Via Danmarks Statistik

Betalingsbalancen over for udlandet september 2019

I september var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 15,1 mia. kr. i sæsonkorrigerede tal. Dette er et fald på 1,8 mia. kr. i forhold til august og skyldes især et fald i overskuddet på varer på 1,1 mia. kr. Overskuddet på varer er dog steget med 47,0 mia. kr. i de første ni måneder af 2019 sammenlignet med samme periode i 2018.

Betalingsbalancens løbende poster i alt, nettoindtægter, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Stigning i vareeksporten i 2019 – en del passerer aldrig grænsen

Vareeksporten udgjorde 608,4 mia. kr. i de første ni måneder af 2019, hvilket er 52,3 mia. kr. mere end i samme periode sidste år. Både eksporten af varer, der krydser den danske grænse, og varer, der ikke krydser den danske grænse, er steget. Varer, der krydser grænsen er steget med 36,3 mia. kr. i perioden, mens varer, der ikke krydser grænsen er steget med 16,0 mia. kr. Varer, der ikke krydser den danske grænse, består dels af varer solgt i udlandet efter forarbejdning i udlandet, dels af avancen på varer, der købes og videresælges uden for Danmarks grænser (merchanting).

Vareeksport med/uden passage af den danske grænseKilde: www.statistikbanken.dk/bbuhv.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er overskuddet på betalingsbalancens løbende poster nedjusteret med 1,8 mia. kr. mens kapitaloverførsler mv. er opjusteret med 0,8 mia. kr. for januar-august 2019. Opjusteringen af kapitaloverførsler mv. skyldes tilbageførsel af nogle af de midler, som uretmæssigt blev udbetalt af SKAT i perioden 2013 til 2015, som følge af svindel med refusion af betalt udbytteskat. Se evt. Notat om uretmæssigt refunderet udbytteskat. Derudover er der siden sidste offentliggørelse implementeret en ny model for sæsonkorrektion, som også har givet anledning til revisioner.

READ ALSO  Interview with Le Monde

Ny offentliggørelsesrytme i betalingsbalancen

I 2020 vil nationalregnskabet overgå til ny offentliggørelsesrytme. Offentliggørelsesrytmen for Betalingsbalancen over for udlandet, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester justeres tilsvarende. Det betyder, at den løbende opdatering af de tidligere år i betalingsbalancen over for udlandet afsluttes allerede i juni fremfor oktober. Det gælder dog ikke formueindkomsten og de finansielle poster, der opdateres i september. Læs mere om Den nye offentliggørelsesrytme.

Betalingsbalancens løbende poster, bidrag til overskuddet, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.