Via Danmarks Statistik

Offentligt underskud og gæld i EU 2018 (oktober-indberetning)

Danmark havde i 2018 den sjette laveste offentlige bruttogæld (ØMU-gæld) blandt EU-landene, set i forhold til BNP (bruttonationalproduktet). Den danske ØMU-gæld udgjorde 34,2 pct. af BNP. Danmark var sammen med bl.a. Estland, Luxembourg, Bulgarien, Tjekkiet, Litauen og Sverige blandt de 14 EU-lande, som ved udgangen af 2018 havde en ØMU-gæld under 60 pct. af BNP. Kun otte ud af de 19 eurolande havde en ØMU-gæld under 60 pct. Ifølge ØMU-kriterierne, der er fastlagt i EU-traktaten, må ØMU-gælden under normale omstændigheder maksimalt udgøre 60 pct. af BNP.

Offentlig bruttogæld (ØMU-gæld) ved udgangen af 2018Kilde: www.statistikbanken.dk/edp2.

Fire lande har to tredjedele af EU’s samlede ØMU-gæld

EU’s befolkningsmæssigt største lande, Italien, Frankrig, Tyskland og Storbritannien er også de lande med den største ØMU-gæld. Tilsammen har disse lande to tredjedele af EU’s samlede ØMU-gæld. Med en ØMU-gæld på 181 pct. af BNP havde Grækenland ligesom i de foregående år også i 2018 den relativt største ØMU-gæld i EU. Italien og Portugal havde en gæld på 135 pct. hhv. 122 pct. af BNP. Belgien, Spanien, Cypern og Frankrig havde alle en gæld på omkring 100 pct. af deres BNP. De 28 EU-lande havde samlet set en gæld på 80,4 pct. af BNP, mens de 19 eurolande havde en gæld på 85,9 pct. ØMU-gælden for EU-landene er set under ét faldet med 6,6 procentpoint siden den toppede med 87,0 pct. i 2014.

Cypern havde det største offentlige underskud i 2018

Cypern var det eneste EU-land, der i 2018 havde et offentligt underskud (ØMU-saldo), der oversteg 3-procents-kriteriet fra EU-traktaten. Cyperns underskud udgjorde 4,4 pct. af landets BNP. Rumænien lå præcis inden for kriteriet med et underskud på 3,0 pct. af BNP. Frankrig og Spanien havde begge underskud på 2,5 pct. af BNP. Danmark havde i lighed med Sverige og Slovenien et overskud i 2018 på 0,8 pct. af BNP svarende til det ottende største overskud blandt EU-landene.

READ ALSO  IMF Staff Completes Article IV Consultation Mission with Tunisia

Det samlede offentlige underskud i EU overholder 3-procentskriteriet

Både eurolandene og EU-landene under ét lå samlet set solidt under 3-procents-kriteriet med et underskud på 0,5 pct. hhv. 0,7 pct. af BNP. Siden 2009, hvor de samlede underskud var højst, har disse underskud udvist en konstant faldende tendens med et samlet fald på 5,7 procentpoint for eurolandene og 5,9 procentpoint for alle EU-landene.

Offentligt underskud/overskud (ØMU-saldo). 2018Kilde: www.statistikbanken.dk/edp2.

Forbehold for Ungarns og Slovakiets indberetninger

EU-Kommissionen kan tage forbehold for et EU-lands indberetning af ØMU-saldo og ØMU-gæld, hvis der er tvivl om datakvaliteten eller den anvendte metode. EU-Kommissionen, repræsenteret ved Eurostat, har via pressemeddelelse af 21. oktober 2019 tilbagetaget tidligere tagne forbehold for kvaliteten af Ungarns hhv. Slovakiets indberetninger. Der er ikke taget nye forbehold.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

I forbindelse med den normale opfølgende proces (clarification) mellem Eurostat (som repræsenterer EU-kommissionen) og Danmarks Statistik vedr. Danmarks EDP-indberetning til EU af ØMU-gæld og ØMU-saldo, er ØMU-saldoen pr. 21. oktober 2019 for 2015-2018 revideret (opjusteret) i forhold til seneste offentliggørelse 4. oktober 2019. Yderligere information kan findes i dette baggrundsnotat www.dst.dk/ext/finans/baggrund–pdf.