Den 1. januar 2020 træder nye regler i kraft, som skal sikre en bedre fordeling af børn fra udsatte boligområder i landets daginstitutioner. Reglerne indebærer blandt andet, at der i hver daginstitution højst må nyoptages 30 procent børn fra udsatte boligområder i løbet af et kalenderår. Formålet er, at færre børn vokser op i parallelsamfund, hvor der ikke tales meget dansk og hvor der er begrænset kendskab til danske traditioner og demokratiske normer og værdier.

Ministeriet har nu truffet en ny runde afgørelser. Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Høje-Taastrup Kommune og Kolding Kommune har fået helt eller delvist midlertidig dispensation. Silkeborg Kommune har fået afslag på deres ansøgning.

  Samlet antal
institutioner
(enheder)
i kommunen
(2018) 
Antal
institutioner
(enheder),
der har fået
dispensation 
Dispen-
sations-
periodens
længde
København  425 5 år
Aarhus  328 16  5 år (søgt for 10 år)
Høje-Taastrup  40 10 år
 Kolding  50 5 år 
 Silkeborg  62 Ikke relevant 
 I alt 905  29  Ikke relevant 

 

Kommuner med udsatte boligområder har siden den 1. januar 2019 haft mulighed for at søge om dispensation fra reglerne, hvis der er særlige forhold, som gør det vanskeligt eller uhensigtsmæssigt for enkelte daginstitutioner at leve op til reglerne. Muligheden blev blandt andet indført for at give kommunerne mulighed for nå målet om, at børn fra udsatte boligområder skal løftes ud af parallelsamfund på den måde, der giver bedst mening lokalt.

Det er samtidig et krav, at kommunen eller daginstitutionen allerede har igangsat eller planlægger at igangsætte alternative tiltag, som skal styrke børnenes danske sprog og generelle læring samt modvirke, at børnene vokser op i parallelsamfund.

READ ALSO  Defining 'Metrics' to Measure Radical Islam is Vital to Defeating It

Børne- og Undervisningsministeriet udsendte d. 22 november 2019 afgørelser til de første 5 kommuner. Ministeriet vil træffe afgørelser i de resterende sager snarest muligt.

Det er regeringens holdning, at dispensationsadgangen skal fjernes fremadrettet. Børne- og undervisningsministeren vil derfor snarest indkalde ordførerne til et møde om at få ophævet dispensationsadgangen fremadrettet.

Om dispensationsreglerne

Der kan søges om dispensation fra følgende regler:

  • ”Anvisningsreglen” (dagtilbudslovens § 23, stk. 4): Hvis kommunalbestyrelsen som led i opfyldelsen af pasningsgarantien ønsker at anvise børn, som har bopæl uden for udsatte boligområder, plads i en daginstitution, der er beliggende i et udsat boligområde, skal barnet ligeledes tilbydes en plads i et andet dagtilbud, som ikke er beliggende i et udsat boligområde. 
  • Loft for årligt nyoptag (dagtilbudslovens § 26 a, stk. 1-10): Der i hver daginstitution højst må nyoptages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i daginstitution. For selvejende og udliciterede daginstitutioner med optagelseskompetence samt privatinstitutioner gælder, at kommunalbestyrelsen skal som udgangspunkt opsige driftsaftalen/tilbagekalde godkendelsen, hvis regler ikke overholdes.

Via Undervisningsministeriet