Via Danmarks Statistik

Udenrigshandel med varer (md) april 2019

Eksporten af varer steg med 5,6 pct. i april, men er over de seneste tre måneder faldet med 2,3 pct. Importen steg med 1,2 pct. i april. Det viser tallene for udenrigshandel med varer eksklusive skibe, fly, brændsel mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

Stigende andel af vareeksporten krydser ikke den danske grænse

Udenrigshandel med varer opgøres efter et princip om grænsepassage. Den del af den danske eksport, der foregår i udlandet og ikke krydser den danske grænse, er altså ikke med i statistikken. Den opgøres derimod i betalingsbalancen, og bygger på et ejerskifteprincip. Denne type af eksport er ofte knyttet til virksomhedernes internationale organisering af produktionen og er steget i betydning de senere år. Den traditionelle eksport af varer, der krydser grænsen, udgør dog fortsat langt den største del af den samlede eksport. I 2018 udgjorde denne type eksport 84 pct.

Import af varer over den danske grænse udgjorde 93 pct. af den samlede vareimport i 2018. Importen af varer, der ikke krydser den danske grænse svinger lidt fra år til år grundet udsving i udgifterne til transportmidlers bunkring i udlandet. Læs mere i Betalingsbalancen over for udlandet april 2018.

Varer, fordelt efter grænsepassageKilde: www.statistikbanken.dk/uhv2.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For året 2018 er eksporten opjusteret med 0,3 mia. kr. og importen næsten uændret. For januar-marts 2019 er eksporten opjusteret med 0,3 mia. kr. og importen opjusteret med 0,4 mia. kr.

Udenrigshandlen fordelt på varegrupper. April 2019

April

Procentvis ændring ift. foregående periode

Faktisk

Sæsonkorrigeret

Marts

April

3 mdr.1

År til dato2

mia. kr.

ændring i pct. sæsonkorr. tal

pct.

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

8,1

6,9

Import i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

46,5

48,6

-2,4

1,2

0,3

4,8

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

7,1

7,3

-0,5

0,4

3,0

3,7

Råstoffer mv., undt. brændsel

1,8

1,7

6,7

-3,7

7,1

-0,6

Kemikalier og kemiske produkter

6,3

6,5

0,2

0,0

-2,6

0,5

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

6,9

7,1

-6,8

1,1

-1,4

1,6

Maskiner undt. transportmidler

11,8

12,5

-0,6

2,6

2,8

11,6

Transportmidler ekskl. skibe mv.

4,4

4,2

-4,2

-5,0

-5,6

2,2

Færdigvarer og andre varer

8,2

9,3

-5,1

5,0

-0,1

5,9

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

54,5

55,5

-5,5

5,6

-2,3

7,5

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

10,2

10,8

-0,2

3,3

1,0

4,7

Råstoffer mv., undt. brændsel

2,5

2,2

-15,1

20,1

-11,8

-6,0

Kemikalier og kemiske produkter

13,0

13,3

-11,7

12,7

-4,6

13,2

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

4,9

5,3

-2,2

1,8

-0,6

1,3

Maskiner undt. transportmidler

13,6

13,0

-4,5

3,6

-1,1

14,1

Transportmidler ekskl. skibe mv.

1,8

1,7

1,8

-12,1

-2,2

3,7

Færdigvarer og andre varer

8,6

9,3

-5,0

5,0

-2,8

2,3

Handelsbalancen i alt

7,8

6,7

Import i alt

50,3

52,5

-1,4

-0,1

-0,2

-2,6

Brændsels- og smørestoffer o.l.

3,6

3,6

23,3

7,8

-10,1

2,7

Skibe, fly mv.

0,3

0,3

Eksport i alt

58,2

59,2

-4,1

5,1

-1,9

7,2

Brændsels- og smørestoffer o.l.

3,6

3,6

10,6

17,5

-0,4

11,6

Skibe, fly mv.

0,1

0,1

Udenrigshandlen med varer fordelt på lande og landegrupper (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.).
April 2019

Import

Eksport

Sæsonkorr.

Marts

April

3 mdr.1

År til dato2

Sæsonkorr.

Marts

April

3 mdr.1

År til dato2

mia. kr.

ændring i pct. sæsonkorr. tal

pct.

mia. kr.

ændring i pct. sæsonkorr. tal

pct.

I alt

48,6

-2,4

1,2

0,3

4,8

55,5

-5,5

5,6

-2,3

7,5

EU

36,1

-1,8

0,8

0,5

3,9

32,1

-0,7

-0,6

-0,9

6,5

Tyskland

11,0

-1,4

0,5

-1,0

3,6

9,4

-1,8

16,2

5,5

6,9

Sverige

6,1

1,4

0,1

3,6

4,8

5,3

-1,8

3,1

-0,8

1,0

Storbritannien

1,8

3,5

-11,3

7,4

-1,0

3,1

10,3

-20,9

0,1

4,5

Nederlandene

4,0

-3,2

3,4

-0,9

2,6

2,4

-20,4

-4,0

-0,1

31,7

Frankrig

1,6

9,0

2,5

-8,1

-2,2

2,1

-1,8

2,3

-0,4

6,4

Verden uden for EU

12,5

-4,1

2,4

-0,3

7,7

23,5

-12,3

15,5

-4,2

9,0

Norge

1,3

2,4

-0,2

-1,6

-0,1

3,6

2,8

7,2

1,0

4,9

USA

1,3

-12,0

13,6

-5,9

10,6

5,0

-17,8

21,0

-11,3

16,5

Kina

3,8

-1,6

-1,0

-2,7

9,1

3,2

-25,2

49,9

-1,0

20,5

Rusland

0,5

-8,8

21,4

-15,7

8,9

0,5

-5,3

-3,9

-4,0

15,2

BRIIKS3

5,1

-7,9

8,8

-3,6

6,4

4,5

-14,8

19,2

3,6

18,8

READ ALSO  Fire af fem offentlige arbejdssteder er innovative