Via Danmarks Statistik

Finansielle konti 2018 juni-version

Danskernes nettoformue faldt med 29 mia. kr. til 7.864 mia. kr. i 2018. Det er første gang, at nettoformuen er faldet siden 2011. Faldet svarer til, at hver dansker i gennemsnit mistede 5.000 kr. Faldet skyldes især fald på aktiekurserne, der alene har reduceret nettoformuen med 167 mia. kr. Den finansielle del af aktiverne faldt i alt med 111 mia. kr., når de øvrige værdireguleringer og transaktioner medregnes. Danskernes gæld (passiver) øgedes samtidig med 28 mia. kr. i 2018. Omvendt bidrog udviklingen på boligmarkedet til en forøgelse af danskernes faste aktiver med 109 mia. kr.

Husholdningernes nettoformueKilde: www.statistikbanken.dk/natform.

Opsparing kan ikke opveje faldende aktiekurser

Husholdningerne havde en finansiel opsparing på 43 mia. kr. igennem året 2018. Denne opsparing er afspejlet i pensionsformuen, der isoleret set steg med 27 mia. kr. på trods af negative omvurderinger på 55 mia. kr. Selvom opsparingen steg, faldt værdien af husholdningernes samlede finansielle aktiver med 111 mia. i 2018. Husholdningernes opsparing betød, at værdien af indskud og pensioner steg med hhv. 40 mia. kr. og 27 mia. kr., men opsparingen kunne ikke opveje faldet for aktier mv. på 175 mia. kr. Af faldet for aktier tilskrives 167 mia. kr. omvurderinger som følge af kursændringer.

Stigende boligpriser udligner næsten tabet på finansielle aktiver

Udviklingen på boligmarkedet med mere moderat stigende boligpriser kompenserede næsten tabet på de finansielle aktiver, idet husholdningernes faste aktiver steg med 109 mia. kr. Husholdningerne samlede aktiver i form af finansielle aktiver og boliger var med et fald på 1 mia. kr. næsten uændret over året.

READ ALSO  Beskæftigelsen stiger for syriske indvandrere

Danskernes lånelyst faldt i 2018

Lånelysten, målt på nettooptagning af lån, faldt fra 67 mia. kr. i 2017 til 41 mia. kr. i 2018. Det svarer til, at hver dansker reducerede deres nettolåneoptag fra 11.561 kr. i 2017 til 7.007 kr. i 2018. Ved udgangen af 2018 havde husholdningerne et låneniveau på 2.788 mia. kr., hvilket svarer til, at hver dansker havde lån for knap 480.195 kr. Omvurderinger i form af kursændringer reducerede værdien af husholdningernes passiver, men især nettooptagningen af lån betød, at de samlede passiver i 2018 steg med 28 mia. kr.

Husholdningernes nettolåneoptag og låneniveau, pr. indbyggerKilde: www.statistikbanken.dk/folk1a og www.statistikbanken.dk/nasf.

Husholdningernes aktiver og passiver. 2018*


Primo
balance

Transak-
tioner

Omvur-
deringer

Andre
ændringer

Ultimo
balance

Samlet
ændring

mia. kr.

Finansielle aktiver i alt

6.574

115

-225

-0

6.463

-111

Indskud

1.011

42

-2

1.051

40

Aktier mv.

2.082

-8

-167

-0

1.907

-175

Pension mv.1

3.396

82

-55

3.423

27

Øvrige aktiver

86

-2

-1

83

-3

Finansielle passiver i alt

2.834

71

-4

-40

2.862

28

Lån

2.758

41

-4

-7

2788

30

Øvrige passiver

76

31

-33

74

-2

Finansielle opsparing

43

Finansiel nettoformue

3.740

3.602

-139

Faste aktiver (ejerbolig, bil, mv.)2

4.153

4.262

109

Samlet nettoformue

7.893

7.864

-29