel skibslæge meddele sundheds- og ældreministeren eller den, som optræder på ministerens vegne, oplysninger om sundhedstilstanden om bord såvel under rejsen som på ankomsttidspunktet. Ved et luftfartøjs ankomst påhviler denne oplysningspligt luftfartøjets fører eller dennes befuldmægtigede.
 • Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af smitsomme sygdomme og andre overførbare sygdomme, efter forhandling med vedkommende minister fastsætte regler om private og offentlige dagtilbuds, skolers, uddannelsesinstitutioners og andre institutioners forhold, herunder om midlertidig lukning.
 • Sundheds- og ældreministeren kan efter forhandling med vedkommende minister fastsætte regler om særlige foranstaltninger, herunder nødpasning.
 • Sundheds- og ældreministeren kan til brug for gennemførelse af foranstaltninger efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf iværksætte ekspropriation af privat ejendom. Udgør gennemførelse af foranstaltninger efter denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov et ekspropriativt indgreb, ydes fuldstændig erstatning til den eller de berørte ejere.