Via Dansk Industri

Som en del af DI’s 2030-plan, klimaarbejde og klimanalyse blev Ea Energianalyse bedt om at udarbejde en samlet analyse af det samfundsøkonomiske CO2-reduktionspotentiale i Danmark for DI. Analysen identificerer de mest samfundsøkonomiske rentable potentialer frem mod 2030, der samlet giver en 65 pct. CO2-reduktion i forhold til 1990.

Analysen er blevet brugt som grundlag for DI’s nye klima-KPI, der indgår i DI’s 2030-plan.

For at bygge bro fra analysen til de politiske virkemidler, der er nødvendige for at realisere indsatsen, har DI beregnet de statsfinansielle konsekvenser af DI’s politiske tiltag i forhold til afgiftsændringer, tilskudspuljer og påbud. DI har samlet i alt 31 konkrete politiske virkemidler, der kan realisere de tekniske reduktionspotentiale fra Ea Energianalyse.

Nedenfor kan læses mere om, hvordan analysen er blevet brugt i DI’s 2030-plan.

DI’s brug af resultaterne fra klimaanalysen
DI’s 2030-plan medtager stort set alle tiltagene i Ea Energianalyses arbejde med enkelte undtagelser. Det drejer sig om små forskelle i baseline, antallet af nul- og lavemissionsbiler, iblandingskrav af bæredygtige biobrændsler og brug af kvoteannullering. En beskrivelse af forskellene kan findes på de næste sider.

2030 baseline
I DI’s baseline er indregnet øget udledning som følge af øget økonomisk vækst fra de mere end 150 tiltag i DI’s 2030 plan. Den øgede udledning betyder, at DI’s 2030 baseline er højere end Ea Energianalyses baseline, hvorfor reduktionsbehovet bliver tilsvarende større.

Nul- og lavemissionsbiler
Fra et samfundsøkonomisk synspunkt er det fornuftigt at satse på elbiler, men teknologi og omkostningsniveau er endnu ikke tilstrækkeligt til, at salget af el- og hybridbiler er slået igennem i Danmark.

For at sikre mere salg af nul- og lavemissionsbiler foreslår DI derfor, at registreringsafgiften på nul- og lavemissionsbiler fjernes til fordel for en løbende afgift baseret på bilens vægt og energieffektivitet.

READ ALSO  Under Pope Francis, the College of Cardinals has become less European

Da det giver et væsentligt provenutab for staten, medtager DI’s 2030 plan derfor en halv million el- og hybridbiler frem for den ene million biler, som Ea Energianalyse samfundsøkonomisk lægger op til.

Iblanding af bæredygtige biobrændsler
DI forslår, at iblandingskravet til bæredygtige biobrændstoffer øges og ensrettes på tværs af sektorerne. I Ea Energianalyses beregninger er der differentierede iblandingsniveauer.

Kvoteannullering
Regeringen har endnu ikke meldt ud, hvordan 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningen skal beregnes.

I DI’s 2030-plan er medtaget de fleksibilitetsmekanismer, som Danmark tidligere har fået godkendt af EU. DI har derfor medtaget kvoteannullering, hvilket ikke er tilfældet i analysen fra Ea Energianalyse. Med kvoteannullering mindskes den samlede tilladte udledning