Via Danmarks Statistik

Offentligt underskud og gæld i EU-landene 2019 (april-indberetning)

I 2019 havde Danmark et overskud på den offentlige saldo (ØMU-saldoen) på 84,9 mia. kr. svarende til 3,7 pct. af BNP. Dermed var Danmarks overskud det største blandt EU-landene i 2019. Luxembourg og Bulgarien havde også store overskud på den offentlige saldo på hhv. 2,2 og 2,1 pct. af BNP. Frankrig havde et underskud lige på den 3-procentsgrænse, der er fastlagt via Maastricht-traktaten, mens Rumænien med et underskud på 4,3 pct. af BNP som det eneste land ikke overholdt dette kriterie.

Offentligt underskud/overskud (ØMU-saldo). 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/edp1.

Danmarks ØMU-gæld stadig blandt EU’s laveste

Danmark havde i 2019 den femte laveste offentlige bruttogæld (ØMU-gæld) blandt EU-landene. Den danske ØMU-gæld udgjorde 33,2 pct. af BNP i 2019. Ifølge ØMU-kriterierne må ØMU-gælden under normale omstændigheder maksimalt udgøre 60 pct. af BNP. Danmark var sammen med bl.a. Estland, Bulgarien, Luxembourg, og Tjekkiet blandt de 16 EU-lande, som ved udgangen af 2019 opfyldte dette kriterie. Blandt de 19 eurolande, var der kun 10, der havde en ØMU-gæld under 60 pct.

Offentlig bruttogæld (ØMU-gæld) ved udgangen af 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/edp1.

Grækenland har fortsat klart den største ØMU-gæld i EU

Med en ØMU-gæld på 177 pct. af BNP havde Grækenland ligesom i de foregående år også i 2019 den relativt største ØMU-gæld i EU. Italien og Portugal havde en gæld på 135 pct. hhv. 118 pct. af BNP, mens Belgien og Frankrig havde en gæld lige under 100 pct. De 28 EU-lande, inklusive Storbritannien, havde ved udgangen af 2019 samlet set en gæld på 79,3 pct. af BNP, mens de 19 eurolande havde en gæld på 84,1 pct. ØMU-gælden for EU-landene er set over ét faldet med 7,7 procentpoint siden den toppede med 87,0 pct. i 2014.

READ ALSO  Lille fald i bruttoledigheden i september

ØMU-gælden og ØMU-saldoen er vigtige nøgletal

ØMU-gælden og ØMU-saldoen er to vigtige nøgletal, der benyttes af EU til at vurdere, om medlemslandene opfylder kriterierne i EU-traktaten. Både eurolande og ikke-eurolande er forpligtet til at overholde de fastsatte ØMU-kriterier. I EU’s Stabilitets- og Vækstpagt er der angivet sanktionsmuligheder, hvis eurolandene overskrider disse kriterier, mens lande uden for euroen kan få EU-henstillinger om at reducere underskuddet og gælden.

Danmarks ØMU-gæld og -saldo i pct. af BNP ved indberetningen til EU-kommissionen i april 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/edp1.

Forbehold for Danmarks indberetning

EU-Kommissionen kan tage forbehold for et EU-lands indberetning af ØMU-saldo og ØMU-gæld, hvis der er tvivl om datakvaliteten eller den anvendte metode. EU-Kommissionen, repræsenteret ved Eurostat, har via pressemeddelelse af 22. april 2020 taget forbehold for kvaliteten af Danmarks indberetning for 2019. Forbeholdet skyldes primært, at Eurostat ikke har haft mulighed for at kontrollere tallene detaljeret, fordi statsregnskabet endnu ikke er offentliggjort. Selve beregningen er dog som altid foretaget på det mest detaljerede grundlag, da Danmarks Statistik har haft fuld adgang til det ikke offentliggjorte statsregnskab. Læs mere i denne baggrundnote: EU-forbehold for Danmarks EDP-indberetning, april 2020.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Ændret konteringspraksis

For perioden 2015-2018 er ØMU-saldoen ikke identisk med den offentlige saldo. Det skyldes, at Eurostat har bedt Danmarks Statistik om at ændre konteringspraksis vedr. kurstab og -gevinster ved statens opkøb af egne statsobligationer i markedet. Dette er gjort i indberetningen til Eurostat, men ikke i statistikken over de offentlige finanser for 2015-2018 pga. hensynet til sammenhæng mellem de offentlige finanser og nationalregnskabet. Yderligere information kan findes i dette baggrundsnotat: Sammenhæng mellem EDP indberetningen og tabellerne over de offentlige finanser.

READ ALSO  Stort offentligt overskud i Danmark i 2019