Via Danmarks Statistik

Forbrugerprisindekset, årlig stigning

+0,3 %

Juni 2019 – juni 2020

Kerneinflationen i Danmark

(Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)

+0,9 %

Juni 2019 – juni 2020

Forbruger- og nettoprisindeks juni 2020

Det samlede forbrugerprisindeks steg 0,3 pct. i juni i forhold til samme måned sidste år. Stigningen er højere end i maj, hvor den årlige stigning var 0,0 pct. Forbrugerprisindekset for juni er i mindre omfang påvirket af COVID-19 i forhold til de to seneste måneder, da bortfaldet af prisobservationer har været mindre, men dog stadig lidt større end normalt. For nogle brancher har det fortsat ikke været muligt at indhente priser, så prisudviklingen er i disse tilfælde blevet estimeret. Det er i høj grad prisændringer inden for transport, herunder særligt prisstigninger på benzin og diesel, der er medvirkende til at forbrugerprisindekset igen er stigende. Forbrugerprisindekset ekskl. energiprodukter og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) har en årsstigning på 0,9 pct., hvilket er en stigning fra 0,7 pct. måneden før. Her er det i høj grad prisændringer på tøj, der trækker kerneinflationen op.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

For juni og kommende offentliggørelser under COVID-19-krisen

I juni er bortfaldet af prisobservationer større end sædvanligt, hvilket øger usikkerheden. Det har ikke været muligt at indhente 3,5 pct. af prisobservationerne i juni herunder i brancher, som har været lukket helt ned. I disse tilfælde har Danmarks Statistik fulgt anbefalinger fra Eurostat vedrørende estimering af de manglende prisobservationer. Bortfaldet i juni vurderes at kunne have marginal betydning for kvaliteten af det samlede forbrugerprisindeks. Hvis det samlede forbrugerprisindeks beregnes uden medtagelse af de brancher, hvor prisudviklingen er blevet estimeret i juni 2020, så er årsstigningen også 0,3 pct. Læs mere på www.dst.dk/doku/forbrugerprisindeks.

Brændstof, charterrejser og flyrejser trak indekset op

Fra maj til juni steg forbrugerprisindekset 0,1 pct. Isoleret set trak prisstigninger på brændstof, charterrejser1 og flyrejser1 indekset op med 0,25 procentpoint. Modsat trak lavere priser på bl.a. hotelovernatninger, tøj og personlige plejeprodukter indekset ned. Hvis der alene ses på de brancher, hvor det har været muligt at indhente priser i juni 2020, så trak juice og cigaretter udover brændstof mest op i indekset i juni i forhold til maj.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint


 

Maj – juni 2020

 

 

Juni 2019 – juni 2020

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i

 

 

forbrugerprisindekset

 

0,1

 

forbrugerprisindekset

 

0,3

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Benzin og diesel

2,62

0,12

 

Husleje

20,73

0,20

Charterrejser1

1,49

0,07

 

Bøger

0,34

0,10

Flyrejser1

0,69

0,06

 

Finansielle tjenester

2,33

0,10

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Hotelovernatninger

0,68

-0,14

 

Benzin og diesel

2,62

-0,33

Tøj

3,48

-0,06

 

Hotelovernatninger

0,68

-0,23

Personlige plejeprodukter

1,15

-0,03

 

Elektricitet

2,47

-0,10

Lavere prisstigninger på varer og tjenester

I juni 2020 var årsstigningen på varer minus 0,6 pct. Det er højere end i maj, hvor årsstigningen lå på minus 1,7 pct. De lavere årlige prisfald for varer i forhold til måneden før skyldes i høj grad prisstigninger på brændstof. Juni måneds årsstigning på tjenester var 0,9 pct., hvor årsstigningen lå på 1,3 pct. måneden før. Faldet skyldes i høj grad lavere priser på hotelovernatninger.

Procentvis ændring over 12 måneder i forbrugerprisindekset, varer og tjenesterKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111.

Størst prisstigning på medicin og briller det seneste år

Sundhed havde den største årlige prisstigning i juni. Stigningen på 2,7 pct. skyldes bl.a. højere priser på medicin og briller. Restauranter og hoteller havde det største årlige prisfald på 2,0 pct., hvilket især skyldes lavere priser på hotelovernatninger.

Højere priser på benzin og diesel den seneste måned

Den seneste måned har transport haft den største prisstigning. Prisstigningen på 1,6 pct. skyldes i høj grad højere priser på benzin og diesel. Restauranter og hoteller faldt 1,9 pct., hvilket primært skyldes lavere priser på hotelovernatninger.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)
 

 

2019

2020

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2020

Juni

 

Maj

 

Juni

Maj 2020
– juni 2020
 

Maj 2019
– maj 2020
 

Juni 2019
– juni 2020
 

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

102,9

103,1

103,2

0,1

0,0

0,3

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

11,75

105,0

105,4

105,8

0,4

1,2

0,8

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,31

103,4

103,5

104,4

0,9

0,4

1,0

Beklædning og fodtøj

4,39

90,8

93,4

92,3

-1,2

-2,7

1,7

Boligbenyttelse, el og varme

29,08

104,0

104,1

104,2

0,1

0,0

0,2

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

5,47

95,8

97,2

96,5

-0,7

-0,8

0,7

Sundhed

2,98

102,1

104,8

104,9

0,1

2,4

2,7

Transport

12,91

103,6

100,4

102,0

1,6

-3,6

-1,5

Kommunikation

2,00

85,2

83,6

83,7

0,1

-2,5

-1,8

Fritid og kultur

11,15

103,1

103,6

104,0

0,4

0,9

0,9

Uddannelse

0,87

111,1

113,1

113,1

0,0

1,8

1,8

Restauranter og hoteller

6,47

109,9

109,8

107,7

-1,9

1,5

-2,0

Andre varer og tjenester

9,60

104,2

106,4

106,1

-0,3

1,9

1,8

Varer

47,79

98,9

98,2

98,3

0,1

-1,7

-0,6

Tjenester

52,21

106,7

107,6

107,7

0,1

1,3

0,9

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,30

103,0

103,9

103,9

0,0

0,7

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

103,4

103,7

103,8

0,1

0,1

0,4

HICP i alt

102,4

102,5

102,6

0,1

-0,2

0,2

HICP-CT i alt

102,8

102,8

102,9

0,1

-0,3

0,1READ ALSO  IMF and the Banco de España Amend Agreement to Increase Lending to Low-Income Countries by an Additional SDR 750 Million