Via Danmarks Statistik

Udenrigshandel med varer (md) juni 2019

Eksporten af varer faldt med 4,9 pct. i juni især trukket af et fald i salget af kemikalier og kemiske produkter (inkl. lægemidler). Det viser tallene for Udenrigshandel med varer eksklusive skibe, fly, brændsel mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving. Både eksporten og importen for første halvår 2019 ligger dog højere end i samme periode 2018; eksporten er steget 6 pct. og importen 4 pct.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

Medicin bag halvdelen af eksporten til USA

Eksporten til USA gjorde 34,0 mia. kr. i første halvår 2019, hvilket var 29 pct. højere end i første halvår 2018. Det er især eksporten af medicinalvarer, der ligger bag denne udvikling. Eksporten af kemikalier og kemiske produkter udgjorde 60 pct. af eksporten til USA i 2019, heraf var hovedparten medicinske og farmaceutiske produkter. Herudover eksporterer Danmark bl.a. en del maskiner til USA.

Eksport til USA akkumuleret og fordelt på varegrupper, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/uhv3.

Importen fra USA er fordelt på flere varegrupper

Importen fra USA gjorde 10,8 mia. kr. i første halvår 2019, hvilket var 22 pct. højere end i første halvår 2018. Det er især importen af brændsler samt medicinalvarer, der ligger bag denne udvikling. Importen af brændsels- og smørestoffer (primært råolie) udgjorde 21 pct. af importen fra USA i 2019, mens kemikalier og kemiske produkter udgjorde 19 pct.

Import fra USA akkumuleret og fordelt på varegrupper, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/uhv3.

Udenrigshandlen fordelt på varegrupper. Juni 2019


Juni

Procentvis ændring ift. Foregående periode

Faktisk

Sæsonkorrigeret

Maj

Juni

3 mdr.1

År til dato2

mia. kr.

ændring i pct. sæsonkorr. tal

pct.

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

7,7

7,4

Import i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

46,6

48,5

1,2

-1,3

-0,3

3,5

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

7,0

7,2

-1,8

-0,9

1,1

2,6

Råstoffer mv., undt. brændsel

1,3

1,7

-4,9

4,2

0,3

-2,1

Kemikalier og kemiske produkter

6,1

6,4

5,3

-6,8

0,7

0,3

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

7,0

7,1

2,3

-3,0

-2,6

-0,2

Maskiner undt. transportmidler

11,8

12,1

-1,9

0,0

-1,0

8,7

Transportmidler ekskl. skibe mv.

4,8

4,7

7,4

2,9

-3,0

2,7

Færdigvarer og andre varer

8,6

9,4

2,0

-1,1

2,1

4,7

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

54,3

55,9

4,7

-4,9

2,6

6,3

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

10,1

10,4

-4,6

0,1

-0,8

2,4

Råstoffer mv., undt. brændsel

1,8

2,2

-2,4

0,5

5,6

-4,5

Kemikalier og kemiske produkter

12,8

13,6

17,7

-14,5

11,0

15,7

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

4,9

4,8

-2,9

-5,5

-4,9

-2,2

Maskiner undt. transportmidler

14,9

14,2

5,7

1,0

3,6

10,4

Transportmidler ekskl. skibe mv.

1,8

1,8

14,8

-7,0

-6,7

2,0

Færdigvarer og andre varer

8,0

9,0

-0,5

-3,1

-1,0

0,9

Handelsbalancen i alt

7,2

6,9

Import i alt

50,7

52,6

2,3

-2,6

-0,8

-2,4

Brændsels- og smørestoffer o.l.

3,8

3,8

-2,7

7,8

5,4

0,4

Skibe, fly mv.

0,3

0,3

Eksport i alt

57,9

59,5

3,0

-3,4

2,6

6,1

Brændsels- og smørestoffer o.l.

2,9

2,9

-22,2

6,5

6,7

5,7

Skibe, fly mv.

0,6

0,6

Udenrigshandlen med varer fordelt på lande og landegrupper (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.).
Juni 2019

Import

Eksport

Sæsonkorr.

Maj

Juni

3 mdr.1

År til dato2

Sæsonkorr.

Maj

Juni

3 mdr.1

År til dato2

mia. kr.

ændring i pct. sæsonkorr. tal

pct.

mia. kr.

ændring i pct. sæsonkorr. tal

pct.

I alt

48,5

1,2

-1,3

-0,3

3,5

55,9

4,7

-4,9

2,6

6,3

EU

35,6

0,4

-1,6

-1,3

1,9

31,6

0,1

-1,9

-1,8

2,4

Tyskland

10,8

2,2

-4,5

-1,1

1,9

8,9

-4,3

-1,0

10,1

1,6

Sverige

5,8

-1,7

-1,8

-1,5

1,0

5,2

-2,4

-0,7

-0,2

-1,6

Storbritannien

1,9

-4,1

8,4

-9,2

-4,4

2,9

-7,8

8,8

-22,2

-8,0

Nederlandene

3,9

0,6

-4,5

-1,8

-0,4

2,9

-5,6

23,0

-11,3

25,6

Frankrig

1,6

0,9

-0,9

4,6

1,5

2,2

-2,2

5,7

1,3

5,3

Verden uden for EU

13,0

3,2

-0,5

2,7

8,3

24,3

10,9

-8,5

8,9

12,1

Norge

1,3

4,8

-8,2

-0,1

0,7

3,6

9,7

-11,0

6,9

5,1

USA

1,3

27,2

-24,9

12,4

15,7

6,0

40,8

-16,5

24,1

29,5

Kina

4,0

4,0

0,0

4,6

9,7

2,2

-12,8

-20,8

6,5

17,8

Rusland

0,4

-17,7

10,4

-3,3

3,0

0,6

14,3

-4,0

-7,1

12,3

BRIIKS3

5,4

1,6

3,4

6,7

7,1

4,1

1,6

-9,8

4,9

18,8

Handel der ikke krydser grænsen

Udenrigshandel med varer opgøres efter et princip om grænsepassage. Den del af den danske eksport, der foregår i udlandet og ikke krydser den danske grænse opgøres i betalingsbalancen. Læs mere i Betalingsbalancen over for udlandet juni 2018.

Ny offentliggørelsesrytme i betalingsbalancen

I 2020 vil nationalregnskabet overgå til ny offentliggørelsesrytme. Offentliggørelsesrytmen for betalingsbalancen, udenrigshandel med varer og udenrigshandel med tjenester justeres tilsvarende. Det betyder at den løbende opdatering af de tidligere år i udenrigshandel med varer afsluttes allerede i juni fremfor oktober. Læs mere om Den nye offentliggørelsesrytme.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For året 2018 er eksporten opjusteret med 0,4 mia. kr. og importen nedjusteret med 0,1 mia. kr. For januar-maj 2019 er eksporten opjusteret med 1,1 mia. kr. og importen er opjusteret med 0,4 mia. kr.

READ ALSO  ECB Listens event – 21 October 2020