Via Danmarks Statistik

ØMU-gæld og ØMU-saldo 2018 (april-version)

Danmark ligger solidt inden for ØMU-kriterierne for både saldo og gæld i 2018 ved årets første ØMU-indberetning til EU-kommissionen. ØMU-gælden udgjorde 757,4 mia. kr. ved udgangen af 2018, svarende til 34,1 pct. af BNP. Ved udgangen af 2017 udgjorde ØMU-gælden 35,5 pct. af BNP. Faldet i ØMU-gælden skyldes især et fald i den statslige gæld. ØMU-gælden er faldet hvert år siden 2014, hvor den udgjorde 44,3 pct. af BNP. Ifølge EU-traktatens ØMU-kriterier må ØMU-gælden ikke overstige 60,0 pct. af BNP.

ØMU-saldoen og ØMU-gælden i pct. af BNP

ØMU-overskud på 0,5 pct. af BNP

I 2018 havde Danmark et overskud på den offentlige saldo (ØMU-saldoen) på 11,3 mia. kr. svarende til 0,5 pct. af BNP. I 2017 var der et overskud på ØMU-saldoen, svarende til 1,4 pct. af BNP. Dermed var overskuddet i 2018 0,9 procentpoint mindre end i 2017, hvilket især skyldes, at statens indtægter fra pensionsafkastskatten faldt fra 32,3 mia. kr. i 2017 til 12,5 mia. kr. i 2018. Ifølge ØMU-kriterierne må underskuddet på den offentlige saldo under normale omstændigheder ikke blive større end 3,0 pct. af BNP.

ØMU-gæld og ØMU-saldo
2014

2015

2016

2017

2018

pct. af BNP

ØMU-gæld ved årets udgang

44,3

39,8

37,2

35,5

34,1

Overskud på ØMU-saldo

1,1

-1,3

-0,1

1,4

0,5

mia. kr.

ØMU-gæld ved årets udgang

877,1

809,9

781,2

772,9

757,4

Overskud på ØMU-saldo

22,7

-27,1

-1,5

31,6

11,3

ØMU-gælden er et bruttogældsbegreb

ØMU-gælden er et bruttogældsbegreb opgjort i nominel værdi, der omfatter en konsolideret opgørelse af de væsentligste gældsposter i stat, kommuner og regioner samt sociale kasser og fonde. Dvs. kun de offentlige delsektorers beholdninger af fordringer på sig selv eller andre offentlige delsektorer kan modregnes (fx statsobligationer).

ØMU-gælden opgøres ud fra et forsigtighedsprincip uden modregning for betydelige statslige finansielle aktiver. Oplysninger om disse store finansielle aktiver indgår dog som supplerende oplysninger i Danmarks ØMU-indberetning til EU-kommissionen. De pågældende aktiver havde ved udgangen af 2018 en værdi på i alt 211,1 mia. kr., svarende til 9,5 pct. af BNP i 2018.

Hvor der i ØMU-gælden modregnes for de statslige fondes beholdning af statsobligationer, kan der ikke modregnes for deres beholdning af andre finansielle aktiver, der ved udgangen af 2018 udgjorde 1,7 mia. kr., og som især består af realkreditobligationer. I ØMU-gælden kan der heller ikke modregnes for statens store finansielle aktiver i form af indestående i Danmarks Nationalbank, der udgjorde 111,7 mia. kr. ved udgangen af 2018.

Hertil kommer, at en del af ØMU-gælden omfatter lån, som staten har optaget på vegne af statslige selskaber, fx inden for infrastruktur, med henblik på billigere finansiering. Disse genudlån til statslige selskaber udgjorde 97,7 mia. kr. ultimo 2018. Havde disse statslige selskaber i stedet optaget lån med statsgaranti, som giver lidt mindre attraktive lånevilkår, ville det ikke have påvirket ØMU-gælden.

ØMU-gælden og ØMU-saldoen er vigtige nøgletal

ØMU står for Den Økonomiske og Monetære Union, der er et EU-samarbejde om bl.a. den økonomiske politik og den fælles valuta. ØMU-gælden og ØMU-saldoen er to vigtige nøgletal, der benyttes af EU til at vurdere, om medlemslandene opfylder kriterierne i EU-traktaten.

Både eurolande og ikke-eurolande er forpligtet til at overholde de fastsatte ØMU-kriterier. I EU’s Stabilitets- og Vækstpagt er der angivet sanktionsmuligheder, hvis eurolandene overskrider disse kriterier. Derimod bliver lande uden for euroen ikke sanktioneret, hvis de overskrider kriterierne. Disse lande kan dog få EU-henstillinger om at reducere underskuddet og gælden.

ØMU-saldoen er identisk med den nationalregnskabsbaserede offentlige saldo.

Frister for ØMU-indberetninger

Som led i EU’s procedure i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud er der to årlige frister for indberetninger til EU-kommissionen af ØMU-saldoen og ØMU-gælden – 1. april og 1. oktober. I oktober bliver der således indberettet på grundlag af de i mellemtiden reviderede nationalregnskabstal for det offentlige. Tal for samtlige EU-lande publiceres af Danmarks Statistik 26. april 2019, umiddelbart efter Eurostats offentliggørelse.

READ ALSO  IMF Staff Completes Article IV Consultation Mission with Tunisia