Efter anmodning fra Justitsministeriet har Retsplejerådet set på de afgifter, der betales til domstolene for at behandle civile retssager, fogedsager, skiftesager mv. Retsplejerådet har undersøgt mulighederne for at forenkle afgifterne. Retsplejerådets formand, højesteretsdommer Lars Hjortnæs, har i dag afleveret betænkningen til justitsministeren, og betænkningen sendes derfor nu i offentlig høring.

Retsplejerådet foreslår at videreføre tre hovedprincipper for retsafgiften i civile retssager, som blev gennemført i 2005. Der skal således stadig være en lav retsafgift i sager om mindre krav, et loft for retsafgiften og et lavt maksimum for retsafgiften i sager om prøvelse af myndighedsudøvelse (f.eks. en sag om gyldigheden af en administrativ afgørelse).

Retsplejerådet anbefaler blandt andet i betænkningen, at de retsafgifter, der i dag udgør en procentdel af sagens værdi, erstattes af faste retsafgifter. Retsafgiften for sagsanlæg om mellem 50.000 kr. og 100.000 kr. foreslås eksempelvis ændret fra 1,2 procent af kravet + 150 kr. til en fast afgift på 750 kr. Forenklingerne har til hensigt at gøre det lettere for sagens parter at forstå og anvende reglerne. De foreslåede ændringer skal samtidig gøre det enklere for domstolene at beregne og opkræve retsafgifter.

Når høringen er afsluttet, vil der på baggrund af betænkningen og høringssvarene blive taget stilling til, om der skal fremsættes et lovforslag på grundlag af betænkningen.

Betænkningen kan ses her

 Via Justitsministeriet

READ ALSO  ‘Internet is an evil place’: Twitter explodes over ‘MADONNA death’ after football legend Maradona passes away