Via Danmarks Statistik

Forbrugsundersøgelsen 2018

Hver gang en husstand bruger 1.000 kr., går de 329 kr. til boligbenyttelse mv., dermed udgør det en tredjedel af det samlede forbrug. Blandt de tungeste poster i boligbenyttelse mv. er husleje, ejendomsskat for ejerbolig samt udgifter til elektricitet og varme. Fødevarer, beklædning mv. udgør den næsttungeste post i de danske husstande. For hver 1.000 kr. anvendte en gennemsnitshusstand 178 kr. i denne kategori, hvor udgiften til fødevarer alene udgjorde 120 kr. På posten fritid, restauranter mv. blev der brugt 159 kr. i gennemsnit. Husstande med enlige med eller uden børn bruger relativt flere penge på boligbenyttelse, hvorimod husstande med flere voksne bruger relativt flere penge på transport.

Forbrug nedskaleret til 1.000 kr. for forskellige husstandstyper. 2018Kilde: Baseret på egen tabel.

Enlige på 60 år og derover uden børn brugte flest penge på boligbenyttelse

Enlige på 60 år og derover uden børn brugte i gennemsnit 429 kr. ud af de 1.000 kr. på boligbenyttelse mv., mens enlige med børn i gennemsnit brugte 340 kr. Husstande med to voksne med børn anvendte i gennemsnit 289 kr. af 1.000 kr. på boligbenyttelse mv.

Husstande med mindst tre voksne brugte flest penge på transport

Husstande med mindst tre voksne brugte i gennemsnit 164 kr. ud af de 1.000 kr. på transport og dermed brugte de 27 kr. mere end landsgennemsnittet. Husstande med to voksne uden børn har det næsthøjeste transportforbrug på 155 kr. af de 1.000 kr., mens husstande med to voksne med børn i gennemsnit brugte 150 kr. ud af de 1.000 kr. på transport. Kigger man på de detaljerede tal, viser det sig, at det var grupperne af husstande med to voksne med børn samt husstande med mindst tre voksne, som i 2018 anvendte flest penge på køb af nye biler.

Husstande uden børn bruger pengene på fornøjelser

Husstande med to voksne under 60 år uden børn anvendte 184 kr. af de 1.000 kr. og dermed 25 kr. mere end landsgennemsnittet på fritid, kultur og restaurantbesøg mv. Det er overvejende restaurant-, cafe- og kantinebesøg pengene anvendes til efterfulgt af sportslig og kulturelle aktiviteter. Husstande med enlige under 60 år uden børn anvendte i gennemsnit 9 kr. mere på fritid, restauranter mv. end gennemsnitshusstanden.

Husstande med enlige under 60 år har det laveste forbrug

Samlet havde husstande med mindst tre voksne ikke overraskende landets højeste forbrug på 545.600 kr. pr. husstand. Landets mindste forbrug på 197.900 kr. havde gruppen af husstande med enlige under 60 år uden børn. Det var 123.900 kr. under landsgennemsnittet.

READ ALSO  Bruttoledigheden faldt i oktober for femte måned i træk

Kilde: Egen tabel på baggrund af -FU03